W MEN ze związkowcami na temat projektu zmian w Karcie nauczyciela

Minister Anna Zalewska spotkała się z przedstawicielami oświatowych związków zawodowych (Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Forum Związków Zawodowych) w czwartek 21 stycznia br. Rozmowy dotyczyły przygotowanej przez MEN nowelizacji ustawy Karta nauczyciela.

Projekt przewiduje m.in. zmianę zasad prac komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli, ułatwienie planowania i wypłacania jednorazowej gratyfikacji pieniężnej nauczycielowi, któremu przyznano tytuł honorowy profesora oświaty oraz likwidację tzw. godzin karcianych.

W rozmowach uczestniczyła także Sekretarz Stanu w MEN Teresa Wargocka.

– Związki zawodowe postulowały likwidację godzin karcianych od wielu lat – powiedziała szefowa MEN.  

Projekt nowelizacji przewiduje m.in. likwidację tzw. godzin karcianych, zmianę zasad prac komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli, ułatwienie planowania i wypłacania jednorazowej gratyfikacji pieniężnej nauczycielom uzyskującym tytuł honorowy profesora oświaty.

- Cieszymy się, że tematem pierwszego spotkania ze związkami zawodowymi jest Karta nauczyciela, ustawa, która jest swego rodzaju ponadzakładowym układem zbiorowym pracy, że nie rozmawiamy o jej likwidacji, czym byliśmy przez ostatnie lata straszeni i czemu skutecznie się przeciwstawiliśmy, lecz jej pozytywna zmiana. O likwidację tzw. „godzin karcianych”. Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” postulowała od wielu lat – podkreśliła Teresa Misiuk, wiceprzewodnicząca Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania.

Przewodnicząca delegacji „Solidarności” pozytywnie odniosła się też do zmian w zakresie wypłacania jednorazowej gratyfikacji w związku z otrzymaniem tytułu „profesora oświaty”. Będzie to związane ze zwiększeniem liczby przyznanych tytułów profesora oświaty z 10 do 25 takich tytułów rocznie. Gratyfikacja finansowa ma wynosić 18 tys. brutto.

Wiceprzewodnicząca KSOiW podkreśliła także, że w tej nowelizacji Karty Nauczyciela należałoby zapisać w art. 42 ujednolicone pensum nauczycieli specjalistów (pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych). Obecnie pensum tych nauczycieli jest różne i określane przez organy prowadzące.

W tej sprawie Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania zwracała się do Rzecznika Praw Obywatelskich, który podzielił zdanie Związku, że pensum tych nauczycieli należy ujednolicić i określić w ustawie.

Reprezentacja KSOiW NSZZ „Solidarność” nakreśliła obszary, które wymagają zmian w Karcie Nauczyciela:

1) przywrócenie obowiązywania Karty nauczyciela w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i pogotowiach opiekuńczych, objęcie Kartą nauczycieli asystentów, doprowadzenie do sytuacji, aby Karta Nauczyciela obowiązywała niezależnie od organu prowadzącego;

2) przywrócenie art. 88 Karty Nauczyciela (czyli prawa do przechodzenia na wcześniejszą emeryturę bez względu na wiek) i wydłużenie stanu nieczynnego jako działań osłonowych w związku z niżem demograficznym i zwolnieniami;

3) uproszczenie systemu wynagradzania nauczycieli z jednoczesnym jego zwiększeniem;

4) przyznawanie nagrody jubileuszowej za 45 lat pracy ( tak jak mają pracownicy samorządowi);

5) centralne określanie wysokości odpisu na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nauczycieli emerytów;

Koniecznych zmian wymaga także ustawa o systemie oświaty w zakresie określenia maksymalnej liczby uczniów w oddziałach a także ustawa dotycząca pracowników administracji i obsługi szkół oraz innych placówek oświatowych w celu ujednolicenia i poprawienia zasad wynagradzania a także warunków pracy tych pracowników.

To było bardzo udane spotkanie. Przedstawiciele związków poparli nasze propozycje zmian. Doprecyzowania wymagać będzie jedynie uzasadnienie projektu – powiedziała minister Zalewska.

Krajową Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” reprezentowali: Teresa Misiuk, Ewa Roszyk, Jolanta Kornel, Danuta Utrata, Lesław Ordon, Jerzy Ewertowski, Roman Laskowski, Zbigniew Świerczek, Andrzej Piegutkowski i Wojciech Jaranowski.

ASG

Więcej o projekcie nowelizacji Karty Nauczyciela.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę