WRDS: Wszystko zależy od punktu widzenia

Funkcjonowanie placówek kultury w województwie pomorskim oraz i Informacja nt. realizacji polityki prorodzinnej 500+ w woj. pomorskim to główne tematy posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, które odbyło się  w dniu 26 października do Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

wrds1

Sytuacje instytucji kultury w województwie pomorskim podległym marszałkowi przedstawił Władysław Zawistowski, dyrektor departamentu kultury. Obecnie urzędowi marszałka naszym województwie podlega 862 podmioty działające w obszarze kultury, w tym 78 muzeów (wraz z oddziałami), 14 teatrów, instytucji muzycznych i rozrywkowych, 326 centrów kultury, domów i ośrodków kultury, klubów i świetlic, 321 bibliotek publicznych. W prezentacji dyrektor Zawistowski przedstawił nakłady i rozdział środków na poszczególne jednostki kultury w województwie. Reprezentant urzędu marszałkowskiego, stwierdził, że władze województwa pomorskiego przeznaczają coraz większe środki na kulturę i sytuacja pracowników stale się poprawia.

Odmienny obraz pomorskiej kultury, przynajmniej w obszarze muzeów, szczególnie od strony pracowniczej przedstawiła Barbara Spigarska, przewodnicząca „Solidarności” w Muzeum Narodowym w Gdańsku. Przedstawicielka pracowników mówiła miedzy innymi o różnicach płac pomiędzy starymi jednostkami kultury, a nowo utworzonymi. Te różnice wynoszą nawet do tysiąca złotych na tych samych stanowiskach. Niskie zarobki w muzeach powodują, że wielu pracowników merytorycznych, doświadczonych i wykształconych odchodzi z muzeów. Ponadto jednostki kultury odczuwają brak funduszy na szkolenia i dokształcenie pracowników, w takich zawodach jak na przykład konserwator. Barbara Spigarska mówiła także, że w wielu przypadkach konkursy na dyrektorów placówek kulturalnych wygrywają osoby z dorobkiem artystycznym, niestety jednak nie umiejący zarządzać zespołami ludzi, co często powoduje niepotrzebne konflikty.

Członkowie WRDS przyjęli stanowisko w sprawie funkcjonowania instytucji kultury w naszym województwie, w którym między innymi stwierdzono, że w zakresie wynagrodzeń  zdecydowanie w najsłabszej sytuacji są pracownicy sfery upowszechniania kultury, w więc muzeów, domów i centrów kultury oraz bibliotek. Ponadto widać wyraźne różnice pomiędzy zarobkami w tzw. instytucjach  „starych” i nowo powstałych. Pracownicy merytoryczni  tych instytucji stanowią wysoko wykształconą kadrę, często o unikatowych umiejętnościach i doświadczeniu możliwym do zdobycia tylko przez wieloletnie podnoszenie swych kwalifikacji. Konieczne więc wydaje się podjęcie możliwych działań niwelujących te różnice.

Ponadto członkowie WRDS wskazali na potrzebę obsadzania stanowisk menadżerskich osobami posiadającymi odpowiednie umiejętności w zakresie zarządzania.

Funkcjonowanie instytucji kultury odbywa się w realiach gospodarki rynkowej wymagającej ciągłych zabiegów o odbiorcę oraz o środki na działalność pochodzące z różnych źródeł. To wszystko sprawia, że przed kadrą zarządzającą takimi instytucjami stoją duże wyzwania i konieczność łączenia umiejętności menedżerskich oraz merytorycznych z umiejętnościami budowania należytych relacji międzyludzkich.

Zwrócono również uwagę na potrzebę poszukiwania nowych źródeł finansowania instytucji kultury.

W ocenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego poprawa kondycji instytucji kultury,

a także szerzej – całej sfery kultury możliwa byłaby przy zapewnieniu przez władze centralne:

- zwiększenia możliwości zdywersyfikowania źródeł finansowania kultury np. poprzez system ulg dla przedsiębiorców finansujących działalność kulturalną;

- zwiększenia zaangażowania Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w działalność instytucji regionalnych na zasadzie pomocniczości w ramach działań interwencyjnych np.

w zakresie ochrony zabytków;  

- zwiększenia edukacyjnego oddziaływania kultury w tym poprzez zmiany programowe

w szkołach i wpisanie edukacji kulturowej do minimum programowego uwzględniającego systematyczną obecność dzieci i młodzieży w instytucjach kultury.

W drugiej części posiedzenia Katarzyna Stanulewicz, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przedstawiła informację dotyczącą realizacji programu „Rodzina 500 plus” w województwie pomorskim.

Od początku funkcjonowania programu w naszym województwie skorzystało z niego 167 771 rodzin, z czego 97 645 pobierało świadczenia wychowawcze na pierwsze dziecko. Gminy wypłaciły opiekunom 2 264920 613 złotych. W formie rzeczowej lub opłaconych usług 29 gmin przekazało 1559 świadczeń.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę