ZRG: Nie dla działań politycznych w ECS

Sprawozdanie z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku w 2015 roku – to główny temat ostatniego przed wakacjami posiedzenia Zarządu Regionu Gdańskiego. Członkowie regionalnych władz NSZZ „Solidarność” przyjęli również uchwałę dotyczącą e-głosowań  oraz stanowisko w sprawie manifestacji politycznych w Europejskim Centrum Solidarności.

Zdjęcia:Olga Zielińska

Agnieszka Kraszewska-Godziątkowska, okręgowy inspektor pracy w Gdańsku, która była 4 lipca br. gościem posiedzenia Zarządu Regionu, przedstawiła sprawozdanie z działalności OIP w Gdańsku za rok 2015. I tak w ubiegłym roku  OIP przeprowadził 6100 kontroli u pracodawców i przedsiębiorców, gdzie liczba ogółu pracujących wyniosła ponad 253 tys. Inspektorzy wydali 13 tys. 416 decyzji administracyjnych,  nakazujących usunięcie stwierdzonych naruszeń dotyczących przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Ujawniono  łącznie 5 991 wykroczeń przeciwko prawom pracownika oraz osób wykonujących pracę zarobkową, z czego m.in. 892 zarzuty sformułowane zostały we wnioskach skierowanych o ukaranie osób winnych do sądu karnego, zaś grzywny w postępowaniu mandatowym nałożone zostały przez inspektorów pracy na łączną kwotę 1 322 251,00 zł. Skierowano do prokuratury 33 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia 47 przestępstw.

- Od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 r. do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku wpłynęło łącznie 2914 skarg – mówiła Karolina Grządziela, nadinspektor pracy koordynator Sekcji Prawnej, która przedstawiła szczegółowe dane dotyczące skarg i wniosków skierowanych do OIP. Najwięcej skarg dotyczyło wynagrodzenia za pracę (2208), czasu pracy (550), stosunku pracy (1428) oraz warunków pracy (1091).

Podczas dyskusji członkowie Zarządu Regionu wskazywali na potrzebę zmian w prawodawstwie, które zwiększyły by efektywność kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. I tak Karol Guzikiewicz, zastępca przewodniczącego NSZZ „Solidarność” w Stoczni Gdańsk postulował umożliwienie Państwowej Inspekcji Pracy ujawniania list pracodawców łamiących prawo pracy. Zdaniem natomiast Stanisława Kotyńskiego, przewodniczącego „Solidarności” w GPEC, należy wprowadzić przepisy prawne, które nakładałyby odpowiedzialność za przestrzeganie prawa pracy, nie tylko na podwykonawców, ale także na głównych wykonawców danych robót. Odpowiadając na pytania dotyczące współpracy ze związkami zawodowymi Agnieszka Kraszewska-Godziątkowska okręgowa inspektor pracy w Gdańsku, stwierdziła, że każdy inspektor pracy w czasie kontroli  ma obowiązek  kontaktowania się i informowania związków zawodowych o samej kontroli, jak i jej wynikach.

W drugiej części lipcowego posiedzenia Zarządu Regionu związkowcy przyjęli uchwałę wprowadzającą głosowanie przy użyciu poczty elektronicznej. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie e-głosowań jest Bogdan Olszewski, sekretarz ZRG NSZZ „Solidarność”.

Członkowie ZRG przyjęli również stanowisko, w którym wyrazili swoją dezaprobatę wobec organizowania manifestacji politycznych na terenie Europejskiego Centrum Solidarności. „Język nienawiści wobec oponentów uwłacza idei solidarności, nie służy budowaniu wspólnoty” – czytamy w Stanowisku ZRG, dlatego też związkowcy zwracają się do władz ECS o skuteczne przeciwdziałanie takim zachowaniom i nieorganizowanie w budynku ECS spotkań politycznych.

(mk)

UCHWAŁA  nr  11/2016 Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w sprawie e-głosowań

STANOWISKO Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w sprawie manifestacji politycznych w Europejskim Centrum Solidarności

Download PDF
Powrót Drukuj stronę