Umowa na piśmie przed podjęciem pracy

Od 1 września 2016 r. wchodzi w życie nowelizacja kodeksu pracy, likwidująca tzw. syndrom pierwszej dniówki. 

Dotychczasowa regulacja, nakazująca potwierdzić pracownikowi na piśmie podstawowe ustalenia związane z zawarciem umowy o pracę najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, oznaczała, że pracodawca mógł wypełnić swój obowiązek do końca pierwszego dnia pracy pracownika. Państwowa Inspekcja Pracy podnosiła, iż w praktyce regulacja ta służyła pracodawcom do nielegalnego zatrudniania pracowników, bowiem w razie kontroli prowadzonej przez inspektora pracy regułą było tłumaczenie przedstawiane przez pracodawców, iż pracownicy nie posiadają jeszcze umów o pracę, ponieważ jest to pierwszy dzień, w którym zostali dopuszczeni do pracy, i pisemne potwierdzenie zostanie dostarczone pracownikom do końca ich dnia pracy, zgodnie z art. 29 § 2 kodeksu pracy.

Od 1 września 2016 roku pracodawca ma obowiązek pisemnego potwierdzenia pracownikowi podstawowych ustaleń umowy o pracę przed dopuszczeniem do pracy.

Co powinna zawierać umowa o pracę?

Poprzez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się świadczyć pracę na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy w zamian za wynagrodzenie. Pracodawca natomiast jest zobowiązany do zatrudnienia pracownika i wypłaty wynagrodzenia za świadczoną pracę. Każda umowa o pracę powinna określać strony umowy, rodzaj pracy, datę zawarcia umowy o pracę, warunki pracy i płacy, a w szczególności:

  • rodzaj pracy,
  • miejsce wykonywania pracy,
  • wynagrodzenie,
  • wymiar czasu pracy,
  • termin pracy.

Ustawodawca zmodyfikował również przepis art. 281 pkt 2 kodeksu pracy, określający sankcję za brak potwierdzenia na piśmie warunków zatrudnienia. Od 1 września br. pracodawca lub osoba działająca w jego imieniu, która nie potwierdzi na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę przed dopuszczeniem go do pracy, narazi się na karę grzywny w kwocie od 1000 do 30 tysięcy złotych.

Stan prawny na 16.08.2016 r.

Maria Szwajkiewicz

Download PDF
Powrót Drukuj stronę