Wypłata zawieszonych emerytur

Od 19 lutego 2014 r. weszła w życie ustawa o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r.

Powołana ustawa ma na celu realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 listopada 2012 r. (sygn. akt K 2/12) i w tym zakresie odnosi się tych osób, które nabyły prawo do emerytury przed dniem 1 stycznia 2011r., a wypłata świadczeń była zawieszona od 1 października 2011 roku na skutek przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 257 poz. 1227) w wyniku nierozwiązania stosunku pracy z dotychczasowym pracodawcą w związku z przejściem na emeryturę.

W związku z przepisami powołanej na wstępie ustawy Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie wypłacał zawieszone emerytury wraz z odsetkami, na wniosek złożony przez emeryta w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie przepisów.

Z zakresu regulacji wyłączono osoby, którym na podstawie prawomocnego wyroku sądu została już ustalona wypłata zawieszonej emerytury.

Nowa ustawa reguluje także sposób obliczania zawieszonej emerytury – kwota ma stanowić sumę należnych emerytur, które podlegały zawieszeniu w okresie od dnia 1 października 2011 r. do dnia 21 listopada 2012 roku z uwzględnieniem ich waloryzacji oraz odsetkami ustalonymi w wysokości odsetek ustawowych.

W przypadku osób, które kontynuują sprawę w sądzie o wypłatę zawieszonych emerytur, ZUS zawiesi postępowanie wszczęte na podstawie nowej ustawy do czasu rozstrzygnięcia sprawy prawomocnym wyrokiem sądu.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo zostało uległo zawieszeniu w okresie od dnia 1 października 2011 r. do dnia 21 listopada 2012 r. (Dz. U. 2014.169)

Stan prawny na 19.02.2014 r.

Maria Szwajkiewicz

Wzór wniosku o wypłatę zawieszonej emerytury…>>

Download PDF
Powrót Drukuj stronę