Wystąpienia inspektorów: praca pod lupą PIP

W 2017 r. w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Gdańsku skierowano do pracodawców 3 832 wystąpienia, zawierające 18 878 wniosków o usunięcie stwierdzonych podczas kontroli naruszeń prawa.  

W świetle przepisów ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy inspektorom pracy przysługuje prawo do kierowania wystąpień w sprawie usunięcia stwierdzonych w czasie kontroli naruszeń prawa pracy, które nie mogą być uregulowane decyzjami nakazowymi. Największa liczba wystąpień dotyczyła zakładów prowadzących działalność handlowo-naprawczą, przetwórstwa przemysłowego oraz budownictwa.

Adresatami wystąpień inspektorów pracy byli najczęściej pracodawcy zakładów małych i średnich. Problemy regulowane we wnioskach dotyczyły głównie:

- stosunku pracy, w tym dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy,

- czasu pracy,

- wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń ze stosunku pracy,

- legalności zatrudnienia,

- urlopów wypoczynkowych.

Odrębną grupę zagadnień stanowiły wnioski w sprawie wyciągnięcia konsekwencji wobec winnych naruszenia praw pracowniczych w przypadku, gdy stopień społecznej szkodliwości czynu był nieznaczny lub brak było możliwości wszczęcia postępowania wykroczeniowego w stosunku do winnego.  

W związku z kontrolami z 2017 roku inspektorzy pracy skierowali ogółem 196 wniosków o ukaranie, w tym skierowano do sądów karnych 19 wniosków o ukaranie wyłącznie po przeprowadzeniu czynności wyjaśniających. Skierowane wnioski obejmowały łącznie 975 wykroczeń, które dotyczyły czynów z zakresu wykonywania pracy zarobkowej i legalności zatrudnienia.

W 2017 r. sądy karne zakończyły łącznie 192 sprawy. 149 rozstrzygnięć zapadło w sprawach z wniosków o ukaranie skierowanych do sądów karnych w 2017 r.; łączna kwota grzywien orzeczonych w tych sprawach to 368,6 tys. zł.

43 rozstrzygnięcia zapadły w sprawach z wniosków o ukaranie skierowanych do sądów karnych z lat ubiegłych; łączna kwota grzywien orzeczonych w tych sprawach wynosi 102,3 tys. zł.  

W roku 2017 inspektorzy pracy wydali łącznie 775 mandatów karnych, dotyczących 1.661 wykroczeń. Łączna kwota grzywien orzeczonych w postępowaniu mandatowym wynosi 996.620 zł. Średni mandat to 1.285,96 zł.  

W roku 2017 w OIP w Gdańsku odnotowano 10 przypadków wystąpienia do sądu z powództwem o ustalenie istnienia stosunku pracy oraz 1 wstąpienie do postępowania o ustalenie istnienia stosunku pracy.

Powództwa o ustalenie istnienia stosunku pracy zostało wytoczone przeciwko 7 pracodawcom na rzecz 63 osób, w tym 26 osób świadczących pracę na podstawie umowy zlecenia, 1 osoby świadczącej pracę na podstawie umowy o dzieło, 1 osoby świadczącej pracę bez potwierdzenia warunków zatrudnienia na piśmie oraz 35 osób świadczących pracę na podstawie umów o pracę, które zostały zatrudnione dla pozoru w innych podmiotach a de facto wykonywały pracę w pozwanych podmiotach.  

Download PDF
Powrót Drukuj stronę