Zarząd Regionu Gdańskiego. Więcej osób może należeć do związków zawodowych

Zmiany w ustawie o związkach zawodowych były głównym tematem listopadowego posiedzenia Zarządu Regionu Gdańskiego. Nowe przepisy, które wejdą w życie 1 stycznia 2019 roku przedstawiła związkowcom prawnik Komisji Krajowej dr Ewa Podgórska-Rakiel. Nowelizacja jest bardzo obszerna i wprowadza szereg zmian, które mogą mieć duże znaczenie dla działalności organizacji związkowych, dlatego wszyscy działacze powinni się z nimi zapoznać.

Na zdjęciu: dr Ewa Podgórska Rakiel 
3zrg5-11-2018

Kto może należeć do związków zawodowych?

Nowelizacja rozszerza prawo do zrzeszania się na nowe grupy. Do tej pory do związków zawodowych mogli należeć: pracownicy, wykonawcy pracy nakładczej, emeryci, renciści, osoby bezrobotne, osoby odbywające służbę zastępczą, a także funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej, strażacy PSP, pracownicy NIK.

Teraz oprócz wyżej wymienionych prawo tworzenia i wstępowania do związków zawodowych przysługuje osobom wykonującym pracę zarobkową, i dotyczy zarówno polskich obywateli, jak i cudzoziemców np.: taksówkarzy, osób sprzątających, kurierów, ochroniarzy, podwykonawców, pracowników agencji pracy tymczasowej itp. Zrzeszać mogą się również wolontariusze, stażyści i inne osoby, które świadczą osobiście pracę bez wynagrodzenia.

W nowelizacji ustawy pojawia się nowa definicja osób podlegających ustawie. I tak obok pracownika, pojawia się również „osoba świadcząca pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, jeżeli nie zatrudnia do tego rodzaju pracy innych osób, niezależnie od podstawy zatrudnienia, oraz ma takie prawa i interesy związane z wykonywaniem pracy, które mogą być reprezentowane i bronione przez związek zawodowy”. Zmianie uległa także definicja pracodawcy. W nowej ustawie o związkach zawodowych „pracodawca” to zarówno, to pracodawca w rozumieniu art. 3 Kodeksu pracy, jak i „jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one inną niż pracownik osobę wykonującą pracę zarobkową, niezależnie od podstawy tego zatrudnienia”.

 

Kto może założyć organizację związkową?

Organizację związkową może utworzyć co najmniej 10 osób będących pracownikami u pracodawcy objętego działaniem tej organizacji lub innymi niż pracownicy osobami wykonującymi pracę zarobkową. Jedynym ograniczeniem dla osób nie będących pracownikami, jest wymóg świadczenia pracy przez co najmniej 6 miesięcy na rzecz pracodawcy objętego działaniem tej organizacji.

 

Informacja o liczbie członków związku

Do tej pory organizacje związkowe przedstawiały informację o liczbie członków związków co trzy miesiące, teraz informacja ta ma być przedkładana co 6 miesięcy – według stanu na dzień 30 czerwca i 31 grudnia – w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po tym okresie. Zaostrzone zostały natomiast wymogi dotyczące tej informacji. I tak, jeżeli osoba wykonująca pracę zarobkową należy do więcej niż jednej zakładowej organizacji związkowej u danego pracodawcy, przy ustalaniu liczby członków zrzeszonych w organizacji związkowej, osoba ta może być uwzględniona tylko jako członek jednej wskazanej przez siebie zakładowej organizacji związkowej. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości informacji o liczbie członków, ostatecznie sprawę rozstrzyga sąd. Ustawodawca przewidział karę za zawyżanie liczby członków związku.

 

Terminy

Nowa ustawa wprowadza ścisłe terminy wyrażenia lub nie wyrażenia zgody na działania pracodawcy wobec pracowników. I tak organizacja związkowa ma 14 dni roboczych liczonych od dnia złożenia przez pracodawcę pisemnego zawiadomienia o zamiarze wypowiedzenia lub jednostronnej zmiany stosunku prawnego. W przypadku zawiadomienia o zamiarze rozwiązania stosunku prawnego termin ten wynosi 7 dni roboczych liczonych od dnia złożenia przez pracodawcę pisemnego. Nowością jest to, że po upływie tych terminów brak odpowiedzi jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez zarząd zakładowej organizacji związkowej.

 

8 proc. i 15 proc.

Zmienione zostały również progi procentowe określające czy organizacja związkowa jest reprezentatywna czy nie. I tak próg procentowy dla organizacji zakładowej będącej jednostką organizacyjną albo organizacją członkowską ponadzakładowej organizacji związkowej uznanej za reprezentatywną w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, wynosi co najmniej 8 proc. osób zatrudnionych u pracodawcy. Dotyczy to między innymi organizacji należących do NSZZ „Solidarności”. W przypadku pozostałych związków próg ten wynosi 15 proc.

Wyczerpująca i szczegółowa prezentacja przedstawiona przez dr Ewę Podgórską-Rakiel wywołała żywą dyskusję wśród związkowców. Z uwagi na ważność tematu przewodniczący Regionu Gdańskiego zapowiedział powrót do tematu ma kolejnych posiedzeniach Zarządu Regionu.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę