Świadczenie urlopowe

Pracodawca, który nie jest zobowiązany do tworzenia zakładowych funduszy świadczeń socjalnych, może zdecydować się na wypłatę świadczenia urlopowego. Warto pamiętać, iż nie można ustalić dowolnie zasad przyznawania tego świadczenia, lecz stosuje się przepisy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Zgodnie z nimi, świadczenie urlopowe wypłacane jest każdemu pracownikowi raz w roku kalendarzowym pod warunkiem korzystania przez niego z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni. Świadczenie to wypłacane jest nie później niż w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu wypoczynkowego. Świadczenie urlopowe nie jest objęte składką na ubezpieczenie społeczne. Omawiane świadczenie przysługuje tylko pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Na pracodawcę nie nałożono obowiązku stworzenia regulaminu wypłaty świadczeń urlopowych, aczkolwiek działaniem celowym jest określenie reguł postępowania w przypadku wypłaty tego świadczenia. Świadczenie urlopowe ma charakter roszczeniowy, w przeciwieństwie do dopłat do wypoczynku, które mają charakter uznaniowy.

W praktyce pojawiają się wątpliwości, co do sposobu liczenia 14 kolejnych dni kalendarzowych urlopu. Przepisy nie regulują, czy należy wliczać należne dni wolne od pracy, np. soboty, niedziele, dni wolne wynikające ze świąt poprzedzające urlop oraz następujące bezpośrednio po nim. Jednakże przyjmuje się, że wliczeniu podlegają wszystkie dni wolne, także te przypadające przed urlopem i po nim.

Sporządził:

Łukasz Sulej – radca prawny – Dział Prawny ZRG NSZZ „S”,
Stan prawny na dzień 3 lipca 2013 r.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę