WRDS: Konsekwencje planowanych zmian w ustawie o wyższych uczelniach, SOR i lekarze rezydenci

Kolejne już dwudzieste posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego tym razem odbyło się w Sali Senatu na Politechnice Gdańskiej w dniu 22 lutego br. Podczas posiedzenia omówiono trzy ważne problemy: sytuację w pomorskich Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych (SOR) oraz sytuację kadrową w szpitalach w kontekście protestu lekarzy rezydentów, a także konsekwencje wynikające z planowanych zmian w zakresie szkolnictwa wyższego i wpływ tych zmian na funkcjonowanie pomorskich uczelni. Przyjęto też stanowiska w tych trzech kwestiach.

Jeśli chodzi o SOR, to podstawowym problemem jest niedostateczna liczba personelu medycznego. Brakuje lekarzy medycyny ratunkowej oraz pielęgniarek. Ponadto stale wzrasta liczba osób zgłaszających się na SOR, które powinny być przyjęte w Podstawowej Opiece Zdrowotnej, poradniach specjalistycznych oraz w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej. Co prawda na terenie województwa pomorskiego funkcjonuje 13 SOR-ów i zapewne wystarczyłoby to do udzielania pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, jednak w praktyce placówki te pełnią funkcję diagnostyczno-terapeutyczną. Z danych statystycznych wynika, że tylko 52 proc. zgłaszających się pacjentów wymaga pobytu w SOR. Do tego dochodzi brak koordynacji Zespołów Ratownictwa Medycznego przez dyspozytornie medyczne, nierówne rozmieszczanie pacjentów w oddziałach ratunkowych w Gdańsku oraz permanentny brak miejsc na oddziałach szpitalnych. Pacjenci zgłaszają się do SOR, bo w placówkach POZ muszą czekać bardzo długo na terminy badań diagnostycznych.

WRDS zaproponowała wprowadzenie następujących zmian: zwiększenie poziomu finansowania SOR, wzmocnienie merytoryczne zespołu, zwiększenie roli i zainteresowania Powiatowych i Miejskich Centrów Pomocy Rodzinie osobami bezdomnymi oraz starszymi. Członkowie Rady Dialogu postanowili też wystąpić do Ministra Zdrowia o zmianę przepisów dotyczących finansowania i organizacji SOR oraz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Chodzi o to, aby udzielać pomocy pacjentowi wymagającemu jedynie porady lekarskiej w innych niż SOR placówkach. Postanowiono też zająć się przeanalizowaniem rozmieszczenia oraz liczby łóżek oddziałów wewnętrznych, geriatrycznych i innych.

Problemem niezwykle trudnym do rozwiązania jest kwestia lekarzy rezydentów, którzy na przełomie 2017 i 2018 r. prowadzili protest. 8 lutego 2018 r. doszło do zawarcia porozumienia z nowym Ministrem Zdrowia, na mocy którego ma nastąpić wzrost nakładów na służbę zdrowia. Wynegocjowano też kilkusetzłotowe podwyżki dla lekarzy rezydentów i od 1 lipca 2018 r. płace dla lekarzy specjalistów nie mniejsze niż 6750 zł brutto. W porozumieniu tym nie wskazano, kto ma ponieść koszty za te podwyżki. WRDS obawia się, że zwiększenie wynagrodzeń lekarzy specjalistów zostanie przeniesione na podmioty lecznicze. Podniesienie wynagrodzeń lekarzom wywołało niezadowolenie wśród pielęgniarek, diagnostyków, czy fizjoterapeutów. Co prawda minister zapowiedział, że do końca 2018 r. zajmie się warunkami pracy przedstawicieli innych zawodów medycznych, ale nie podał żadnego terminu rozmów ani zakresu rozmów.

Przez ostatnie dwa lata trwały prace nad nową ustawą o szkolnictwie wyższym. 22 stycznia 2018 r. Jarosław Gowin, wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawił znowelizowaną ustawę. Władze pomorskich uczelni generalnie pozytywnie oceniły ten projekt, jednakże znalazło się w nim kilka rozwiązań kontrowersyjnych. Jednym z nich jest wprowadzenie i określenie zakresu uprawnień Rady Uczelni, bowiem w jej 7-9 osobowy skład będzie wchodzić ponad 50 proc. osób spoza uczelni, a także przewodniczący Samorządu Studentów. WRDS uważa, że zasadnym byłoby doprecyzowanie trybu doboru członków Rady spoza uczelni. Ponadto pomorskie uczelnie podkreślają konieczność wzmocnienia systemowej, bliskiej współpracy z lokalną władzą samorządową kształtującą i kreującą politykę rozwojową regionu.

Kontrowersję wzbudza też pomysł scalenia dwóch dyscyplin: sztuki piękne i sztuki projektowe w jedną dziedzinę nazwaną sztuki plastyczne. Spowoduje to unifikację ze szkodą dla ich ogólnoakademickiego i naukowego charakteru. Sporną kwestią, zwłaszcza dla Politechniki Gdańskiej, jest przyznawanie dotacji podstawowej na działalność uczelni, która spowodowała ograniczenie liczby przyjmowanych studentów. Wywołało to ostrą krytykę środowiska pracodawców oczekujących kształcenia większej liczby inżynierów potrzebnych w pomorskich firmach. Rada Rektorów Województwa Pomorskiego zaproponowała zmianę sposobu finansowania szkolnictwa wyższego, proponując zastąpienie dotacji podmiotowej subwencją. Pozwalałoby to uczelni samodzielnie decydować o podziale tych środków i wykorzystywać je w okresie dłuższym niż rok budżetowy. WRDS w Gdańsku uważa, że finansowanie uczelni w oparciu o subwencję zdecydowanie przyczyni się do bardziej racjonalnego wydawania środków finansowych.

(mig)

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę