Zarząd Regionu Gdańskiego. W jakim kierunku powinien iść Związek?

Kanonizacja Jana Pawła II, wybory w Związku oraz sposób wprowadzania zmian  w statucie to główne tematy posiedzenia Zarządu Regionu Gdańskiego, które odbyło się 7 kwietnia w siedzibie gdańskiej „Solidarności”.

Zdjęcia: Paweł Glanert, Ryszard Kuźma

 

Kwietniowe posiedzenie Zarządu Regionu Gdańskiego rozpoczęła część poświęcona dziewiątej rocznicy śmierci oraz zbliżającej się kanonizacji bł. Jana Pawła II. Członkowie ZR obejrzeli fragment filmu pt. Jeden drugiego brzemiona noście oraz wysłuchali krótkiej prezentacji na temat nauki społecznej wielkiego papieża Polaka, przygotowanej przez Adama Chmieleckiego z Działu Informacji Regionu.

Nauka społeczna kościoła Katolickiego opiera się na dwóch filarach: to nauka Leona XIII i Jana Pawła II. Pierwszy problematykę pracy poruszył w encyklice Rerum novarum w 1891 roku, dziewięćdziesiąt lat później Jan Paweł II nauce społecznej poświecił encyklikę Laborem exercens. W nauce społecznej papieża Polaka ważne miejsce zajmuje pojęcie godności pracy. Praca dla człowieka to przede wszystkim źródło utrzymania, ale też forma realizacji człowieka, przez którą „człowiek się urzeczywistnia”, zbliżając do Boga. Błogosławiony Jan Paweł II w swojej nauce społecznej wyznaczał konkretne zadania dla związków zawodowych, które mają prawo, ale i obowiązek bronić pracowników. Jan Paweł II był duchowym ojcem „Solidarności”, często zwracał się do członków i sympatyków naszego Związku wskazując drogę, którą powinien iść. Prezentację Adam Chmielecki zakończył cytatami z wypowiedzi Jana Pawła II skierowanymi do „Solidarności”.

1 kwietnia  Pomorska Wojewódzka Rada Zatrudnienia przyjęła stanowisko, w którym opowiedziała się za wyposażeniem państwowych inspektorów pracy w narzędzia umożliwiające nakazanie pracodawcy zastąpienie umowy cywilnoprawnej umową o pracę, gdy odpowiada ona wymaganym warunkom. Wnioskodawcą podjęcia działań w kierunku wzmocnienia uprawnień kontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie ustalania istnienia stosunku pracy był Zbigniew Kowalczyk, członek Prezydium ZRG NSZZ „Solidarność”, który na posiedzeniu Zarządu Regionu przedstawił przebieg prac nad stanowiskiem. – Cieszę się, że takie stanowisko zostało podjęte. Wniosek został złożony w grudniu ubiegłego roku. Zależało nam, aby rada zatrudnienia zajęła się tym problemem oraz zatrudnianiem obcokrajowców – relacjonuje Kowalczyk. – Prowadziliśmy konstruktywną dyskusję na temat umów śmieciowych w grudniu i lutym. Uznano to za ważny temat. Swoje opinie przedstawili Państwowa Inspekcja Pracy oraz pracodawcy. Stwierdzono, że umowy cywilnoprawne są często nadużywane i należałoby się przeciwstawiać temu procesowi. I choć niektórzy pracodawcy byli innego zdania, stanowisko przyjęto większością głosów. Zbigniew Kowalczyk podkreśla, że „to nie koniec pracy”. Nadal podczas obrad rady zatrudnienia będą poruszane tematy dotyczące sytuacji na rynku pracy. Obecnie rada zajmuje się problemem pracy cudzoziemców w Polsce.

Zdaniem Mirosława Piórka, przewodniczącego Związku w  Gdańskiej Stoczni Remontowej im. Józefa Piłsudskiego, jest to ważne stanowisko, i właśnie takimi małymi krokami można dojść do celu.

Tematem, który wywołał dyskusję były zmiany w statucie, a raczej sposób w jaki powinny one być wprowadzane. Przewodniczący Krzysztof Dośla przedstawił przebieg debaty, która odbyła się na marcowym posiedzeniu przewodniczących zarządów regionów z całej Polski, dotyczącej nowej wersji statutu przygotowanej przez prof. Jakuba Stelinę.

Część związkowców liczyło, że ekspert przeprowadzi analizę statutu i zaproponuje zmiany dostosowujące strukturę związku do nowych wyzwań. – Liczyliśmy, że będzie to taka analiza SWOT, która pokaże nasze mocne i słabe strony. Wyznaczy także kierunki zmian w Związku, aby stał się on przede wszystkim skuteczniejszy – mówił Mirosław Piórek.

Przedstawiony przez profesora Stelinę projekt statutu porządkuje i upraszcza statut, nie proponuje jednak zmiana w strukturze i sposobie funkcjonowania NSZZ „Solidarność”.  Zdaniem Krzysztofa Dośli nie można było wymagać od prawnika, aby zaproponował, w jakim kierunku powinien zmieniać się Związek, to związkowcy muszą wypracować zmiany, a prawnicy mogą je przełożyć na język statutu. – Projekt nowego statutu ma rozpocząć dyskusję. Jeśli chcemy zmian, musimy przyjąć pewne tezy, na podstawie których zostaną opracowane konkretne zapisy. Jest wiele kwestii, które wymagają nowych rozwiązań, np. funkcjonowanie małych organizacji związkowych – mówił Krzysztof Dośla.

Członkowie Zarządu Regionu ustalili, że zmiany w statucie  będą tematem majowego posiedzenia Zarządu Regionu.

Przebieg wyborów w związku podsumował przewodniczący Regionalnej Komisji Wyborczej Stefan Gawroński. Do 31 marca większość podstawowych organizacji związkowych w Regionie Gdańskim dokonało wyborów władz na nową kadencję 2014 –2018. Kilkanaście „spóźnialskich” zaplanowało wybory jeszcze w kwietniu. Przewodniczący RKW podziękował za zaangażowanie członkom Regionalnej Komisji Wyborczej oraz kierownikom oddziałów. – Szczególne podziękowania należą się Katarzynie Sak z Działu Organizacji i Rozwoju, która zajmuje się ewidencjonowaniem całej dokumentacji wyborczej oraz Irenie Jendzie sekretarzowi RKW, która sprawdzała i korygowała dokumentację wyborczą – mówił Stefan Gawroński. W krótkiej dyskusji na temat wyborów dominowały głosy, iż niezbędna jest dyskusja na temat funkcjonowania małych organizacji związkowych, a także nad uproszczeniem procedur i dokumentacji wyborczej.

Członkowie Zarządu Regionu poparli wniosek Zarządu Regionu Słupskiego o przyznanie tytułu Zasłużony dla NSZZ „Solidarność” dla Anny Boguckiej-Skowrońskiej.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę