Ustawa godnościowa – 402,70 zł za represje uchwalona!

Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych będą otrzymywali bezterminowo i bez względu na dochód świadczenie 402,70 zł miesięcznie – takie rozwiązanie przyjął Sejm.

Trzeba było na to czekać 28 lat. Represjonowani muszą jeszcze uzbroić się w cierpliwość.Ustawa trafi teraz do Senatu. Ma wejść w życie 31 sierpnia 2017 roku.

Pierwsze czytanie senackiego projektu nowelizacji ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych odbyło się na początku listopada ub.r.

– Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny z prac nad senackim projektem ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw przedstawił poseł Janusz Śniadek:  

– Historia zabiegów o takie rozwiązanie jest bardzo długa. Przez lata cytowałem te słowa piosenki – Raper Tadek ją śpiewał – o bohaterach żyjących w Polsce w biedzie i o ich oprawcach pobierających wysokie emerytury. Ta sytuacja powoli się kończy. Wolna Polska powoli przestaje być złą, niesprawiedliwą matką dla swoich dzieci. Stowarzyszenie „Godność” pisało w swojej opinii kierowanej również do naszej komisji o ustawie z 25 maja, że działacze opozycji zawiedli się na niej. Dlaczego? Prosta statystyka. Otóż na ok. 2,3 tys. osób uprawnionych, w tej chwili mających status osoby represjonowanej, tylko nieco ponad 300 otrzymuje to świadczenie. Dlaczego? Ze względu na niezwykle ostre kryteria dochodowe zawarte w tamtej ustawie. Powiadam, to jest zaledwie blisko 1/10 osób posiadających ten status, stąd powszechne niezadowolenie – mówił poseł PiS.

Obecnie świadczenia mają charakter pomocy socjalnej. Nowe świadczenie ma mieć „charakter godnościowy”, bez kryteriów dochodowych.

Żadne pieniądze nie są w stanie zrekompensować tym ludziom strat i kosztów, jakie w swoim życiu ponieśli z racji swojej działalności. Dlatego jest postulat, aby to świadczenie miało charakter wyłącznie godnościowy. Świadczenie będzie wynosiło 402,70 zł, będzie równe dodatkowi kombatanckiemu.  

Podczas debaty posłanka PO Henryka Krzywonos-Strycharska wyrażała żal, że Senat głosami senatorów PiS odrzucił propozycję połowy świadczenia po śmierci osoby uprawnionej dla współmałżonków i zaniepokojenie przepisami, które dotyczą wyboru szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Ma go mianować Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. Jej macierzysta partia miała jednak 8 lat na uchwalenie ustawy. Zrobiono to, ale poprzez kryteria dochodowe niewielu represjonowanych otrzymało świadczenie i to ograniczone do 12 miesięcy.    

Z kolei posłanka Małgorzata Zwiercan zwróciła uwagę, że cały proces legislacyjny dotyczący ustawy trwał latami i końcowy efekt – jej zdaniem – był daleki od zamierzeń. Postulowała w iminiu kola Wolni i Solidarni ustalenie minimum świadczenia 2 050 zł.

- Poprzednia koalicja wraz z parlamentem niewiele zmieniła swoje postrzeganie tych, którzy z komunistyczną dyktaturą walczyli. Nie potrafiła przychylić się do propozycji środowisk opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych. Brak dostatecznej refleksji i badań sytuacji życiowej członków i działaczy opozycji antykomunistycznej, członków ich rodzin, a także zwykłych obywateli poddanych represjom, w tym materialnym, powodował, że parlament przyjął rozwiązanie oparte na regule nadmiernej ostrożności – argumentowała gdyńska posłanka.  

 Chcę powiedzieć, że najważniejszą chyba zasługą jest to, że udało się wypracować takie rozwiązania, które wyeliminowały właśnie to kryterium dochodowe. Było to rozwiązanie, które było postulowane i mocno też podkreślane w trakcie prac w komisji, podkomisji przez środowiska reprezentujące osoby będące w przeszłości działaczami opozycji antykomunistycznej czy osobami represjonowanymi. Dziękuję też za właściwie jednoznaczne poparcie tego projektu przez wszystkie kluby parlamentarne – powiedział z kolei podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marcin Zieleniecki.

Projekt zakłada, że działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych będą otrzymywali 402,72 zł miesięcznie bezterminowo (do końca życia) oraz bez względu na dochód.  W obecnym stanie prawnym świadczenie to przyznawane jest tylko na rok i po spełnieniu określonego kryterium dochodowego (np. dochód osoby uprawnionej samotnie gospodarującej nie powinien przekraczać kwoty odpowiadającej 120 proc. najniższej emerytury).

W projekcie zapisano ponadto utworzenie Rady do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych, która ma działać przy szefie Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych jako organ opiniodawczo-doradczy.  

 Ile osób może ten dodatek otrzymać? Najpewniej ok. 30 tys.. Tyle nazwisk jest podawanych przez IPN.

ASG

Download PDF
Powrót Drukuj stronę