Wynagradzanie nauczycieli nierzetelne i anachroniczne

Trwa stan napięcia wokół płac i kondycji zawodu nauczyciela. Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w sprawie projektu rozporządzenia MEN z 28 grudnia 2018 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagradzania zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawanie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy wzywa MEN (po raz kolejny) do rozpoczęcia prac zmierzających do postulowanych przez związek zmian.

Ryszard Proksa, przewodniczący oświatowej „S” w imieniu Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia z 28 grudnia 2018 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagradzania zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawanie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy, oświadczył w liście do minister edukacji Anny Zalewskiej:

- Od kilku lat postulujemy zmianę systemu wynagradzania nauczycieli w powiązaniu ze zmianą metody finansowania zadań edukacyjnych. Aktualne systemy uznajemy za nierzetelne i anachroniczne oraz nieodzwierciedlające rzeczywistych wskaźników związanych z wykonywaniem zadań oświatowych, bowiem nie uwzględniają one standardów wpływających na realizację tych obowiązków. W związku z wyrażanymi przez nas postulatami, zgodnymi z programem Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, wyrosłym na oczekiwaniach i potrzebach członków naszego Związku jako partnera społecznego, stwierdzamy, że nie będziemy zajmować stanowiska w sprawie projektu rozporządzenia podtrzymującego absurdalny system wynagradzania, uwarunkowany mechanizmem finansowania zadań oświatowych – czytamy w liście podpisanym przez Ryszarda Proksę.

W imieniu oświatowej „S” wzywa on Ministerstwo Edukacji Narodowej do rozpoczęcia prac zmierzających do postulowanej przez „S” zmiany obu systemów i dodaje „dopiero wówczas będziemy mogli w sposób merytoryczny przystąpić do konsultacji społecznych w tej sprawie”. Ma to być jakoby sposób prowadzenia negocjacji z rządem.

Przedstawiciel Sekcji Roman Laskowski, jak czytamy w owym komunikacie, przedstawił oświadczenie podczas spotkania zorganizowanym przez minister edukacji Annę Zalewską 7 stycznia br. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie. We wtorek 8 stycznia odbędą się negocjacje płacowe w ramach Zespołu ds. usług publicznych Rady Dialogu Społecznego.

Przed nauczycielami i uczniami są zaś ogólnopolskie egzaminy na zakończenie poszczególnych poziomów edukacji: na zakończenie szkoły podstawowej (15-17 kwietnia), gimnazjum (10-12 kwietnia) i egzaminy maturalne (maj).

Download PDF
Powrót Drukuj stronę