Wyprawka szkolna 2014 – program pomocy uczniom

W 2014 roku będzie kontynuowany w szkołach program pomocy uczniom pod nazwą „Wyprawka szkolna”. W ramach „wyprawki…” można uzyskać dofinansowanie zakupu podręczników w rozpoczynającym się roku szkolnym 2014/2015

Uprawnionymi do otrzymania pomocy są:

1. Uczniowie z rodzin, w których dochód netto na osobę nie przekroczy kryterium dochodowego – 539 złotych na osobę w rodzinie
2. Uczniowie pochodzący z rodzin, niespełniających co prawda kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, ale wobec których zachodzą przypadki określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, czyli:

 • ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie
 • niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba
 • wielodzietność
 • bezradność w sprawach opiekuńczych i wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych
 • zdarzenie losowe, klęska żywiołowa.

W ramach tego kryterium pomoc przewidziana jest dla uczniów rozpoczynających naukę w klasach II, III i VI szkoły podstawowej oraz klasy III szkoły ponadgimnazjalnej.

3. W zakresie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, uczniowie:

 • słabowidzący
 • niesłyszący
 • słabosłyszący
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
 • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniana wyżej
 • posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi dofinansowanie obejmuje także zakup pomocy dydaktycznych.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami potwierdzającymi prawo do dofinansowania należy składać do dyrektora szkoły, do której będzie uczęszczał uczeń, na początku roku szkolnego.

Przykładowo: na terenie Gdańska wnioski składa się do 10 września 2014 r., w Gdyni do 15 września 2014 r.

Maria Szwajkiewicz

Download PDF
Powrót Drukuj stronę