ZRG: W końcu kat nie będzie miał lepiej niż jego ofiara

Ustawa o działaczach opozycji antykomunistycznej i osobach represjonowanych, sytuacja w Operze Bałtyckiej oraz wybory w Związku – to główne tematy posiedzenia Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność ”, które odbyło się 4 września br. w siedzibie gdańskiej „Solidarności”.

Nie dla zwolnienia za strajk głodowy

Pierwsze po wakacjach posiedzenie Zarządu Regionu Gdańskiego rozpoczęło się od przyjęcia uchwały w sprawie rozwiązania umowy o pracę z jednym z działaczy związkowych z Opery Bałtyckiej. Członkowie regionalnych władz „Solidarności” nie wyrazili zgody na dyscyplinarne zwolnienie związkowego działacza, który podjął w ubiegły tygodniu strajk głodowy w obronie praw pracowniczych i związkowych.

W ocenie Zarządu Regionu zamiar Pracodawcy dotyczący rozwiązania stosunku pracy jest represją wobec aktywnego działacza związkowego uczestniczącego w sporze zbiorowym toczącym się w Operze Bałtyckiej. Zrealizowanie tego bezprawnego zamiaru upoważnia pracowników do przystąpienia do strajku bez zachowania zasad, o których mowa w art. 7 – 14 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz.U. 2015.295. j.t., ze zm.).

czytamy w przyjętej uchwale.

Jednocześnie Zarząd Regionu Gdańskiego zobowiązał się do udzielenia zwolnionemu działaczowi wszelkiej pomocy, w tym pomocy prawnej, w sprawie dochodzenia roszczeń ze stosunku pracy przed sądami powszechnymi i innymi organami właściwymi w sprawie.

 

Nowa ustawa o represjonowanych

Ustawa o działaczach opozycji antykomunistycznej i osobach represjonowanych to drugi z tematów poniedziałkowego posiedzenia. Na pytania dotyczące ustawy odpowiadali Andrzej Osipów, wiceprezes Stowarzyszenia „Godność“, zrzeszającego byłych członków „Solidarności“ i osoby represjonowane w latach 80. oraz poseł Janusz Śniadek.

31 sierpnia 2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych. Przed nowelizacją uprawnione mogły ubiegać się o przyznanie świadczenia pieniężnego w kwocie 400 zł miesięcznie, co do zasady na okres roku, po spełnieniu określonego kryterium dochodowego. Od dnia 31 sierpnia 2017 r. świadczenie pieniężne, w wysokości 402,72 zł, będzie przyznawane bezterminowo oraz bez względu na dochód osoby uprawnionej.

Poza zmianami związanymi z zakresem pomocy nowela zmienia definicję osoby represjonowanej, obejmując nią osoby represjonowane w okresie od dnia 1 stycznia 1956 r. do dnia 31 lipca 1990 r. Ponadto od dnia 31 sierpnia 2017 r. legitymacja i odznaka działacza opozycji będą przyznawane z urzędu, wraz z decyzją o przyznaniu statusu działacza opozycji, a nie jak dotychczas na odrębnie składany wniosek.

Ostatnie ze zmian dotyczą organizacji pomocy udzielanej osobom uprawionym. Regulacja tworzy Radę do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych działającą przy szefie Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Zmienia się też usytuowanie dotychczasowych wojewódzkich rad konsultacyjnych do spraw działaczy opozycji i osób represjonowanych. Rady te mają działać nie przy zarządach województw, a przy wojewodach. W skład rad mają wchodzić działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych o potwierdzonym statusie działacza opozycji lub osoby represjonowanej.

Oczekiwanym efektem wprowadzenia powyższych rozwiązań będzie zagwarantowanie pomocy większej liczbie działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych.

„W końcu, kat nie będzie miał lepiej niż jego ofiara” – podsumował dyskusję jeden z członków Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę