Umowa o dzieło i umowa zlecenie: akcja informacyjna wśród pracodawców

Wiceminister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed przesłał do wojewódzkich urzędów pracy wyjaśnienie, w jaki sposób należy traktować różne rodzaje umów i pracę, ze szczególnym uwzględnieniem różnic w umowie zleceniu i umowie o dzieło. Adresaci pisma od wiceministra zostali poproszeni o przeprowadzenie akcji informacyjnych wśród pracodawców.

Przedstawiamy treść pisma.

 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sekretarz Stanu Stanisław Szwed

Warszawa, 9 lutego 201 7 r.

szwed_stanislaw

W związku z informacją, przekazaną Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przez Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), dotyczącą niepokojąco dużej liczby umów o dzieło jako podstawy zatrudniania cudzoziemców na polskim rynku pracy, zwracam się do Państwa z prośbą o przeprowadzenie działań informacyjnych wśród pracodawców, mających na celu uświadomienie im istoty umowy o dzieło oraz skutków nieprawidłowego zawierania umów.

Z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, iż 32% rejestrowanych w 2016 r. oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi dotyczyło umowy o dzieło. Wprawdzie w porównaniu do 2013 r., kiedy umów o dzieło było ponad 50%, sytuacja poprawiła się, odsetek umów o dzieło jest nadal wysoki.

Przedmiotem umowy o dzieło jest zobowiązanie do wykonania oznaczonego dzieła rozumianego jako osiągnięcie określonego, zindywidualizowanego rezultatu w postaci materialnej lub niematerialnej. Wykonanie dzieła najczęściej przybiera postać wytworzenia rzeczy lecz może także polegać na dokonaniu zmian w rzeczy już istniejące, jej naprawieniu, przerobieniu lub uzupełnieniu albo na rozbudowie rzeczy, połączeniu z innymi rzeczami, dodaniu części składowych lub przynależności. Przyjmuje się, że rezultat, o który umawiają się strony, powinien mieć byt samoistny, obiektywnie osiągalny i pewny. Nie powinno być uznane za dzieło coś, co nie odróżnia się w żaden sposób od innych występujących na danym rynku rezultatów pracy, gdyż wówczas zatraciłoby swój indywidualny charakter dzieła.

Dzieło powinno być wyrazem kreatywności i umiejętności. W przypadku umowy o dzieło istnieje możliwość poddania umówionego rezultatu sprawdzianowi na istnienie wad fizycznych.

W przypadku umowy zlecenia czy umów o świadczenie usług przedmiotem jest zobowiązanie do wykonywania określonych czynności. Dla umów zlecenia właściwe jest wykonywanie powtarzalnych odtwórczych czynności, bądź wykonywanie tych czynności w sposób ciągły lub zespołowy.

Porównując zatem umowę o dzieło z umową zlecenia na pierwszy plan wysuwa się zobowiązanie wykonawcy umowy o dzieło nie do samego działania, lecz do uzyskania określonego dzieła jako rezultatu tego działania. Wykonywanie określonej czynności (szeregu powtarzających się czynności) bez względu na to, jaki rezultat czynność przyniesie, jest cechą charakterystyczną dla umów zlecenia.

Dla zleceniobiorców obowiązkowe są ubezpieczenia: emerytalne i rentowe oraz wypadkowe. Ubezpieczenie chorobowe ma charakter dobrowolny. Przy wykonywaniu pracy na podstawie umowy o dzieło nie ma obowiązku ubezpieczeń społecznych.

Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że charakter prawny umowy określa nie tylko sama nazwa umowy, ale przede wszystkim jej treść, a także warunki i okoliczności towarzyszące ich wykonywaniu. W przypadku gdy płatnik nie dokona zgłoszenia do ubezpieczeń osoby, z którą zawarł umowę nazwaną umową o dzieło a w toku postępowania wyjaśniającego, bądź kontroli zostanie stwierdzone, że faktycznie zawarta została umowa zlecenia albo umowa o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, terenowa jednostka organizacyjna ZUS jest uprawniona do stwierdzenia obowiązku ubezpieczeń społecznych.  ZUS otrzymuje informacje i dokumenty z kontroli Straży Granicznej i Państwowej Inspekcji Pracy.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej ZUS: http://www.zus.pl pod linkiem: „Umowy zlecenia i umowy o dzieło w ubezpieczeniach społecznych”.

Z poważaniem
Stanisław Szwed

Zdjęcie: wiceminister Stanisław Szwed
Download PDF
Powrót Drukuj stronę