Zmiany w mediach publicznych – w stronę mediów narodowych

Telewizja Polska, Polskie Radio i Polska Agencja Prasowa staną się mediami narodowymi. Zostaną przekształcone w „państwowe osoby prawne”, zarządzane przez dyrektora, a nadzór nad nimi będzie należał do Rady Mediów Narodowych – zakłada projekt ustawy o mediach narodowych.   

W projekcie ustawy medialnej, który opisuje Polska Agencja Prasowa< znajduje się zapis, że mediami narodowymi są: Polska Agencja Prasowa oraz „instytucje narodowej radiofonii i telewizji” (Telewizja Polska, Polskie Radio i 17 rozgłośni regionalnych PR).

Media przestaną więc być spółkami prawa handlowego, a staną się „państwowymi osobami prawnymi”. Będą nimi zarządzali i je reprezentowali dyrektorzy i jednocześnie redaktorzy naczelni.

Według projektu z dniem wejścia ustawy w życie i przekształcenia w państwowe osoby prawne wygasną mandaty członków zarządów, rad nadzorczych i rad programowych obecnych spółek.

Do czasu powołania dyrektora jego obowiązki będzie pełnił dotychczasowy prezes zarządu lub osoba wskazana przez przewodniczącego Rady Mediów Narodowych.

Jak zapisano w projekcie, stosunek pracy pracownika nawiązany przed dniem przekształcenia wygaśnie z upływem 3 miesięcy po dniu ogłoszenia ustawy, chyba że do tego czasu strony zawrą umowę przewidującą dalsze trwanie stosunku pracy. W pierwszym kwartale 2016 r. dyrektorzy ocenią „zasadność utrzymania dotychczasowych stanowisk pracy i przydatność osób je zajmujących”.

Misją Polskiej Agencji Prasowej „jest pozyskiwanie i przekazywanie odbiorcom rzetelnych, obiektywnych i wszechstronnych informacji z kraju i z zagranicy”.

Z kolei misją instytucji narodowej radiofonii i telewizji „jest kultywowanie tradycji narodowych oraz wartości patriotycznych i humanistycznych, przyczynianie się do zaspokajania duchowych potrzeb słuchaczy i widzów, rozbudzanie i zaspokajanie ich wszechstronnych zainteresowań, upowszechnianie dorobku polskiej i światowej nauki i twórczości artystycznej, popularyzowanie różnych form obywatelskiej aktywności, ułatwianie dostępu do obiektywnej informacji oraz tworzenie warunków pluralistycznej debaty o sprawach publicznych – przez oferowanie społeczeństwu i jego poszczególnym częściom zróżnicowanych programów i innych usług w zakresie informacji, publicystyki, kultury, edukacji, sportu i rozrywki z zachowaniem bezstronności, pluralizmu, niezależności i wysokiej jakości”.

W projekcie zapisano też, że media narodowe „respektują chrześcijański system wartości, przyjmując za podstawę uniwersalne zasady etyki”.

Media narodowe – jak czytamy w projekcie – są obowiązane upowszechniać stanowiska Sejmu, Senatu, prezydenta, premiera, Najwyższej Izby Kontroli i Rzecznika Praw Obywatelskich, a także przedstawiać w sposób rzetelny i pluralistyczny stanowiska zarejestrowanych partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych.

Media narodowe zobowiązane będą także do umożliwienia organizacjom pożytku publicznego nieodpłatnego informowania o ich działalności.

Działalność mediów narodowych będzie nadzorować Rada Mediów Narodowych, której członków powoła Sejm (dwóch), prezydent (dwóch) i Senat (jeden) na 6-letnie kadencje. Przewodniczący Rady będzie m.in. powoływał i odwoływał dyrektorów mediów narodowych oraz kierowników oddziałów terenowych TVP.

Rada Mediów Narodowych będzie m.in. nadawała statuty mediom narodowym, określała zasady wynagradzania dyrektorów i ich zastępców oraz pracowników zajmujących kierownicze stanowiska, rozpatrywała skargi na działalność mediów narodowych oraz dysponowała Funduszem Mediów Narodowych.

W mediach narodowych będą także działać społeczne rady programowe, których zadaniem będzie inspirowanie działań związanych z realizacją misji publicznej. Członków rad  będzie powoływała Rada Mediów Narodowych spośród kandydatów zgłaszanych przez m.in. stowarzyszenia twórcze, organizacje pożytku publicznego, kościoły oraz związki wyznaniowe, związki zawodowe, organizacje pracodawców, organizacje rolników, szkoły wyższe, PAN.

Według projektu media narodowe będą prowadzić samodzielną gospodarkę finansową, a ich przychodami będą: wpływy z Funduszu Mediów Narodowych, refundacja kosztów audycji tworzonych na podstawie umowy z ministrami, wpływy z obrotu prawami do audycji, opłaty za serwis informacyjny, dotacje z budżetu państwa. Media narodowe będą mogły czerpać dochody z reklam, audycji sponsorowanych oraz z działalności gospodarczej.

Projekt określa zadania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Narodowa telewizji i radio będą jej przedstawić sprawozdania. KRRiT straci wpływ na wybór władz mediów publicznych czy rozdział środków abonamentowych.    

Zmiany, szczególnie w Telewizji Polskiej są konieczne. Nie tylko dlatego, że w czasie kampanii wyborczych zamieniała się ona w agencję public realtions obozu władzy, głownie PO i nie ze względu na rozminięcie się ekipy kierującej „Wiadomościami” i TVP Info z rzetelnością, ale też ze względu na poziom dyskursu publicznego i oferty programu, który nie powinien w tychże mediach ulegać „banalizacji”.

Mimo różnorodności mediów, gdybyśmy skupili się li tylko na TVP bylibyśmy narodem bardzo źle poinformowanym poprzez nadmiar treści rozrywkowych przy braku pogłębionej analizy. Tym bardziej, że służą one „modelowaniu” postaw obywatelskich.

Zmiany kadrowe na kierowniczych stanowiskach w mediach publicznych są też oczekiwane przez ich pracowników – reporterów, wydawców, prezenterów, operatorów kamer, realizatorów wizji, którzy oczekują normalnych warunków pracy.  Na to też czekają widzowie, współwłaściciele tychże mediów.

ASG

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę