Zarząd Regionu 4 kwietnia 2016. Prawo do zrzeszania się dla wszystkich

Projekt nowelizacji ustawy o związkach zawodowych był głównym tematem posiedzenia Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”, które odbyło się 4 kwietnia w siedzibie Gdańskiej „Solidarności”.

Zanim członkowie regionalnych władz Związku zajęli się rządowym projektem ustawy wprowadzającej zmiany do ustawy o związkach zawodowych, krótko zaprezentowała się zwyciężczyni konkursu na pomorskiego kuratora oświaty Monika Kończyk. Doświadczenie i osiągniecia  kurator elekt (na dniach ma nastąpić podpisanie jej nominacji przez minister edukacji narodowej Annę Zalewską) robią wrażenie. Monika Kończyk jest zastępcą przewodniczącej Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdyni, ukończyła studia z zakresu filologii angielskiej i biologię. Uczy w III LO w Gdyni. Monika Kończyk pełni w Związku funkcję zastępcy przewodniczącego Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ „Solidarność” i jest reprezentantem Sekcji do spraw międzynarodowych. Jest wiceprzewodniczącą European Trade Union Committee for Education w Brukseli. ETUCE (Europejski Komitet Nauczycielskich Związków Zawodowych) stanowi strukturę regionalną Edukacji Międzynarodowej. Obecnie otworzyła przewód doktorski na wydziale prawa Uniwersytetu Gdańskiego.

Zdjęcia: Małgorzata Kuźma, Olga Zielińska

 

W części poświęconej sytuacji w zakładach pracy Piotr Madej omówił sprawę dotyczącą planów przeniesienia kontroli żywności ze Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych, które podlegają Ministerstwu Zdrowia, do nowo utworzonej instytucji, która podlegałaby Ministerstwu Rolnictwa. Zdaniem przewodniczącego WSSE zmiany te mogą zagrozić bezpieczeństwu zdrowotnemu Polaków. Zarząd Regionu Gdańskiego przyjął uchwałę w tej sprawie.

Kwietniowe spotkanie Zarządu Regionu zdominowała sprawa projektu zmiany ustawy o związkach zawodowych, którego założenia przedstawił dr Waldemar Uziak, koordynator Działu Prawnego ZRG. Głównym powodem nowelizacji jest orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego nakazujące wprowadzenie zmiany umożliwiającej zrzeszanie się w związkach zawodowych nie tylko osobom pracującym na etacie, ale też tym, które pracę świadczą na podstawie umów cywilnoprawnych lub samozatrudnienia.

Do końca kwietnia Rada Dialogu Społecznego, organizacje związkowe i pracodawców mają czas na zgłaszanie uwag do projektu zmian w ustawie o związkach zawodowych. Projekt zmienia słowniczek ustawy o związkach, zamiast „pracownika” wprowadza pojęcie „osoby wykonującej pracę zarobkową”, a „pracodawcy” – „podmiot zatrudniający”. Podstawowy zapis ustawy będzie teraz brzmiał: „Prawo tworzenia i wstępowania do związków zawodowych przysługuje osobom wykonującym pracę zarobkową”. Za osobę wykonującą pracę zarobkową nowe przepisy uznają nie tylko pracownika zatrudnionego na podstawie Kodeksu pracy, ale też pracującego na innej podstawie – niezależnie od podstawy zatrudnienia.

Niestety, w projekcie ustawy znalazły się także zapisy, które mogą utrudnić działalność związkową, jak choćby ograniczenia dotyczące tzw. czynności doraźnych czy wprowadzenie dodatkowych sankcji za przekazanie nieprawdziwych informacji dotyczących liczby członków związku. W czasie dyskusji poszczególni członkowie Zarządu Regionu Gdańskiego wskazywali na szereg potencjalnych zagrożeń, które niosą ze sobą poszczególne zapisy. Na część pytań i wątpliwości odpowiadał poseł Janusz Śniadek, który zobowiązał się do przekazania uwag związkowców do ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej. Przewodniczący Regionu Gdańskiego Krzysztof Dośla, zwrócił się do związkowców o nadesłanie na adres prezydium ZRG do 12 kwietnia uwag do projektu ustawy, na podstawie których zostanie sformułowane wspólne stanowisko Zarządu Regionu Gdańskiego.

Członkowie ZRG przyjęli uchwałę dotyczącą terminu Walnego Zebrania Delegatów Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, które odbędzie się 9 czerwca 2016 roku w Sali BHP.

Małgorzata Kuźma

Download PDF
Powrót Drukuj stronę