WRDS: drugi rok dialogu w nowej formule

Na ostatnim w tym roku posiedzeniu 19 grudnia br. w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego spotkali się członkowie Wojewódzkiej rady Dialogu Społecznego by podsumować drugą roczną kadencję rady w jej nowej formule.

Ostatnie w tym roku spotkanie WRDS było też okazją do zmiany warty na stanowisku jej przewodniczącego. Funkcję tę pełnił przez ostatni rok Krzysztof Dośla, przewodniczący ZRG NSZZ „S”. Z jego rąk przewodzenie WRDS przejął na rok 2018 wojewoda pomorski Dariusz Drelich.

WRDS ma za sobą dwa lata działalności. 14 grudnia 2015 r. miało miejsce jej pierwsze posiedzenie. W zespołach roboczych ścierały się poglądy, oceny sytuacji i interesy stron.

Spotkania plenarne i tematyczne zespoły robocze Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w mijającym roku zajmowały się m.in. dostępnością komunikacyjna regionu (temu tematowi poświęcone było posiedzenie plenarne 23 lutego br. w siedzibie spółki PKP Szybka Kolej Miejska w Gdyni), funkcjonowaniem placówek kultury w województwie pomorskim, gospodarką województwa pomorskiego, jej barierami rozwoju, stanem służby zdrowia w województwie, w tym funkcjonowanie szpitali oraz gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach,  sprawami oświaty, w tym poradnictwem zawodowym i przygotowaniem sieci szkół na Pomorzu do nowego ustroju szkolnego.

Członkowie WRDS spotkali się 23 marca 2017 r. w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, aby dyskutować o zrównoważonym rozwoju w kontekście gospodarki leśnej i środowiska naturalnego w województwie pomorskim.

W przyszłym roku na styczniowym posiedzeniu WRDS zajmie się tematami edukacyjnymi czyli problemami edukacji uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i orzecznictwem poradni pedagogiczno-psychologicznych. Będą też dyskutowane zmiany w statusie zawodu nauczyciela w związku z nowymi zasadami finansowania sytemu oświaty oraz omawiane problemy transportu publicznego w regionie.

W lutym zaś tematem WRDS będzie sytuacja w pomorskich SOR-ach oraz problemy związane z nowym sposobem wynagradzania rezydentów oraz odstąpieniem przez lekarzy rezydentów od umów opt-out.

W Uniwersyteckim Centrum Klinicznym umowy opt-out wypowiedziało już pół setki lekarzy rezydentów, a w całej Polsce jest już ponad 1,4 tys. takich przypadków.

Młodzi medycy najwyraźniej nie podzielają sposobu myślenia marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego, który stwierdził, że „myślenie o pieniądzach nie jest najważniejsze w życiu i warto pracować dla jakiejś idei”. Sam ze swej senatorsko-marszałkowskiej pensji wszak nie zrezygnował.

Klauzula opt-out oznacza, że lekarze mogą pracować na dyżurach w szpitalach 48 godzin tygodniowo. Brak personelu medycznego sprawia, że ten wymiar czasowy jest niewystarczający. Dlatego rząd postanowił wprowadzić klauzulę, która umożliwi lekarzom pracowanie ponad 48 godz. w tygodniu, co miało dać czas rządowi na zwiększenie liczby pracowników medycznych. Jednak takie rozwiązanie stało się codziennością.

W marcu 2018 r. WRDS zajmie się kwestiami bezpieczeństwa także w kontekście zagrorzeń terrorystycznych.

Po dwóch latach warto zadać też sobie pytanie czy formuła dialogu społecznego, która ukonstytuowała się w postaci Rady Dialogu Społecznego i jej wojewódzkich odpowiedników, sprawdziła się? Na odpowiedź przyjdzie nam jeszcze poczekać. Jej utworzenie było z pewnością postępem w porównaniu do stanu poprzedniego, gdy stopniowej atrofii, której uległa koncepcja dialogu w ramach Komisji Trójstronnej za rządów PO-PSL. Pozostaje jednak pytanie czy można działać skutecznie bez dostatecznych funduszy na ekspertyzy, specjalistów, koszty przejazdów, biuro?  Odpowiedź wydaje się oczywista. Sama wola dialogu, nawet najlepsza wola, nie sprawi, że będzie on miał szczęśliwy finał.

Rada Dialogu Społecznego ma spore kompetencje, np. wychodzenia z inicjatywą legislacyjną i proponowania wysłuchania publicznego. Z kolei jej wojewódzkie odpowiedniki, WRDS, mają pewną dozę niezależności, swoistą autonomię. Trzeba dobrze wykorzystywać te prerogatywy. WRDS powstały na mocy ustawy o radach dialogu powstałej z inicjatywy „Solidarności”.

Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego są regionalnymi instytucjami dialogu społecznego w Polsce. Na mocy Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego kompetencje Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego to:

1. wyrażanie opinii w sprawach objętych zakresem zadań związków zawodowych lub organizacji pracodawców oraz w sprawach będących w kompetencji administracji rządowej i samorządowej z terenu województwa;
2. opiniowanie projektów strategii rozwoju województwa i innych programów w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych i organizacji pracodawców oraz przygotowywanie sprawozdań z realizacji tych zadań;
3. rozpatrywanie spraw o zasięgu wojewódzkim, które zostały przekazane przez Radę Dialogu Społecznego;
4. przekazywanie Radzie Dialogu Społecznego oraz organom administracji publicznej rekomendowanych rozwiązań i propozycji zmian prawnych;
5. rozpatrywanie spraw społecznych lub gospodarczych powodujących konflikty między pracodawcami a pracownikami, jeżeli zostaną one uznane za istotne dla zachowania pokoju społecznego.

ASG

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę