Wszyscy jesteśmy górnikami! Rozszerza się solidarność ze Śląskiem

Zdecydowana większość Polaków – 68,5 proc. – popiera górników protestujących przeciw rządowym planom likwidacji kopalń. Działania rządu popiera jedynie 15 proc. badanych – wynika z sondażu Millward Brown dla TVN24 i „Faktów” TVN.

Murem za górnikami stoją także poszczególne struktury NSZZ „Solidarność”. Solidarność z „uczestnikami spontanicznego protestu załóg górniczych, broniących swoich miejsc pracy w kopalniach” 12 stycznia wyraziło Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Prezydium KK ostrzegło, że ewentualny konflikt z górniczymi związkami zawodowymi będzie konfliktem z całą „Solidarnością”.

Zobacz całe stanowisko Prezydium Komisji Krajowej

Poparcie dla górników, w tym możliwość strajku solidarnościowego, wyrazili przewodniczący Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ „S” Henryk Grymel oraz przewodniczący Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ „S” Roman Rutkowski.  Stanowska ze wsparciem działań górników nadesłały także władze regionów: Pobrzeże, Ziemia Łódzka, Piotrkowskiego, Środkowowschodniego, Ziemia Radomska, Rzeszowskiego; a także Sekretariaty Krajowe Łączności i Emerytów i Rencistów oraz Sekcje Krajowe: Marynarzy i Rybaków i Górnictwa Rud Miedzi. Solidarność wyraziła także Międzyregionalna Sekcja Pracowników Leśnictwa.

Solidarność z górnikami 13 stycznia wyraził także Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „S”. „Decyzja Premiera RP o likwidacji czterech kopalni zakomunikowana drogą medialną, bez wcześniejszych porozumień ze stroną społeczną jest wyrazem arogancji i próbą konfrontacji społecznej. Dzisiaj więc wszyscy jesteśmy górnikami kopalń: »Pokój«, »Brzeszcze«, »Sośnica-Makoszowy«, »Bobrek-Centrum«” – czytamy m.in. w stanowisku świętokrzyskiej „S”.

Popieramy wszelkie formy protestu, które mogą być skuteczne w obronie firm i stanowisk pracy i deklarujemy swoje wsparcie w akcjach” – stwierdziła z kolei Rada Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ „S” w oświadczeniu z 9 stycznia.

Ponadto, chociaż rządowy plan dotyczy na obecnym etapie tylko Kompanii Węglowej, do strajkujących górników z kopalń należących do Kompanii w geście solidarności dołączyli 15 stycznia także pracownicy Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Jak podał Dział Informacji Komisji Krajowej, w kopalni „Budryk” w Ornontowicach po zakończeniu porannej zmiany wszyscy górnicy zostali pod ziemią. Akcja ma charakter rotacyjny i nie oznacza przerwania pracy. Górnicy po zakończeniu zmiany będą zostawać pod ziemią na kilka godzin. Sukcesywnie będą ich zastępować koledzy z kolejnych zmian. W pozostałych kopalniach JSW również protestują całe zmiany, ale nie jest to protest pod ziemią, lecz na powierzchni. Po wyjeździe z dołu kopalni górnicy nie rozchodzą się do domów, tylko prowadzą akcję protestacyjną w cechowniach. Ma ona również charakter rotacyjny. Prawdopodobnie w piątek w kolejnych kopalniach JSW akcja protestacyjna przyjmie taka samą formę jak w „Budryku”, czyli całe zmiany będą pozostawać pod ziemią.

 

Oświadczenie Rady Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ „Solidarność”

Rada Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ „Solidarność” w pełni solidaryzuje się z pracownikami kopalń, strajkującymi w obronie swoich miejsc pracy. Popieramy wszelkie formy protestu, które mogą być skuteczne w obronie firm i stanowisk pracy i deklarujemy swoje wsparcie w akcjach.

Decyzja Rządu RP, dotycząca naprawy górnictwa, przez likwidację kopalń i tysięcy miejsc pracy, jest kuriozalna i budzi nasze oburzenie. Dotychczasowe działania Rządu RP w sprawie górnictwa a przede wszystkim tolerowanie importu na dużą skalę węgla gorszej jakości między innymi z Rosji, przy ogromnych zasobach tego paliwa w Polsce, jest działaniem na szkodę Śląska i ludzi tam pracujących.

Rada SPCH NSZZ „Solidarność”, zwraca się do wszystkich Organizacji Związkowych, zrzeszonych w Sekretariacie Przemysłu Chemicznego NSZZ „Solidarność” o wsparcie dla górników w ich słusznej walce o miejsca pracy.

Warszawa, 9 stycznia 2015 r.

 

Stanowisko Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z dnia 13 stycznia 2015 r. 

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” w pełni solidaryzuje się z pracownikami Kompanii Węglowej S.A. walczącymi o zachowanie miejsc pracy i zachowanie górnictwa węgla kamiennego. Decyzja Premiera RP o likwidacji czterech kopalni zakomunikowana drogą medialną, bez wcześniejszych porozumień ze stroną społeczną jest wyrazem arogancji i próbą konfrontacji społecznej.

Dzisiaj więc wszyscy jesteśmy górnikami kopalń: „Pokój”, „Brzeszcze”, „Sośnica-Makoszowy”, „Bobrek-Centrum”. Wyrażając swoją solidarność, deklarujemy jednocześnie wolę wsparcia protestujących górników w formach przez nich akceptowalnych i pożądanych.

Jednocześnie apelujemy do szerokiej opinii publicznej o akty solidarności. Obrona miejsc pracy w dzisiejszej sytuacji rynku pracy i szerzej – górnictwa węglowego leży w interesie wszystkich Polaków.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” w kontakcie z Regionem Śląsko-Dąbrowskim NSZZ „Solidarność” ustali harmonogram wystąpień i pomocy na rzecz protestujących.

 

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę