Upoważnienie dla organizacji związkowych w oświacie

Prezydium Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” podjęło decyzję dotyczącą upoważnienia organizacji związkowych „S” pracowników oświaty i wychowania do opiniowania założeń lub projektów aktów prawnych.

Warto z tego mądrze korzystać dla dobra nauczycieli i pracowników adminsitracji, a nie dla wygody urzędników.

Art. 19 Ustawy o związkach zawodowych określa, iż reprezentatywna organizacja związkowa ma prawo opiniowania założeń i projektów aktów prawnych w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych.

Art. 19. 1. Organizacja związkowa, reprezentatywna w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. 1240), zwanej dalej „ustawą o Radzie Dialogu Społecznego”, ma prawo opiniowania założeń i projektów aktów prawnych w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych.

2. Organy władzy i administracji rządowej oraz organy samorządu terytorialnego kierują założenia albo projekty aktów prawnych (…) do odpowiednich władz statutowych związku (…).

Decyzja nr 19/2017

Prezydium Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” – działając na podstawie par. 41 ust. 3 pkt 5 statutu NSZZ „Solidarność” – udziela stałego upoważnienia Zakładowym/Międzyzakładowym Organizacjom Związkowym NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania, zarejestrowanym w rejestrze Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” do opiniowania założeń albo projektów aktów prawnych, o których mowa w art. 19 Ustawy o związkach zawodowych wobec wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, na terenie działania ww. organizacji, w zakresie spraw dotyczących oświaty.

Gdańsk, 9. 02. 2017 r.

Krzysztof Dośla
Przewodniczący
Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”

Download PDF
Powrót Drukuj stronę