Ulgi podatkowe za rok 2014

Podatnicy podatku PIT – czyli pracownicy, zleceniobiorcy, osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, są zobowiązani do dokonania rozliczenia podatkowego za 2014 rok z urzędem skarbowym, właściwym według miejsca zamieszkania podatnika, do dnia 30 kwietnia 2015 roku. Przepisy przewidują możliwość obniżenia należnego podatku poprzez odliczenie odpowiednich ulg podatkowych. Poniżej zestawienie ulg, z których podatnicy korzystają najczęściej.

I. Ulga rehabilitacyjna

Stanowi najliczniejszą grupę możliwych do wykorzystania odliczeń od dochodu, której zadaniem jest częściowe choćby zrekompensowanie osobom niepełnosprawnym dodatkowych wydatków ponoszonych w związku z ich dolegliwościami.

Ulga rehabilitacyjna polega na odliczaniu od uzyskanego dochodu kwoty wydatkowanej na:

 • cele rehabilitacyjne oraz
 • cele związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.

Z ulgi korzystać mogą zarówno osoby niepełnosprawne, jak i osoby, na których utrzymaniu pozostawały w 2014 roku osoby niepełnosprawne, np. współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo.

1. Warunkiem skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek:

 • orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub
 • decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną albo
 • orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia.

2. Do ulg rehabilitacyjnych należą:

 • Dojazdy na zabiegi, gdzie istnieją dwa rodzaje odliczeń:

a) Limitowane kwotowo – odliczenie przysługuje do wartości 2280 zł, bez konieczności posiadania dokumentów potwierdzających ich poniesienie. Jednakże osoba uprawniona do ulgi powinna posiadać dokumenty potwierdzające konieczność odbycia niezbędnych zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych (np. skierowanie od lekarza).

Ważne! Każdy z małżonków, będący osobą niepełnosprawną, ma swój własny limit odliczenia do kwoty 2280 zł.

Warunki, które muszą być spełnione (oprócz tych wymienionych w pkt 1):

 • Zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne muszą być niezbędne, czyli zlecone przez lekarza i związane z niepełnosprawnością. Nie podlegają odliczeniu wydatki na dojazdy do lekarza w celu leczenia na przykład grypy.
 • Dojazdy muszą odbywać się samochodem osobowym, który stanowi własność lub współwłasność osoby niepełnosprawnej lub osoby, na której utrzymaniu jest osoba niepełnosprawna do 16 roku życia. Osoba, będąca współwłaścicielem, nie musi natomiast posiadać prawa jazdy.
 • Nie można dokonywać odliczeń, jeśli osoba niepełnosprawna korzysta z samochodu pożyczonego lub użyczonego.

b) Nielimitowane – odliczenie przysługuje w wysokości poniesionych wydatków, pod warunkiem przedstawienia dokumentu potwierdzającego ich poniesienie, w szczególności danych identyfikujących osobę korzystającą z ulgi oraz danych przewoźnika.

3. Odliczanie wydatków na leki osoby niepełnosprawnej

Osoba niepełnosprawna lub posiadająca na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, jeśli chciałaby skorzystać z ulgi na zakup lekarstw musi spełnić (oprócz tych wymienionych w pkt 1) następujące warunki:

 • ponieść w danym miesiącu wydatki na zakup leków powyżej 100 złotych
  – posiadać dokument potwierdzający poniesienie wydatku (fakturę)
 • posiadać potwierdzenie właściwego lekarza specjalisty o konieczności stosowania zleconych leków.

II. Ulga z tytułu wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)

IKZE to forma indywidualnego i dobrowolnego oszczędzania na emeryturę w ramach III filaru, powiązana z ulgami podatkowymi. IKZE ma charakter wyłącznie osobisty. Oznacza to, że przepisy nie przewidują możliwości prowadzenia wspólnego konta na przykład dla małżonków.

Odliczeniu podlega wyłącznie składka na IKZE opłacona w danym roku. Składka należna, lecz niezapłacona, nie upoważnia do odliczeń.

Limit wpłat na IKZE w roku kalendarzowym wynosi 1,2 krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. W 2014 r. limit ten wynosił 4495,20 zł.

Przykładowo: Pani X w 2014 r. wpłacała 300 zł miesięcznie na IKZE. Roczna suma wpłat w roku wyniosła 3600 zł. Dochód pani X podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w 2014 r. wyniósł 50 000 zł. Dochód ten może zostać pomniejszony o kwotę dokonanych wpłat na IKZE w wysokości 3600 zł (50 000 zł – 3600 zł = 46 400 zł. Kwota podlegająca opodatkowaniu).

III. Ulga na krew

Ulgę dla honorowych krwiodawców odlicza się na takich samych zasadach jak w latach ubiegłych, w PIT-O stanowiącym załącznik do zeznania rocznego.

Obliczając wartość darowizny przekazanej na cele krwiodawstwa mnoży się ilość (wyrażonej w litrach) oddanej bezpłatnie krwi lub jej składników przez kwotę 130 zł. Tyle wynosi wysokość ekwiwalentu pieniężnego przysługującego dawcy za jeden litr pobranej krwi.

IV. Ulga na dziecko

Podatnik ma prawo skorzystać z ulgi podatkowej na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym przez co najmniej jeden dzień:

 1. wykonywał władzę rodzicielską
 2. pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało
 3. sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę tę mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej. Dotyczy to zarówno rodziców pozostających w związku małżeńskim lub partnerskim, jak i rodziców rozwiedzionych czy będących w separacji.

Zgodnie z interpretacją indywidualną dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 16 lutego 2015 r., sygn. IBPBII/l/415-961/14/DP, podstawową formą podziału przysługującego odliczenia pomiędzy rodzicami, z których każdy (w związku z wykonywaną władzą rodzicielską) ma prawo do zastosowania ulgi, jest podział tej kwoty w częściach równych. Możliwość skonsumowania tej kwoty przez rodziców dziecka w inny sposób niż w proporcji pół na pół należy traktować w kategorii przywileju (wyjątku od generalnej zasady), który ma zastosowanie wyłącznie w sytuacji, gdy zgodę na ustalenie innej proporcji kwoty odliczenia wyrażają oboje rodzice. Brak stosownego porozumienia oznacza, że wspólną kwotę ulgi na dziecko rodzice dzielą w częściach równych.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej wynikające z orzeczenia sądowego powierzającego jednemu z rodziców wykonywanie władzy rodzicielskiej nie wpływa na możliwość korzystania z ulgi, ponieważ drugiemu z rodziców również przysługuje władza rodzicielska, nawet jeżeli została ona ograniczona.

Wysokość odliczenia za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego wynosi:

 • l 1112,04 zł rocznie na pierwsze dziecko
 • l 1112,04 zł rocznie na drugie dziecko
 • l 2000,04 zł rocznie na trzecie dziecko
 • l 2700 zł rocznie na czwarte i każde kolejne dziecko.

Podatnikowi wychowującemu jedno dziecko odliczenie przysługuje, jeżeli dochody podatnika:

a) pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka nie przekroczyły w roku podatkowym łącznie kwoty 112 000 zł

b) niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56 000 zł, za wyjątkiem podatnika samotnie wychowującego małoletnie dziecko, do którego ma zastosowanie kwota dochodu w wysokości 112 000 zł.

V. Ulga odsetkowa

Podatnicy, którzy podpisali umowę kredytu (pożyczki) do końca 2006 roku na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie swoich potrzeb mieszkaniowych, mogą odliczyć wydatki na spłatę odsetek od tego kredytu. Odliczeniu podlegają odsetki od części kredytu nieprzekraczającej 325 990 zł. Prawo do odliczania kwoty odsetek przysługuje do końca terminu spłaty określonego w umowie, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2027 roku.

Stan prawny na 16.03.2015 r.

Maria Szwajkiewicz

Download PDF
Powrót Drukuj stronę