Związki – Pracodawcy – Dialog
Jednym z tematów poniedziałkowego ZRG był projekt wspólnej deklaracji związków zawodowych i organizacji pracodawców w woj. pomorskiego w sprawie przepisów prawa regulujących dialog społeczny oraz formuły funkcjonowania dialogu społecznego. Zdaniem Krzysztofa Dośli, lidera gdańskiej „S” do jej podpisania może dojść jeszcze w listopadzie.Prezentujemy najważniejsze tezy projektu:

Brak zmian, mała skuteczność działań i nie rozwiązywane problemy społeczne stały się powodem zawieszenia prac w instytucjach dialogu ze strony związków zawodowych (…). Aktualne przepisy prawa oraz funkcjonujące   instytucje   nie   są  w  stanie   wspierać dialogu społecznego oraz kształtować jego przyszłości. Obecny stan rzeczy wymaga pilnego opracowania i wprowadzenia
nowych aktów prawnych regulujących dialog społeczny.

Uznajemy, że:

1. Podstawą dialogu społecznego jest dialog pomiędzy pracodawcami a związkami zawodowymi

2. Dialog toczy się na poziomie ogólnokrajowym i regionalnym

3. Stanowisko stron dialogu społecznego wypracowane w instytucjach dialogu społecznego jest zawsze stanowiskiem, którego brzmienie uzyskało akceptację wszystkich stron dialogu.

4. Dialog i jego instytucje są niezależne finansowo i organizacyjnie co oznacza konieczność ustawowego uregulowania finansowania organizacji dialogu z budżetu państwa.

5. Dialog i jego instytucje organizacyjnie niezależne są od organów rządowych. Strony dialogu są sobie równe i w instytucjach dialogu mają takie same prawa.

6. Stanowisko instytucji dialogu jest niezbędne w celu poprawnego procedowania wybranych spraw, dokumentów lub aktów prawnych dla strony rządowej i samorządowej

Niezbędne jest: ustalenie reprezentatywności stron dialogu, prawo do pozyskiwania informacji przez instytucje dialogu od organów rządowych i samorządowych w zakresie niezbędnym dla prawidłowego prowadzenia spraw i wydawania opinii, zobligowanie organów rządowych i samorządowych do udzielania odpowiedzi na opinie regionalnych instytucji dialogu w określonym ustawowo terminie.

Dokument mają podpisać Pomorska Izba Rzemieślnicza MSP, Pomorski Związek Pracodawców LEWIATAN, Pracodawcy Pomorza, Forum Związków Zawodowych, OPZZ i NSZZ „Solidarność”

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę