Trzech Króli – faktycznym dniem wolnym. Zdanie „Solidarności” uznane przez Trybunał Konstytucyjny

Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodne z konstytucją przepisy odbierające pracownikom dodatkowy dzień wolny za święto przypadające w inny dzień wolny od pracy, np. w sobotę. W zamian za święto przypadające w dzień wolny od pracy przysługuje dodatkowy dzień wolny – orzekł Trybunał Konstytucyjny.

Obowiązek oddawania pracownikom takiego dnia uchylono po wprowadzeniu od 2011 r. wolnego w święto Trzech Króli. Wniosek do Trybunału złożył NSZZ „Solidarność”.
„Solidarność” argumentowała, że wprowadzone w ub.r. przepisy powodują nierówne traktowanie pracowników.  Trybunał Konstytucyjny podzielił zastrzeżenia związku, stwierdzając, że przepis narusza konstytucyjną zasadę równości wobec prawa i równego traktowania podmiotów podobnych. Godzi też w prawo pracownika do dni ustawowo wolnych od pracy. Gdy święto przypada w inny dzień wolny de facto pracownik traci ten dzień wolny, albo dzień świąteczny. Trybunał uznał też, że różnie byliby traktowani pracownicy pracujący u tego samego pracodawcy, ale w systemie zmianowym. Pracodawcy mogliby bowiem wyznaczyć dzień wolny za przepracowane święto w dniu, który i tak jest wolny od pracy. Takie praktyki są stosowane i są częstym powodem skarg do Państwowej Inspekcji Pracy. Zamieszanie z dniem wolnym za Święto Objawienia Pańskiego (Trzech Króli) wprowadziła nowelizacja Kodeksu Pracy, ustanawiając 6 stycznia dniem wolnym od pracy, jednocześnie zawierając zapis, że nie będzie można odbierać dnia wolnego za święta przypadające w sobotę, czy niedzielę. „S” zaskarżyła ten przepis na przełomie stycznia i lutego b.r. do Trybunału Konstytucyjnego. Dzień świąteczny jest dniem wolnym od pracy, czyli dzień świąteczny powinien być dniem wolnym realnie, niezależnie od „zwykłego” rozkładu czasu pracy. Nieuwzględnienie wpływu dnia świątecznego na wymiar czasu pracy pracownika sprawiało, że święto traciło swój charakter dnia ustawowo wolnego od pracy. Konstytucja daje pracownikom prawo do ustawowych dni wolnych od pracy – niedziel oraz świąt państwowych i kościelnych, wskazanych w ustawie o dniach wolnych od pracy. W Kodeksie Pracy przewidziano pięciodniowy tydzień pracy, wobec czego pracownikowi przysługuje dodatkowo jeden dzień wolny od pracy w tygodniu.

ASG

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę