W obronie umów o pracę

Inspektorzy pracy powinni być wyposażeni w narzędzia umożliwiające nakazanie pracodawcy zastąpienie umowy cywilnoprawnej umową o pracę, gdy odpowiada ona wymaganym warunkom – tak uznała w stanowisku z 2 kwietnia 2014 r. Pomorska Wojewódzka Rada Zatrudnienia.

fot. Paweł Glanert

jestem_artysta

 

Wnioskodawcą podjęcia działań w kierunku wzmocnienia uprawnień kontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie ustalania istnienia stosunku pracy był Zbigniew Kowalczyk, członek Prezydium ZRG NSZZ „Solidarność”.

– Cieszę się, że takie stanowisko zostało podjęte. Wniosek został złożony w grudniu ubiegłego roku. Zależało nam, aby rada zatrudnienia zajęła się tym problemem oraz zatrudnianiem obcokrajowców – relacjonuje Kowalczyk. – Prowadziliśmy konstruktywną dyskusję na temat umów śmieciowych w grudniu i lutym. Uznano to za ważny temat. Swoje opinie przedstawili Państwowa Inspekcja Pracy oraz pracodawcy. Stwierdzono, że umowy cywilnoprawne są często nadużywane i należałoby się przeciwstawiać temu procesowi. I choć niektórzy pracodawcy byli innego zdania, stanowisko przyjęto większością głosów.

Zbigniew Kowalczyk podkreśla, że „to nie koniec pracy”. Nadal podczas obrad rady zatrudnienia będą poruszane tematy dotyczące sytuacji na rynku pracy.

Dodajmy, że „Solidarność” przedstawiła w Sejmie kilka projektów ustaw ograniczających zjawisko umów śmieciowych. Projekt, zawierający ten sam postulat, złożył w Sejmie także poseł PiS Janusz Śniadek. Niestety, zapis traktujący o nadaniu nowych uprawnień inspektorom PIP posłowie PO wyrzucili do kosza. Do drugiego czytania projekt przeszedł bez tego zapisu.

(oz)

Jacek Rybicki
– To bardzo ważne stanowisko. Pokazuje ono, że coraz więcej środowisk zgadza się z od lat głoszonym przez „Solidarność” poglądem, że obecna sytuacja na rynku pracy jest patologiczna. Potwierdziły to ostatnio: Europejski Trybunał Sprawiedliwości, kwestionując zasadność 14-dniowego okresu wypowiedzenia dla umów o pracę na czas określony dłuższy niż sześć miesięcy, także raport OECD, sugerując, że powszechne zatrudnienie na umowy śmieciowe szkodzi rozwojowi społeczno-gospodarczemu Polski oraz Komisja Europejska, przyjmując skargę „Solidarności” na działania polskiego rządu w tym obszarze. Nawet „Gazeta Wyborcza” zauważyła ten problem, mimo iż jeszcze niedawno jej dziennikarze sugerowali, że zatrudnienia atypowe są wyjściem z zacofanego kręgu związków zawodowych i kodeksu pracy.

 

Stanowisko Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Gdańsku w sprawie konieczności podjęcia działań mających na celu wzmocnienie uprawnień kontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie ustalania istnienia stosunku pracy

Pomorska Wojewódzka Rada Zatrudnienia w Gdańsku, będąca organem opiniodawczo-doradczym marszałka województwa w sprawach dotyczących polityki rynku pracy, dostrzega, iż w obliczu coraz szerzej obserwowanego na rynku pracy zjawiska zastępowania umów o pracę umowami cywilnoprawnymi zachodzi konieczność rozszerzenia uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie egzekwowania przepisów prawa pracy dotyczących zawierania umów o pracę. W świetle obowiązujących przepisów nie jest dopuszczalne zastępowanie umów o pracę umową cywilnoprawną, jeśli zachowane są przesłanki warunkujące istnienie stosunku pracy.

Państwowa Inspekcja Pracy, będąca organem powołanym do nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, nie dysponuje w tym zakresie efektywnymi środkami prawnymi. Jedynym sposobem wyegzekwowania tych przepisów jest wytoczenie powództwa o ustalenie istnienia stosunku pracy – zgodnie z art. 631 Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tj. Dz. U. 2014 r. poz.101).

Pomorska Wojewódzka Rada Zatrudnienia w Gdańsku wyraża opinię, iż należy wyposażyć inspektorów pracy w narzędzia polegające na możliwości nakazania zastąpienia umowy cywilnoprawnej umową o pracę w przypadku, gdy wykonywana praca odpowiada warunkom określonym w art.22 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. 1998 r. nr 21 poz. 94 z późn. zm.).

Download PDF
Powrót Drukuj stronę