Zmiany w Statucie Związku wpisane przez sąd do KRS

Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy wpisał na posiedzeniu niejawnym 28 stycznia br. zmiany w Statucie NSZZ „Solidarność”, dokonane podczas Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „S” w Częstochowie, w 2018 roku. Zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym to przede wszystkim wydłużenie kadencji władz Związku z czterech do pięciu lat. Nie ma ograniczenia kadencyjności.

Zmiany weszły w życie z dniem ich rejestracji w KRS. Mimo ich wprowadzenia w trakcie kadencji Nie ma potrzeby przeprowadzania ponownych wyborów władz związkowych, a kadencja będzie przedłużona z automatu.

Kandydować do władz podstawowych organizacji związkowych można legitymując się 6-miesięcznym stażem związkowym. Zarząd regionu może zdecydować o skróceniu tego okresu. W Statucie znalazł się zapis o możliwości podejmowania uchwał i decyzji głosowaniem „na odległość”. Zasady takiego głosowania określa uchwała Krajówki.  

Jednolity tekst Statutu znajduje się na stronie internetowej Związku (link poniżej)

http://www.solidarnosc.org.pl/dokumenty/statutowo-wyborcze/statut/statut.

Przypomnijmy, że w preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ „Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową.  NSZZ „S” działa „opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

ASG

  

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę