Wspólna pielgrzymka ludzi pracy i ochrona znaku, czyli dokumenty Krajowego Zjazdu Delegatów

Dokumenty przyjęte przez XXVIII KZD NSZZ „S” w Płocku w dniu  24 listopada 2016 r.

 

Apel Krajowego Zjazdu Delegatów ws. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Ludzi Pracy

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” apeluje do wszystkich organizatorów i uczestników branżowych pielgrzymek na Jasną Górę o uczestnictwo przede wszystkim w organizowanej od 34 lat Pielgrzymce Ludzi Pracy do sanktuarium Matki Boskiej Jasnogórskiej.

Pierwsza pielgrzymka zorganizowana przez bł. ks. Jerzego Popiełuszkę w 1983 roku dla hutników z Huty Warszawa, na Jego apel przerodziła się już w następnym roku w Ogólnopolską Pielgrzymkę Ludzi Pracy.

Wróćmy do tej tradycji, wypełnijmy wolę ks. Jerzego – naszego Patrona – nie dzieląc się na zawody i branże, ale wszyscy wspólnie, w trzecią niedzielę września podążajmy przed oblicze Matki Narodu.

 

Uchwała XXVIII KZD ws. ochrony znaku NSZZ „Solidarność”

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”, mając na względzie historyczne znaczenie Uchwały Nr 27 podjętej przez Krajową Komisję Wykonawczą NSZZ „Solidarność” 19 sierpnia 1989 roku  oświadcza, że w pełni podtrzymuje jej treść potwierdzając, że nazwa i znak graficzny „Solidarność” stanowią dobro osobiste Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, będącego osobą prawną. A zatem zarówno nazwa Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” jak i znak graficzny „Solidarność” korzystają z ochrony przewidzianej przez obecne przepisy prawne. Oznacza to, że jakiekolwiek posługiwanie się tą nazwą czy znakiem graficznym przez inne osoby prawne bez zgody władz NSZZ „Solidarność” spowoduje wszczęcie odpowiednich działań prawnych dla ochrony dóbr Związku.

Krajowy Zjazd Delegatów zobowiązuje Komisję Krajową do przygotowania
i przeprowadzenie szerokiej kampanii informacyjnej na rzecz ochrony nazwy i znaku „Solidarność”.

 

Na wniosek Krzysztofa Dośli i Krzysztofa Żmudy z Regionu Gdańskiego NSZZ „S” KZD przyjął podziękowania dla członków i sympatyków Związku uczestniczących w służbach przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Delegaci XXVIII Krajowego Zjazdu Delegatów składają podziękowanie wszystkim członkom i sympatykom naszego Związku, którzy od 1984 roku pełnią służbę przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki, patrona „Solidarności”. Doceniamy Wasz trud. Szczególne podziękowanie kierujemy do tych, którzy podjęli ten wysiłek i kontynuują rozpoczętą 32 lata temu służbę. Wielu z Was na służbę przy grobie naszego Patrona przyjeżdża systematycznie co miesiąc. Bóg zapłać za Wasz trud, postawę i zaangażowanie.

 

Uchwała XXVIII KZD ws. zmiany Uchwały Nr 1 XIX KZD ws. zasad przeprowadzania wyborów i odwoływania członków wszystkich władz Związku oraz przyczyn utraty członkostwa we władzach Związku

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”, działając na podstawie § 35 ust. 7, § 39 ust. 2 oraz § 52  Statutu NSZZ „Solidarność”, wprowadza następujące zmiany w Uchwale Nr 1 XIX KZD

§ 1

W § 2 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. W szczególnych przypadkach – za zgodą zarządu regionu lub uprawnionej przez niego regionalnej komisji wyborczej – wybory władzy wykonawczej i kontrolnej podstawowych jednostek organizacyjnych Związku mogą być przeprowadzone przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Zasady oraz sposób przeprowadzania wyborów w tym trybie określa uchwała Komisji Krajowej”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała XXVIII KZD ws. nadania tytułu Zasłużony dla NSZZ „Solidarności

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” działając na podstawie regulaminu przyjętego uchwałą nr 18 XXVI KZD, postanawia nadać tytuł Zasłużony dla NSZZ „Solidarność” niżej wymienionym:

Śp. Aleksandra Olszewska
Śp. Janusz Łaznowski – Siwocha
Ks. Czesław Banaszkiewicz
Ks. Mirosław Drzewiecki
Ks. Stanisław Orzechowski
Ks. Stanisław Pawlaczek
Ks. Władysław Pasiut
Adam Ditmer
Andrzej Gargaś
Czesław Kamiński
Henryk Kenig
Henryk Malik
Janusz Chmielina
Jerzy Langer
Jerzy Sonek
Mirosław Rospara
Stefan Chojnacki
Wiesław Kwiatkowski
Wiesław Moliński
Zbigniew Dziubasik
Zbigniew Woźnica
Zdzisław Szczur

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę