Zarząd Regionu Gdańskiego: Budżet przyjęty

Budżet na 2014 roku oraz działania, które w ramach tego budżetu będą realizowane to główny temat posiedzenia Zarządu Regionu Gdańskiego, które odbyło się 3 lutego w gdańskiej siedzibie „Solidarności”.

zrg_2_02_14

fot. Paweł Glanert

 

Założenia budżetu przedstawił skarbnik ZRG Stefan Gawroński, natomiast zadania stojące przed poszczególnymi działami przedstawili członkowie Prezydium. Jako pierwszy rozpoczął Jacek Rybicki, odpowiedzialny za Dział Informacji i Promocji. Wydanie: 11 numerów „Magazynu Solidarność”, 52 numerów cotygodniowego newslettera „IBIS” rozsyłanego pocztą elektroniczną na ok. 2 tys. adresów oraz 12 numerów „Biuletynu ściennego” –  to podstawowe zadania wydawnicze Działu. Ponadto pracownicy Działu zajmują się redagowaniem i administrowaniem strony internetowej ZRG, na której w zeszłym roku ukazało się ponad 1000 informacji. W planach na rok 2014 oprócz realizacji podstawowych działań przewiduje się też wydanie informatora regionalnego oraz rozpoczęcie cyklu Biblioteczki Magazynu Solidarność.

Zadania Działu Organizowania i Rozwoju zaprezentował wiceprzewodniczący ZRG Roman Kuzimski. Rok 2013 dla działu zajmującego się rozwojem Związku to przede wszystkim okres tworzenia nowych organizacji związkowych. Od stycznia do grudnia minionego roku utworzone zostały struktury NSZZ „Solidarność” w 9 zakładach pracy. Największy sukces to powstanie Związku DCT Gdańsk SA, gdzie zaowocowała wielomiesięczna praca związkowych organizatorów. Ponadto „Solidarność” utworzono w: PPU MALMOR Gdańsk Sp. z o.o., POLSANDERS, Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie, Powiatowym Urzędzie Pracy w Tczewie, Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Kartuzach, Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Gdańsku, Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja Oddział Chojnice oraz w Flügger Sp. z o.o. Miniony rok to także ogólnokrajowe i regionalne akcje związkowe, których koordynacją zajmują się pracownicy Działu Organizowania i Rozwoju Regionu. W planach na 2014 rok główne zadanie działu to pomoc w tworzeniu nowych organizacji związkowych, a także pomoc w przeprowadzeniu wyborów na nową kadencję 2014-2018.

O pracy związkowych prawników mówił natomiast Wojciech Książek. W ciągu 12 miesięcy udzielili oni prawie 2 tys. porad dla organizacji związkowych, i niewiele mniej, bo około 1900 w sprawach indywidualnych. Związkowi prawnicy sporządzali również opinie prawne, a także reprezentowali związkowców przed sądami różnych instancji. Związkowi prawnicy na bieżąco przybliżają problematykę prawną na łamach „Magazynu Solidarność”, w Internetowym „Biuletynie Informacyjnym Solidarności” oraz na stronie internetowej Zarządu Regionu Gdańskiego.

Plany Działu Szkoleń przedstawił Bogdan Olszewski. W 2013 r. Dział Szkoleń zorganizował 51 szkoleń. Wzięło w nich udział 755 związkowców Szczególnym powodzenie cieszą się szkolenia dotyczące prawa pracy i prawa związkowego. W bieżącym roku Dział Szkoleń planuje przeprowadzić 63 szkolenia i przeszkolić 1080 związkowców. Jest to 125 dni szkoleniowych na 252 dni robocze w roku 2014.

W zastępstwie Zbigniewa Kowalczyka zadania Działu Projektów UE i regionalnego Biura Pracy przedstawił Krzysztof Dośla. Obecnie na ukończeniu jest kilka projektów finansowanych ze środków UE i na razie nie planuje się aplikowania w nowych konkursach.

W Biurze Pracy osoby poszukujące pracy mogą skorzystać z usług związanych z aktywizacją zawodową i poszukiwaniem pracy. W 2013 roku pozyskano 700 ofert pracy, zarejestrowano 150 nowych osób, kilkadziesiąt osób potwierdziło podjęcie pracy.

Po krótkiej dyskusji członkowie ZRG przyjęli projekt budżetu ZRG na 2014 rok.

Ogłoszenie bojkotu niemieckiej sieci handlowej Lidl oraz sprzeciw Związku wobec działań państwa dotyczących Poczty Polskiej i Lasów Państwowych to główne tematy obrad Komisji Krajowej, której przebieg zrelacjonował przewodniczący Regionu Gdańskiego Krzysztof Dośla. W części informacyjnej omówiono przebieg wyborów w związku, plan szkoleń na pierwszy kwartał oraz sytuację z zakładach pracy.

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę