Znaczone pieniądze samorządów

Rosną dotacje w przeliczeniu na jednego mieszkańca gmin. Ceną za to są nowe zadania nakładane na lokalne władze i brak swobody w wydawaniu funduszy. To pieniądz znaczony – samorząd może go wydać na określony przez rząd cel.

Dotacje celowe to obok m.in. dochodów własnych jedno ze źródeł finansowania samorządów. Ale, jak podkreślają lokalni włodarze, to pieniądz znaczony – samorząd może go wydać wyłącznie na z góry określony cel – przypomina Dziennik Gazeta Prawna, który na podstawie rocznych sprawozdań regionalnych izb obrachunkowych (RIO) przeanalizował zmiany w poziomie dotacji celowych, które trafiały do poszczególnych województw.

Z dotacji przekazywanych przez rząd finansowane są zadania zlecone, jak prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych czy wypłacanie zasiłków stałych pomocy społecznej. Wojewoda może też przekazać samorządowi dotacje na zadania własne, m.in. inwestycje w szkołach czy budowę lub remonty dróg. Do dotacji zaliczane są też fundusze europejskie. Dotacje celowe są to bowiem środki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, ustawowo określonych zadań, w tym zadań z zakresu mecenatu państwa nad kulturą, realizowanych przez jednostki inne niż jednostki samorządu terytorialnego itp.

Jak przeanalizował DGP w okresie 2010–2013 niemal we wszystkich regionach kwota dotacji w przeliczeniu na jednego mieszkańca wzrosła, z reguły od kilku do kilkunastu procent. Rekordzistami są województwa pomorskie, śląskie i warmińsko-mazurskie, gdzie odnotowano wzrosty na poziomie ponad 20 proc. Tylko w Małopolsce i na Opolszczyźnie poziom dotacji zmalał (o 17 i o 10 proc. w porównaniu z 2010 r.). W kwotach bezwzględnych najwięcej dotacji celowych przypadało na mieszkańca woj. warmińsko-mazurskiego – 1460 zł oraz woj. podkarpackie – 1390 zł. Najmniej w woj. wielkopolskim – 862 zł.

O zadaniach i roli samorządu terytorialnego napiszemy w raporcie przygotowywanym do wrześniowego „Magazyny Solidarność”. W listopadzie tego roku pójdziemy bowiem do wyborów samorządowych.

ASG

Download PDF
Powrót Drukuj stronę