Ważny termin: 10 października. Liczba członków organizacji związkowej

Stosownie do art. 25(1) ust. 2 ustawy o związkach zawodowych, organizacja związkowa jest zobowiązana przedstawić co kwartał – według stanu na jego ostatni dzień – w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po tym kwartale pracodawcy bądź dowódcy jednostki informację o łącznej liczbie członków tej organizacji.

Wskazany przepis nie może stanowić podstawy żądania udostępnienia imiennej listy członków Związku. Ujawnienie takiej informacji pracodawcy stanowiłoby naruszenie ustawy o ochronie danych osobowych, a w szczególności zasady celowości i adekwatności danych. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, pracodawca jest związany informacją przekazaną przez zakładową organizację związkową. Nie może on tym samym weryfikować danych przedstawionych przez związek. Tylko w przypadku, gdy pracodawca nie uzyska w ustawowym terminie informacji, ma prawo przyjąć założenie, że – od 10 dnia po zakończeniu kwartału – zakładowej organizacji związkowej nie przysługują już przewidziane przepisami uprawnienia. Nie wyłącza to jednak możliwości wykazania przez organizację związkową, że pomimo iż wymagane informacje nie zostały dostarczone na czas, to w ustawowym terminie organizacja zrzeszała co najmniej 10 członków.

Stan liczbowy zakładowej organizacji związkowej ma charakter dynamiczny. Utrata uprawnień może być w praktyce jedynie przejściowa. W tym kontekście warto przytoczyć wyrażony w literaturze pogląd, zgodnie z którym w przypadku ponownego zwiększenia liczby członków – co najmniej dziesięciu – następuje automatyczne przywrócenie wszystkich związkowych przywilejów. Ma to miejsce w dniu poinformowania o tym fakcie pracodawcy. Zdaniem dr. Waldemara Uziaka, koordynatora Biura Prawnego ZRG, jeżeli złożyliśmy informację przed zakończeniem kwartału, dla pewności powinniśmy ją złożyć jeszcze raz po zakończeniu kwartału. Warto też zapisać sobie następujące terminy, składania sprawozdań – do 10 stycznia, do 10 kwietnia, do 10 lipca, do 10 października.

Tomasz Gryczan

Download PDF
Powrót Drukuj stronę