Warunki pracy w woj. pomorskim według OIP: strzeż się wypadku

Na stan warunków pracy w województwie pomorskim ma wpływ poziom wypadkowości oraz zachorowalności na choroby zawodowe – czytamy w sprawozdaniu z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku w 2017 roku. Według danych GUS za trzy kwartały 2017 roku w województwie pomorskim zarejestrowano 3.656 poszkodowanych w wypadkach przy pracy.

W zarejestrowanych wypadkach 8 osób poniosło śmierć, a 20 osób odniosło ciężkie obrażenia. Na ogólną liczbę 3.656 poszkodowanych, 1.332 osoby to kobiety. W okresie pierwszych trzech kwartałów 2017 r. wskaźnik częstotliwości wypadków (liczba poszkodowanych na 1.000 pracujących) w województwie pomorskim wyniósł 4,70.

Według danych GUS, do zdecydowanej większości wypadków przyczyniają się sami poszkodowani. Jednak z kontroli przeprowadzonych przez inspektorów pracy OIP Gdańsk wynika, iż znacznie zaniżony jest udział przyczyn związanych z niewłaściwą ogólną organizacją pracy.

Najczęściej powtarzające się przyczyny wypadków przy pracy były związane w szczególności z: brakiem instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, brakiem nadzoru, tolerowaniem przez osoby sprawujące nadzór odstępstw od przepisów i zasad bhp, niedostatecznym przygotowaniem zawodowym pracownika, brakiem lub niewłaściwymi przeszkoleniami w zakresie bhp.

Według Urzędu Statystycznego od szeregu lat obserwowana jest ilościowa dominacja wypadków, które wydarzyły się w przetwórstwie przemysłowym. W okresie pierwszych trzech kwartałów 2017 r. wskaźnik ciężkości wypadków (liczba dni niezdolności do pracy na jednego poszkodowanego) w województwie pomorskim wyniósł 33,7.

Do wydarzeń, które spowodowały najwięcej urazów w wypadkach przy pracy w I-III kwartale 2017 roku zaliczyć należy:

. zderzenia lub uderzenia w nieruchomy obiekt lub będący w ruchu,

. kontakt z przedmiotem ostrym, szorstkim lub chropowatym,

. obciążenie fizyczne lub psychiczne,

. uwięzienie, zmiażdżenie.

A wypadki przy pracy rolniczej?  Według Komunikatu KRUS o wypadkach i chorobach w 2017 roku w województwie pomorskim rolnicy indywidualni zgłosili do placówek KRUS 624 (w roku 2016 – 616) zdarzenia wypadkowe. Z tej liczby 539 (w roku 2016 – 577) zostało uznanych za wypadki przy pracy rolniczej, a 1 to wypadek śmiertelny (w roku 2016 – 4).

Zgodnie z danymi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku (według stanu na 31.12.2017 r.), w woj. pomorskim liczba płatników składek wynosiła ogółem 170.547, zaś liczba ubezpieczonych ogółem to 982.851 osoby.

ASG

 

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę