Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego o poradnictwie zawodowym i systemie oświaty

Sprawy oświaty, w tym poradnictwo zawodowe i przygotowanie sieci szkół na Pomorzu do nowego ustroju szkolnego, zdominowały posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku, które odbyło się 25 maja 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.

Zdjęcia: Adam Chmielecki

Obrady prowadził kierujący w tym roku pracami WRDS przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” Krzysztof Dośla. Obecni byli m.in. wojewoda pomorski Dariusz Drelich, przedstawiciele pracodawców, samorządów, urzędów pracy, policji. Związek reprezentowali sekretarz Prezydium ZRG NSZZ „S” Bogdan Olszewski i Zbigniew Koban, przewodniczący podregionu „S” w Kwidzynie. Jednym z gości spotkania był Wojciech Książek, przewodniczący Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „S” Regionu Gdańskiego.

Członkowie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego przyjęli stanowisko, w którym podkreślili, że wobec aktualnych trendów na rynku pracy i rosnącego popytu na pracowników w województwie pomorskim jednym z najważniejszych wyzwań regionalnych jest wypracowanie i wdrożenie, zgodnie z zapisami Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, regionalnego systemu poradnictwa zawodowego. Powinien być to system dający satysfakcję zarówno pracodawcom, jak i pracownikom.

– Kluczowe jest wprowadzenie poradnictwa zawodowego w szkołach, na poziomie siódmej i ósmej klasy nowej szkoły podstawowej. Od dobrego wyboru szkoły średniej i drogi życiowej na tym etapie, dopasowania oczekiwań młodych ludzi do uwarunkowań rynku pracy, zależy ich późniejsza kariera zawodowa – podkreślił podczas dyskusji Wojciech Książek z oświatowej „S”.

W stanowisku WRDS zaznaczono, że regionalny system poradnictwa zawodowego na Pomorzu powinien obejmować doradztwo edukacyjno-zawodowe (realizowane przez system oświaty) i doradztwo zawodowe (realizowane przez instytucje rynku pracy, m.in. powiatowe urzędy pracy).

 

Zmiany w oświacie

Pomorska kurator oświaty Monika Kończyk przedstawiła informację nt. sieci szkół na Pomorzu w świetle zmian w systemie oświaty. Do końca marca wszystkie samorządy miały obowiązek podjąć prawnie uchwały dopasowujące sieć szkól do nowych przepisów. Tam, gdzie tak się nie stało (na Pomorzu w gminie Gardeja i powiecie kwidzyńskim) z mocy prawy gimnazja zostaną automatycznie włączone do nowych szkół podstawowych jako oddziały gimnazjalne, a zasadnicze szkoły zawodowe zostaną przekształcone w szkoły branżowe I stopnia. W związku z reformą oświaty w województwie nie zostanie zlikwidowana żadna szkoła – 59 ulegnie wygaszeniu, a ponad 300 będzie przekształconych bądź włączonych do innych placówek.

Pomorska kurator oświaty poinformowała też, że na Pomorzu liczba etatów w oświacie nie zostanie zmniejszona. O ile w Europie na jednego nauczyciela przypada 17-19 uczniów, a średnia w całej Polsce wynosi 12-14, to na Pomorzu jest to zaledwie 8 uczniów.

 

Komunikacja i praca 

Członkowie WRDS przyjęli również stanowisko w sprawie oceny dostępności komunikacyjnej województwa pomorskiego. Ten temat był omawiany na jednym z poprzednich posiedzeń rady. WRDS pozytywnie oceniła komunikację kolejową w regionie, mimo że wciąż istnieją rejony, głównie w zachodniej części województwa, które wymagają dalszych inwestycji w infrastrukturę kolejową. Dotyczy to także dostępności do portów.

Ponadto w opinii członków WRDS samorządy aglomeracji trójmiejskiej powinny w większym stopniu zaangażować się w funkcjonowanie PKP Szybkiej Kolei Miejskiej. Rada podkreśliła również, że priorytetowe znaczenie dla harmonijnego i zrównoważonego rozwoju województwa pomorskiego ma budowa drogi ekspresowej S6. Członkowie rady zaapelowali o pilne rozpoczęcie prac nad tą inwestycją.

Kolejnymi tematami majowego posiedzenia WRDS była informacja policji nt. zagrożenia przestępczością handlu ludźmi na terenie Pomorza oraz informacja Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy ws. planowanej reformy funkcjonowania urzędów pracy. Kolejne spotkanie WRDS w czerwcu będzie poświęcone sytuacji w służbie zdrowia, przede wszystkim lecznictwu otwartemu i zamkniętemu na Pomorzu.

ACH

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę