Strażnicy miejscy w Sejmie

Prawa i obowiązki Straży Miejskich i Gminnych były tematem konferencji, która odbyła się 14 października w Sejmie. Uczestniczyli w niej przedstawiciele organizacji związkowych działających przy Strażach Miejskich w całej Polsce, głównie z NSZZ „Solidarność”, Policji, MSW, Urzędów Wojewódzkich.

Region Gdańskiego reprezentowali Andrzej Baj i Robert Rokosz, członkowie „Solidarności” przy Gdańskiej Straży Miejskiej oraz Krystyna Mollin i Mariusz Kaźmierczyk ze  Związku Zawodowego Straży Miejskich i Gminnych Województwa Pomorskiego przy OPZZ, jak także.

Powołując się na ustawę z 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych dyskutowano o problemach i umiejscowieniu  Straży Miejskich i Gminnych w instytucjach porządku publicznego oraz analizowano możliwości zmian.

Odniesiono się także do relacji między ustawą a innymi obowiązującymi aktami prawnymi i wynikającymi z nich nieścisłościami, m. in. fakultatywnością istnienia Straży Miejskich, braku konstytucyjnego trybu dwuinstancyjnego rozpatrywania skarg oraz niemożności odwołania się od decyzji o zawieszeniu w obowiązkach pracowniczych, braku zabezpieczenia socjalnego (rentowego) dla strażników starszych wiekiem oraz w związku z nieszczęśliwymi wypadkami w pracy.

Bodźcem do zorganizowania konferencji była debata pod hasłem  „Straż Miejska do likwidacji?”, zorganizowana w Sejmie 24 września przez Zespół Parlamentarny Polska 2.0, którego przewodniczącym jest niezależny poseł Wincenty Elsner. Wzięli w niej udział przedstawiciele Straży Miejskiej, m.in. z Warszawy i Katowic, władz samorządowych – radni miasta stołecznego Warszawy oraz dzielnicy Śródmieście, jak również reprezentanci różnych partii politycznych i osoby niezrzeszone zainteresowane tą problematyką.

Debata pokazała, jak skrajne opinie i silne emocje wywołują te tematy. Postanowiono przyjrzeć się tym problemom ponownie, zapraszając na kolejne spotkanie ekspertów.

Zdaniem Roberta Rokosza, przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „S” przy gdańskiej Straży Miejskiej jest nadzieja, że dzięki działaniom inicjowanym przez posłów lub grupy parlamentarne, uda się wypracować postulaty, których realizacja zmieni obecny negatywny obraz Straży Miejskiej, poprawi warunki pracy samych strażników i przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa i porządku publicznego.

– Cieszy mnie to, choć na razie to tylko obietnica Pana posła Elsnera, że stworzymy grupę konsultacyjną złożoną z fachowców i praktyków zatrudnionych w strażach, aby opiniować propozycje zmian do ustawy i aktów wykonawczych oraz za jego pośrednictwem wnosić poprawki w Sejmie. Wydaje mi się, że wreszcie strażnicy zostali zauważeni – mówi Rokosz.

zola

Download PDF
Powrót Drukuj stronę