Związki i Pracodawcy: Dialog pozarządowy

Okazuje się, że w sytuacji kryzysu dialogu społecznego, trwającego od wiosny ub.r. swoistego pata, do którego doprowadziła arogancka postawa strony rządowej jest możliwe porozumienie związkowców i pracodawców. W obliczu braku płaszczyzny dialogu trójstronnego po wymuszonym postawą ówczesnego premiera Donalda Tuska kryzysie w Komisji Trójstronnej doszło do podpisania wspólnej deklaracji związków zawodowych i organizacji pracodawców woj. pomorskiego.

– Brak zmian, mała skuteczność działań i nie rozwiązywane problemy społeczne stały się powodem zawieszenia prac w instytucjach dialogu ze strony związków zawodowych (…). Aktualne przepisy prawa oraz funkcjonujące   instytucje   nie   są  w  stanie   wspierać dialogu społecznego oraz kształtować jego przyszłości. Obecny stan rzeczy wymaga pilnego opracowania i wprowadzenia nowych aktów prawnych regulujących dialog społeczny – to główna teza dokumentu.

Deklarację w sprawie przepisów prawa regulujących dialog społeczny oraz formuły funkcjonowania dialogu społecznego przyjęły:  Pomorska Izba Rzemieślnicza MSP, Pomorski Związek Pracodawców LEWIATAN, Pracodawcy Pomorza, NSZZ Solidarność, OPZZ i  Forum Związków Zawodowych.

Organizacje uznały, iż podstawą dialogu społecznego jest dialog pomiędzy pracodawcami a związkami zawodowymi, a dialog ten i jego instytucje organizacyjnie niezależne są od organów rządowych. Strony dialogu są sobie równe i w instytucjach dialogu mają takie same prawa.

Z kolei stanowisko instytucji dialogu jest niezbędne w celu poprawnego procedowania wybranych spraw, dokumentów lub aktów prawnych dla strony rządowej i samorządowej

Niezbędne jest zatem ustalenie reprezentatywności stron dialogu oraz respektowanie prawa do pozyskiwania informacji przez instytucje dialogu od organów rządowych i samorządowych w zakresie niezbędnym dla prawidłowego prowadzenia spraw i wydawania opinii.

ASG

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę