Wybory na kadencję 2018 – 2022 czas zacząć!

Wybory w Związku: już się wybrali. Lista jest na bieżąco uzupełniana…>>

Ordynacja Wyborcza (plik pdf)…>>

Komplet dokumentów wyborczych na stronie Komisji Krajowej…>>

Kończy się ósma kadencja funkcjonowania władz związkowych. Przed nami wybory. Rusza kampania wyborcza.

Kalendarz wyborczy dla jednostek organizacyjnych Związku zakłada, że w terminie od 1 listopada 2017 r. do 31 marca 2018 r. odbywają się wybory władz podstawowych jednostek organizacyjnych Związku, czyli delegatów na walne zebranie delegatów regionu, delegatów na walne zebranie branżowej jednostki organizacyjnej Związku i wybory władz jednostek organizacyjnych Związku. Mogą one odbywać się też we wcześniejszym terminie.

Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2018 r. odbędą się wybory władz regionów, delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów. Od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2018 r. odbywają się wybory władz regionalnych sekcji branżowych i problemowych, władz regionalnych sekretariatów branżowych, delegatów do kongresu regionalnego sekretariatu branżowego, delegatów na walne zebranie delegatów krajowej sekcji branżowej. Od 1 kwietnia do 31 maja 2018 r. odbywają się wybory władz krajowych sekcji branżowych i problemowych, delegatów do kongresu krajowego sekretariatu branżowego. Od 1 maja do 30 czerwca 2018 r. odbywają się wybory władz krajowych sekretariatów branżowych władz Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów.

W terminie do 31 października 2018 r. odbywają się wybory ogólnokrajowych władz Związku (sprawozdawczo – wyborczy Krajowy Zjazd Delegatów). Przewodniczącą Krajowej Komisji Wyborczej jest Ewa Zydorek.   

W skład Regionalnej Komisji Wyborczej w Regionie Gdańskim wchodzą: Bożena Brauer, Stefan Gawroński, Edward Fortuna, Irena Jenda, Sławomir Kalwasiński, Wojciech Korytowski, Zbigniew Kowalczyk, Andrzej Netkowski, Wojciech Litewski, Krzysztof Prokopiuk, Zbigniew Sikorski, Roman Kuzimski i Eugeniusz Dosz.

Przed nami około 400 zebrań wyborczych. Wybory delegatów na zakładowe zebranie delegatów lub zakładowe zebranie koordynacyjne delegatów przeprowadza komisja zakładowa, tymczasowa komisja zakładowa, zakładowa komisja koordynacyjna lub zakładowa komisja wyborcza.

Delegatów wybiera się w okręgach wyborczych, które stanowią między innymi poszczególne jednostki organizacyjne zakładu pracy, proporcjonalnie do liczby członków Związku w danym okręgu wyborczym. Oznacza to, że komisja zakładowa, tymczasowa komisja zakładowa lub zakładowa komisja koordynacyjna określa klucz liczbowy, według którego wylicza się liczbę, przypadających dla danego okręgu wyborczego, miejsc mandatowych.

Kluczem liczbowym jest określona liczba członków Związku, czyli na każde rozpoczęte 10 członków przypada 1 mandat delegata. 

ASG

Gdańsk  5.06.2017 r.

Uchwała ZRG NSZZ „Solidarność” nr 7/2017 w sprawie powołania Regionalnej Komisji Wyborczej Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”

    Na podstawie § 84 Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność” oraz Uchwały KK nr 5/17 ws. kalendarza wyborczego na kadencję 2018 – 2022 celem nadzoru oraz przeprowadzenia wyborów w Regionie Gdańskim NSZZ „Solidarność” na kadencję 2018 – 2022 Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” powołuje Regionalną Komisję Wyborczą Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” (w skrócie RKW) w składzie:

 1. Brauer Bożena
 2. Dosz Eugeniusz
 3. Fortuna Edward
 4. Gawroński Stefan
 5. Jenda Irena
 6. Kalwasiński Sławomir
 7. Korytowski Wojciech
 8. Kowalczyk Zbigniew
 9. Kuzimski Roman
 10. Litewski Wojciech
 11. Netkowski Andrzej
 12. Prokopiuk Krzysztof
 13. Sikorski Zbigniew

RKW na podstawie Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność” celem nadzoru zebrań wyborczych może powołać pełnomocników.

Bogdan Olszewski, sekretarz ZRG  NSZZ „Solidarność”

Gdańsk 05.06.2017 r.

Uchwała nr  8/2017 Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w sprawie wyborów związkowych w Regionie Gdańskim na kadencję 2018- 2022

 I.    Na podstawie Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność”, Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” uchwala poniższe zasady wyborcze przy wyborze delegatów i elektorów na WZD Regionu obowiązujące w Regionie Gdańskim NSZZ „Solidarność”:

 1. Minimalna wielkość naturalnego (samodzielnego) okręgu wyborczego przy wyborze delegatów na WZD Regionu wynosi 105 członków.

Delegaci są wybierani według następującego klucza:

a)     od 105 do 210 członków   -    1 delegat,

b)    od 211 do 420 członków   –   2 delegatów,

c)     od 421 do 630 członków    –  3 delegatów,

d)    od 631 do 840 członków    –  4 delegatów,

e)     od 841 do 1050 członków  –  5 delegatów,

f)      od 1051 do 1260 członków – 6 delegatów,

g)     od 1261 do 1470 członków – 7 delegatów,

h)    od 1471 do 1680 członków -  8 delegatów,

i)       i dalej na każde rozpoczęte 210 członków 1 delegat.

 1. Elektorów na zebranie wyborcze elektorów (w organizacjach liczących do 104 członków), w okręgach łączonych wybiera się wg. klucza: 1 elektor na każde rozpoczęte 15 członków związku (do 15 członków- 1 elektor, od 16 do 30 członków – 2 elektorów, od 31 do 45 członków – 3 elektorów, od 46 do 60 członków – 4 elektorów, od 61 do 75 członków – 5 elektorów, od 76 do 90 członków – 6 elektorów i powyżej 91 członków – 7 elektorów).
 2. Podstawą do zweryfikowania ilości członków w danej organizacji związkowej są kwestionariusze  informacyjne składane do Zarządu Regionu  przez organizacje za okres II półrocza 2016 r. i  I półrocza 2017 r.
 3. Termin rejestracji przez RKW protokołów z wyboru elektorów  w okręgach łączonych upływa 1 marca  2018 r.
 4. Termin rejestracji przez RKW protokołów z wyboru delegatów na WZD Regionu upływa 15 kwietnia 2018 r.
 5. W związku z powyższymi ustaleniami organizacje zakładowe, międzyzakładowe, podzakładowe, oraz oddziałowe rejestrowane w Regionie Gdańskim liczące 105 i więcej członków stanowią naturalne (samodzielne) okręgi wyborcze przy wyborze delegatów na WZD Regionu.
 6. Organizacje zakładowe, międzyzakładowe, podzakładowe oraz oddziałowe rejestrowane w Regionie Gdańskim liczące do 104 członków tworzą okręgi łączone. Przy tworzeniu łączonych okręgów  wyborczych zaleca się stosowanie poniższych zasad:

a)     w skład okręgu wyborczego łączonego wchodzą tylko te organizacje które, dokonały wyboru i rejestracji elektorów,

b)    okręg łączony powinien być okręgiem co najmniej 2 mandatowym, (obejmować co najmniej 211 członków),

c)     okręg powinny tworzyć komisje tej samej branży,

d)    okręg powinny tworzyć komisje z tego samego terenu (miasta, oddziału),

e)     w wyjątkowych sytuacjach RKW może wyrazić zgodę  na utworzenie okręgu łączonego 1 mandatowego.

 1. Komisje oddziałowe i podzakładowe rejestrowane w regionie na podstawie §24 Statutu zobowiązane są do utworzenia wspólnego okręgu wyborczego.

Zamiar utworzenia łączonych okręgów wyborczych komisje powinny zgłosić do 15 lutego 2018 r. Po upływie tego terminu RKW utworzy łączone okręgi wyborcze z pozostałych organizacji zakładowych, które dokonały wyboru elektorów.

Organizacje, które nie przeprowadzą wyboru elektorów do 28 lutego 2018 r. nie zostaną uwzględnione w tworzeniu okręgów łączonych przed WZD Regionu na kadencję 2018 – 2022.  Nadzór nad przebiegiem wyborów, w  Regionie Gdańskim sprawuje Regionalna Komisja Wyborcza (RKW).

ZR przypomina o bezwzględnym stosowaniu uchwały KK nr 11/09  w sprawie ankiet osobowych (załącznik nr 1).

II. Na podstawie uchwały KK nr 5/17 § 1 ust.1 pkt 4, w sprawie kalendarza wyborczego na kadencję 2018 – 2022, Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” postanawia, że wybory w kołach, organizacjach oddziałowych, wydziałowych i podzakładowych oraz wybory delegatów  na zakładowe i międzyzakładowe zebrania delegatów w Regionie Gdańskim NSZZ „Solidarność” rozpoczną się od 1 września 2017 r.

Bogdan Olszewski, sekretarz ZRG  NSZZ „Solidarność”

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę