ZRG: Rok pracy Okręgowej Inspekcji Pracy i Statut NSZZ „Solidarność”

Podsumowanie działalności Okręgowej Inspekcji Pracy w 2013 roku, zmiany legislacyjnej w prawie pracy oraz projekt Statutu NSZZ „Solidarność” – to główne tematy majowego spotkania Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”.

zrg-5_maja_2014

 

Profilaktyka przede wszystkim

5 maja posiedzenie Zarządu Regionu rozpoczęło się od wystąpienia Mieczysława Szczepańskiego, Okręgowego Inspektora Pracy, który przedstawił raport z działalności OIP w 2013 roku.

Na terenie województwa pomorskiego obecnie funkcjonuje ponad 270 tys. pracodawców i innych podmiotów, w których pracuje 842 tys. osób. W 2013 roku Okręgowa Inspekcja Pracy w Gdańsku przeprowadziła 5469 kontroli w 4,3 tys. zakładów pracy i innych podmiotów, w których pracowało 265 tys. osób. W 2013 roku inspektorzy z OIP wydali ponad 15 tys. decyzji nakazowych, które dotyczyły najczęściej takich zagadnień, jak przygotowanie do pracy (szkolenia, badania lekarskie), stanowiska  i procesy pracy, urządzenia i instalacje. Decyzje, które dotyczyły wynagrodzenia za pracę i inne świadczenia stanowiły 4,4 proc. Z danych udostępnionych przez Urząd Statystyczny w Gdańsku wynika, że w ubiegłym roku doszło na terenie naszego województwo do wypadków przy pracy, w których zostało poszkodowanych 5794 osoby. W zarejestrowanych wypadkach 18 osób poniosło śmierć, a 35 osób odniosło ciężkie obrażenia. Niestety najwięcej wypadków spowodowanych zostało nieprawidłowym zachowaniem się pracowników. Mieczysław Szczepański kończąc prezentację raportu podkreślił, że najważniejsza jest profilaktyka i przeciwdziałanie wypadkom w pracy i chorobom zawodowym. – Życzę nam wszystkim, żebyśmy dożyli takich czasów, że nastanie moda na przestrzeganie prawa pracy i przepisów BHP – podsumował Okręgowy Inspektor Pracy.

 

Umowa przed rozpoczęciem pracy

Do uprawnień Inspekcji Pracy nawiązał w swoim wystąpieniu poseł Janusz Śniadek, który od początku swojej pracy w Sejmie zabiega o wprowadzenie zmian legislacyjnych, które wzmocniłyby egzekwowanie prawa pracy w Polsce. Poseł Janusz Śniadek na majowym posiedzeniu ZRG omówił rządowy projekt ozusowania części umów cywilno-prawnych. – Zmiany dotyczą obciążenia składką ZUS wynagrodzenia członków rad nadzorczych oraz zasady, że składka ZUS od dwóch i więcej umów zleceń dla jednej osoby musi być naliczona łącznie od podstawy nie niższej niż płaca minimalna. Obie zmiany idą w dobrym kierunku, ale jak się mają do skali problemu. Będą dotyczyć około 50 tys. członków rad nadzorczych oraz spośród 816 tys. zleceniobiorców ogółem tylko 98 tys. mających dwie i więcej umów. Ponadto obejmą 28 tys. ludzi łączących umowy zlecenia z pozarolniczą działalnością gospodarczą. To o tyle ważne, że w grupie 1,4 mln samozatrudnionych 80 proc. płaci ZUS od podstawy równej 60 proc. średniej krajowej, a 19 proc. (ok. 280 tys.) od 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. Zmiany mogą w jakiejś części dotyczyć tej drugiej grupy.  Jak przyznał minister pracy, obie propozycje zostały zaczerpnięte z dużo szerszego projektu przekazanego rządowi przez NSZZ „Solidarność” – mówił Janusz Śniadek. Pozytywnie natomiast rysuje się perspektywa wprowadzenia zmian legislacyjnych dotyczących wprowadzenia zapisu, że pracownik musi otrzymać pisemną umowę o pracę zanim przystąpi do pracy. Projekt przedstawiony przez Janusza Śniadka został skierowany do dalszych prac w Sejmie.

 

Poprawić skuteczność związku

Po wystąpieniach zaproszonych gości, przyszedł czas na zapowiedzianą na ubiegłym posiedzeniu ZRG, dyskusję na temat zmian w Statucie Związku. Członek prezydium ZRG Jacek Rybicki przedstawił zestawienie zmian jakie w projekcie nowego Statutu wprowadził prof. Jakub Stelina. Dotyczyły one przede wszystkim doprecyzowania poszczególnych zapisów, jak na przykład zapisów dotyczących członkostwa w związku osób pracujących u kilku pracodawców, czy uprawnień Komisji Krajowej do ustalania standardów dla struktur terytorialnych. Podsumowując projekt statutu przygotowany przez profesora Stelinę, Jacek Rybicki powiedział, że zaproponowane zmiany mają charakter porządkujący i dostosowujący do obecnego prawodawstwa. Zdaniem Mirosława Piórka, przewodniczącego Organizacji Związkowej w Gdańskiej Stoczni Remontowa im. Józefa Piłsudskiego, inne były ustalenia Krajowego Zjazdu Delegatów w Kielcach, które mówiły o powołaniu grupy ekspertów. Miała ona przeprowadzić analizę funkcjonowania NSZZ „Solidarność”, wskazać mocne i słabe strony oraz przedstawić kierunki zmian. Nie podejmując dyskusji nad projektem statutu, Mirosław Piórek zaproponował przyjęcie stanowiska, w którym członkowie ZRG zwracają się o przedstawienie przez władze krajowe efektów prac grupy ekspertów:

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” odwołując się do ustaleń z Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „S” w Kielcach w 2012 roku, dotyczących zlecenia zewnętrznym ekspertom zbadania mocnych i słabych stron naszego Związku, które miałyby być pomocne w opracowaniu niezbędnych działań wzmacniających pozycję naszego Związku w działalności regionalnej i branżowej, wnosi o przekazanie wyczerpujących informacji z ustaleń i decyzji, jakie w tym zakresie zostały podjęte wraz z przedstawieniem opracowania ekspertów. Nadmieniamy, że takie opracowanie miało być przedstawione do konsultacji we wszystkich strukturach organizacyjnych Związku, których wynik mógłby być pomocny do opracowania narzędzi służących poprawie i skuteczności działań NSZZ „Solidarność”. – czytamy w przyjętym przez członków ZRG stanowisku.

W części informacyjnej omówiono przebieg wyborów delegatów w okręgach łączonych oraz władz w strukturach branżowych. Kierowniczka Działu Szkoleń Irena Jenda przedstawiła kalendarium szkoleń na maj i czerwiec, a członek prezydium Wojciech Książek omówił projekt programu obchodów kolejnej rocznicy Sierpnia’80. Szef regionalnej oświaty przedstawił także dokumentację dotyczącą kolejnej edycji Funduszu Stypendialnego im. NSZZ „Solidarność”.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę