Umowy na czas określony w praktyce

Zagadnienie

Pracownik chciałby wypowiedzieć umowę zawartą na czas określony w czerwcu 2016 r. Czy istnieje taka możliwość, skoro nie upłynęło 6 miesięcy od daty jej zawarcia?

Odpowiedź

Tak, w aktualnym stanie prawnym można wypowiedzieć umowę zawartą na okres krótszy niż 6 miesięcy.

Przede wszystkim należy podkreślić, iż po zmianach w kodeksie pracy, które weszły w życie 22 lutego 2016 r., obecny katalog obejmuje trzy rodzaje umów: umowę na okres próbny, umowę na czas określony i umowę na czas nieokreślony. Usunięto umowę na czas wykonania określonej pracy, a umowa na zastępstwo stała się umową na czas określony zawieraną w szczególności w celu zastępowania pracownika w okresie jego usprawiedliwionej nieobecności.

Do 22 lutego 2016 roku możliwość wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony zależała od spełnienia dwóch warunków. Pierwszy to taki, że umowa o pracę musiała być zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, a drugi – w treści umowy o pracę strony musiały przewidzieć możliwość jej wypowiedzenia (art. 33 kodeksu pracy). Te dwa warunki musiały być spełnione łącznie, a okres wypowiedzenia wynosił 2 tygodnie.

Aktualnie okresy wypowiedzenia umów o pracę na czas określony zrównano z okresami wypowiedzenia umów na czas nieokreślony.

Długość okresu wypowiedzenia jest uzależniona od stażu pracy pracownika u danego pracodawcy i wynosi odpowiednio:

2 tygodnie w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,

1 miesiąc w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy,

3 miesiące w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy co najmniej 3 lata.

Stan prawny na 12.10.2016 r.

Maria Szwajkiewicz

Download PDF
Powrót Drukuj stronę