W Sejmie o pensjach w NBP, programie „Mama+”, zabójstwie Adamowicza, zakazie wybieralności dla osób skazanych

W Sejmie, podczas nadzwyczajnego środowego posiedzenia, posłowie zajmą się m.in. jawnością i wysokością pensji w NBP, rekompensatą dla mediów publicznych wyliczoną na miliard 260 mln zł, zmianami w Kodeksie wyborczym z zapisem, że osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe nie będzie miała prawa wybieralności w wyborach na wójta, burmistrza, prezydenta (m.in. zakaz kandydowania dla prawomocnie skazanych np. osoby uznanej za winną potwierdzenia nieprawdy w dokumentach), użytkowaniem wieczystym oraz rządowym programem „Mama 4+”. Ministrowie Zbigniew Ziobro i Joachim Brudziński przedstawią informacje ze śledztwa o okolicznościach mordu na prezydencie Gdańska Pawle Adamowiczu i jego sprawcy.

Program Mama4+ ma wejść w życie w marcu 2019 r. Świadczenie to odpowiadać będzie minimalnej emeryturze. W ustawie są zapisy w myśl których, ojcowie będą mogli korzystać z tych świadczeń w przypadku śmierci matki dzieci albo porzucenia przez nią dzieci lub długoterminowego zaprzestania sprawowania opieki nad dzieckiem. Jednak w tym projekcie nie są przewidziane dodatki dla wielodzietnych matek, które łączyły wychowanie czterech i więcej dzieci z pracą zawodową. Na dalsze procedowanie czeka też projekt PSL „Emerytura Bez Podatku”.

ASG

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę