Z kart historii: PRL delegalizuje „Solidarność”

Od dnia powstania „Solidarności” władze PRL robiły wszystko, aby zniszczyć wielomilionową organizację. Nie udało się „rozsadzić” Związku od wewnątrz wprowadzając swoich agentów do struktur, ani też siłowo wprowadzając stan wojenny, aresztując bądź internując wiele tysięcy działaczy. Postanowiono więc „Solidarność” zlikwidować administracyjnie uchwalając odpowiednią ustawę.

8 października 1982 roku Sejm przy 12 głosach przeciwnych i 10 wstrzymujących się uchwalił „Ustawę o związkach zawodowych i organizacjach rolników”. W świetle powyższej ustawy wszystkie związki zawodowe istniejące przed 13 grudnia 1981 roku, w tym „Solidarność”, zostały rozwiązane, a rolnikom indywidualnym w ogóle nie przyznano prawa do zrzeszania się w związki zawodowe, majątek zaś przekazano nowopowstałym związkom reżimowym.

Po uchwaleniu tej ustawy Tymczasowa Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność” wydała oświadczenie, w którym zaznaczyła, że NSZZ „S” może być rozwiązany jedynie na mocy decyzji swoich członków.: „Związek nasz istnieje i nadal będzie działać na rzecz Samorządnej Rzeczpospolitej”.

Konwencja nr 87 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca wolności związkowej i ochrony praw związkowych z 1948 roku ratyfikowana przez władze PRL 14 grudnia 1956 roku stanowi, iż organizacje pracodawców i pracowników powinny być wolne od wszelkiej arbitralnej ingerencji ze strony państwa, polegające na zawieszaniu lub rozwiązywaniu ich w drodze administracyjnej albo na przeszkadzaniu w działalności np. na drodze uchwalania lub stosowania przepisów prawnych.

Uchwała Rady Państwa z 12 października 1982 roku ustalała nazwy nowo powstałych związków zawodowych. Zgodnie z jej postanowieniami nazwa nowo powstającego związku powinna zawierać wyłącznie wyrazy: „Związek zawodowy pracowników…,” i dalej nazwę danego zakładu pracy. Nazwa związku mogła również zawierać wyrazy: „samorządny”, „niezależny”. Pracownicy oświaty i wychowania oraz szkolnictwa wyższego mogli utworzyć związek zawodowy o nazwie „Związek Nauczycielstwa Polskiego”. Powyższa uchwała zezwalała na utworzenie w zakładzie pracy tylko jednego związku zawodowego. Była zatem niezgodna z ratyfikowaną przez PRL Konwencję nr 87 MOP.

RS

Download PDF
Powrót Drukuj stronę