Zarząd Regionu Gdańskiego: Kontrola i prewencja

Sprawozdanie z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku w 2016 roku to główny temat ostatniego przed wakacjami posiedzenia Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”. Gośćmi związkowców byli zastępca okręgowego inspektora pracy ds. nadzoru Piotr Prokopowicz oraz inspektor Aleksander Zając, koordynator Sekcji Prewencji i Promocji. Ponadto związkowcy omówili sytuację po kontrowersyjnej decyzji minister oświaty w sprawie szkoły w Kokoszkach oraz program uroczystości 37. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”.

 

W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Gdańsku w zeszłym roku zatrudnionych było 175 pracowników, w tym 114 wykonujących lub nadzorujących czynności kontrolne. Podstawowe działania Państwowej Inspekcji Pracy mają charakter kontrolno-nadzorczy i prewencyjno-promocyjny.

– W 2016 roku inspektorzy pracy OIP w Gdańsku przeprowadzili 5615 kontroli w 4677 zakładach pracy i innych podmiotach, w których pracowało ogółem ponad 248 tys. osób, w tym 3838 cudzoziemców. Wśród pracujących – w ramach umów cywilnoprawnych pracowało 44 146 osób (17,8 proc.), a podmiotów samozatrudniających się było 6268 (2,5 proc.) – mówił zastępca okręgowego inspektora Piotr Prokopowicz.

Najwięcej kontroli inspektorzy pracy przeprowadzili w zakładach prowadzących handel i naprawy (27 proc.), budownictwa (19 proc.) oraz zajmujących się przetwórstwem przemysłowym (18 proc.). Były to przede wszystkim zakłady sektora prywatnego.

W 2016 roku kontrole prowadzone były głównie w związku z realizacją zadań wynikających z harmonogramu działania PIP oraz w celu badania zasadności skarg pracowniczych. W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Gdańsku, w ramach programu działania Państwowej Inspekcji Pracy, realizowano ponad 90 tematów i podtematów kontrolnych i prewencyjnych.

Piotr Prokopowicz podziękował Regionowi Gdańskiemu NSZZ „Solidarność” za dotychczasową współpracę. Warto wspomnieć, że w ubiegłym roku Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku przeprowadził dla działaczy związkowych i społecznych inspektorów pracy 18 szkoleń, w których łącznie wzięło udział 572 słuchaczy. W okresie sprawozdawczym do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku wpłynęło 37 skarg i wniosków złożonych przez związki zawodowe. W wyniku ich rozpatrzenia przeprowadzono 27 kontroli.

– Zgłaszane przez związki zawodowe wnioski pozwoliły na szybką reakcję inspektora pracy w przedmiocie nieprawidłowości z zakresu prawnej ochrony pracy, jak i technicznego bezpieczeństwa pracy. Spotkania inspektorów pracy podczas działalności kontrolnej z funkcjonującymi w zakładach organizacjami związkowymi pozwoliły na wnikliwe i precyzyjne zidentyfikowanie potencjalnych nieprawidłowości stanowiących naruszenia przepisów prawa pracy, w tym przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – czytamy w sprawozdaniu Okręgowej Inspekcji Pracy w Gdańsku.

Były też podziękowania z drugiej strony – przedstawiciele NSZZ „Solidarność” z Opery Bałtyckiej, Polmlek-Maćkowy oraz OPEC Gdynia wyrazili zadowolenie ze efektów kontroli przeprowadzanych przez inspektorów z OIP.

Z obecności przedstawicieli Okręgowej Inspekcji Pracy w Gdańsku na posiedzeniu Zarządu Regionu Gdańskiego skorzystał Karol Guzikiewicz, który poinformował, że „Solidarność” Stoczni Gdańskiej wystąpiła do OIP o przeprowadzenie kontroli w spółce PSSE Media Operator sp, z o.o., gdzie pracodawca kwestionuje legalność działania organizacji związkowej NSZZ „Solidarność”.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę