WRDS: Szkolnictwo specjalne i transport publiczny

wrds-01-2018a

25 stycznia br. odbyło się 19 posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku. Obrady toczyły się w sali im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, na terenie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Tym razem omawiano zagadnienia edukacyjne, głównie dotyczące uczniów o specjalnych potrzebach oraz problematykę transportu publicznego w regionie.

Uczniowie specjalnej troski

Na terenie województwa pomorskiego w szkołach podstawowych dla dzieci i młodzieży uczy się około 116 tys. uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Są to uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z autyzmem, a także z niepełnosprawnością ruchową. Stanowi to 2,8 proc. wszystkich uczniów w naszym województwie w klasach 1-5 i 4,5 proc. w klasach 6-8. Z tego do szkół specjalnych uczęszcza ponad 48 tys. uczniów. Pozostali uczą się w szkołach ogólnodostępnych. Aż 4,2 tys. uczniów podlega indywidualnemu nauczaniu.

Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami istnieje też system edukacyjny w szkołach ponadpodstawowych (ponadgimnazjalnych według starego sytemu), których jest w naszym województwie prawie tysiąc. Są to szkoły dla osób niesłyszących lub słabosłyszących, niewidomych, z niepełnosprawnością ruchową i innych. Dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną mamy specjalne zasadnicze szkoły zawodowe, przysposabiające do pracy. Aż 38,7 proc. uczniów niepełnosprawnych uczęszcza do liceów ogólnokształcących. Jeśli chodzi o szkoły zawodowe, to uczniowie z niepełnosprawnością wybierają zawód kucharza, cukiernika, pracownika pomocniczego obsługi hotelowej, a także ślusarza, mechanika pojazdów samochodowych, stolarza, ogrodnika oraz montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Koniec bycia na marginesie

Na posiedzeniu WRDS rozważano sposoby wsparcia osób niepełnosprawnych. Jak wykazują dane statystyczne, jest to spora populacja uczniów i stanowi istotny problem społeczny, niekiedy zbytnio marginalizowany. Jak twierdzi Bernadeta Grunwald, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Starogardzie Gdańskim, w każdym uczniu, zwłaszcza w tym z niepełnosprawnością intelektualną należy szukać cech pozytywnych i tak go prowadzić, aby mógł osiągnąć sukces na miarę swoich możliwości.

Podczas debaty uznano, że należy tych ludzi przygotowywać do samodzielnego życia w społeczeństwie i nie tylko poprzez nauczanie szkolne. Przyjęto jednomyślnie stanowisko, w którym stwierdza się, że do działań na rzecz tej kategorii uczniów należy włączyć nie tylko nauczycieli, ale i rodziców, samorząd terytorialny, przedsiębiorców, a także lekarzy współpracujących z placówkami psychologiczno-pedagogicznymi. Podkreślono też, że tej grupie społecznej należy umożliwiać aktywność zawodową po zakończeniu edukacji szkolnej. Wiąże się to ze wspólnym działaniem przedsiębiorców i władz samorządowych.

Status zawodowy nauczyciela

Podczas styczniowego posiedzenia WRDS wspomniano też o statusie zawodowym nauczyciela, a także o finansowaniu niektórych zadań oświatowych. Wojciech Książek, przewodniczący Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu Gdańskiego NSZZ „S” poruszył problem nakładów na oświatę i to nie tylko w zakresie wynagrodzeń, ale też kosztów utrzymania szkół. WRDS jednomyślnie uznała za zasadne przesłanie do Prezydium Rady Krajowej Dialogu Społecznego wszystkich opinii dotyczących zmian wprowadzonych ustawą z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Stwierdzono też, że należy „wydłużyć okres wprowadzania ewentualnych zmian, w tym szczególnie dotyczących statusu zawodowego nauczycieli, poza rok 2020, że względu na to, że głębokie zmiany w zatrudnieniu nauczycieli będą miały miejsce w roku szkolnym 2019/20120, gdy ze szkół gminnych do powiatowych przejdą dwa roczniki uczniów”.

Dostępność do transportu publicznego

Problem komunikacji publicznej jest ważny, zwłaszcza, że nie wszyscy mają możliwość, albo chcą korzystać z transportu prywatnego. Jeśli nasze województwo ma się rozwijać winno się wprowadzić powszechną dostępność komunikacyjną. W ramach Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego rozpoczęto na ten temat dyskusję, aczkolwiek temat komunikacji będzie poruszany na kolejnych posiedzeniach. Póki co przyjęto jednomyślnie stanowisko w sprawie oceny dostępności komunikacyjnej województwa pomorskiego. Pozytywnie oceniono komunikację kolejową w regionie, ale podkreślono też, że „w dalszym ciągu istnieją rejony, gdzie dostępność kształtuje się na poziomie wymagającym dalszych działań inwestycyjnych”.

Jeśli chodzi o komunikację drogową, to uznano, że „brakuje kluczowego połączenia zachodniej części ze wschodnią oraz poprzez takie połączenie otwarcie regionu na kraj i połączenia europejskie”. Ponadto koniecznością jest budowa obwodnic miast, w tym Starogardu Gdańskiego. WRDS uważa, że budowa drogi S6 (droga ekspresowa łącząca Szczecin z Rusocinem – ok. 330 km) powinna być potraktowana priorytetowo. Jak podkreślił wojewoda pomorski Dariusz Drelich, przewodniczący WRDS w Gdańsku, „brak drogi S6 oznacza hamowanie współpracy w regionie, niską dynamikę gospodarczą oraz nierówny rozwój”.

(mig)

Fot. Maria Giedz

Download PDF
Powrót Drukuj stronę