Zarząd Regionu. Mobbing i rozwój

Mobbing w miejscu pracy, sytuacja w oświacie, podwyżki opłat za odpady komunalne oraz podsumowanie XXVI Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” to główne tematy grudniowego posiedzenia Zarządu Regionu.

40 proc. pracowników w Polsce doświadczyło mobbingu, wynika z badań przeprowadzonych przez CBOS, co stawia nasz kraj na jednym z pierwszych miejsc w Europie pod tym względem. W ostatnich latach w Regionie Gdańskim zostały przeprowadzone na zlecenie kilku organizacji związkowych badania ankietowe na temat mobbingu w miejscu pracy. Wyniki tych badań przedstawiła na posiedzeniu ZRG dr Krystyna Kmiecik-Baran. Ankiety zostały przeprowadzone m.in. w placówce muzealnej, jednostce służby zdrowia oraz w przedsiębiorstwie branży portowej. Najczęstsze formy mobbingu to zmuszanie do pracy po godzinach, nieudzielanie urlopów, przydzielenie zadań poniżej kwalifikacji i kompetencji, złośliwe uwagi. Zdaniem Krystyny Kmiecik-Baran niezbędna jest zmiana kultury zarządzania firmą, a także uświadomienie pracownikom, jakie zachowania są uznawane za formy mobbingu. – Trzeba postawić na profilaktykę, pracownik powinien być świadomy, co to jest mobbing. – mówił Jacek Rybicki. Z badań wynika, że jedną z najbardziej doświadczonych mobbingiem grup zawodowych jest oświata.

– Przeszkoliliśmy grupę działaczy „Solidarności” oświatowej w zakresie przeciwdziałania mobbingowi. Powołaliśmy również specjalny zespół. – mówiła Bożena Brauer.

Następnym punktem posiedzenia ZRG była sytuacja w oświacie, którą omówił przewodniczący RSOiW NSZZ „Solidarność” Wojciech Książek. – Oświatę dotykają trzy zasadnicze problemy: likwidacja lub prywatyzacja szkół i przedszkoli, zwolnienia nauczycieli oraz  brak strategii dotyczącej systemu równowagi. – mówił szef oświatowej „Solidarności”.

Podsumowanie rocznej działalności w zakresie rozwoju związku oraz plany na nowy rok w tym zakresie przedstawił zastępca przewodniczącego ZRG Roman Kuzimski. Dział Organizowania i Rozwoju na co dzień się pomocą w organizowaniu nowych komisji zakładowych, organizacją protestów i uroczystości. Na zakończenie dyskusji na temat sposobów pozyskiwania nowych członków związku, członkowie Zarząd Regionu przyjęli uchwałę dotyczącą Regulaminu Funkcjonowania Regionalnego Funduszu Rozwoju Związku „Razem Bezpieczniej”.

Relację z obrad XXVI Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” przedstawił przewodniczący Krzysztof Dośla. Opiniami ze Zjazdu podzielili się poszczególni delegaci. Część delegatów wyraziła zdanie, iż konieczne jest jak najszybsze rozpoczęcie dyskusji nad zmianami w funkcjonowaniu Związku i dostosowaniu jego struktur do nowej sytuacji społeczno-gospodarczej.

Członkowie ZRG wysłuchali również informacji na temat szkoleń, projektów finansowanych z funduszy UE oraz obchodów grudniowych.

Spotkanie zakończyło omówienie problemu projektom podniesienia przez samorządy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Uchwała  nr 15/2012  ZRG NSZZ „Solidarność”
w sprawie przyjęcia Regulaminu Funkcjonowania
Regionalnego Funduszu Rozwoju Związku „Razem Bezpieczniej”

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” postanawia przyjąć  Regulamin funkcjonowania Regionalnego Funduszu Rozwoju Związku „Razem Bezpieczniej” o następującej treści:

Regulamin funkcjonowania
Regionalnego Funduszu Rozwoju Związku „Razem Bezpieczniej”

1. Fundusz „Razem Bezpieczniej” został ustanowiony Uchwałą nr 1 XIII WZD Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” zgodnie z par.74 ust.4 Statutu NSZZ „Solidarność”.
2. Fundusz jest tworzony z dotacji celowych Zarządu Regionu Gdańskiego i wpłat dobrowolnych od organizacji zakładowych w wysokości 30 groszy od jednego członka Związku miesięcznie, z wyłączeniem emerytów, rencistów i bezrobotnych.

2a. W pierwszym roku funkcjonowania Funduszu dotacja ZRG wyniesie 2,5 % wpływów ze składek związkowych z poprzedniego roku.

2b. Środki Funduszu będą gromadzone na wyodrębnionym koncie bankowym.

3, Fundusz „Razem Bezpieczniej” ma na celu wspomaganie działań i projektów na rzecz pozyskania nowych członków Związku zarówno w organizacjach już istniejących, jak i poprzez pomoc w tworzeniu nowych organizacji związkowych.
4. Z Funduszu mogą być finansowane w szczególności koszty osobowe związane z projektami pozyskiwania nowych członków Związku, a także działania informacyjne i promocyjne oraz koszty transportu i organizacji ponoszone w ramach realizacji celów Funduszu zgodnych z pkt. 3.

5. Funduszem kieruje Rada Funduszu wybierana na kadencję zgodną z kadencją władz regionalnych Związku.
6. Zarząd Regionu określa ilość osób w Radzie Funduszu oraz dokonuje jej wyboru na pierwszym posiedzeniu w kadencji, za wyjątkiem pierwszej Rady Funduszu, którą Zarząd Regionu wybiera po uchwaleniu niniejszego Regulaminu.
7. Wnioski o dofinansowanie mogą być składane do Rady Funduszu przez Zarząd Regionu Gdańskiego, Prezydium ZRG oraz statutowe władze Regionalnych Sekcji Branżowych i podstawowych jednostek organizacyjnych Związku.
8. Rada Funduszu określi tryb składania wniosków i sposób ich rozpatrywania.
9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.01.2013 roku.

Bogdan Olszewski, Sekretarz ZRG NSZZ „Solidarność”

Gdańsk  3.12.2012  r.

Zdjęcia: Paweł Glanert

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę