Strażacy upominają się o fundusze na nasze bezpieczeństwo i wynagradzanie swojej pracy

- Nie ma zadawalającego nas postępu w rozmowach z szefostwem MSW. Obietnica minister Piotrowskiej przyszłorocznej 4-procentowej podwyżki jest mało realna bo z tych pieniędzy będą wypłaty za wysługę lat i dodatki za stopnie.  Nasze postulaty nie zostały zrealizowane więc zaostrzamy akcję protestacyjną. Wykonujemy zadania niezwykle ważne dla społeczeństwa. Nie możemy jednak być obciążani dodatkowymi zadaniami w ramach wolontariatu, łatając nieodpłatna pracą budżetowe dziury – informuje st. aspirant Tomasz Richert, przewodniczący Pomorskiej Międzyregionalnej Komisji Koordynacyjnej Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”,

Rada Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ ”Solidarność” wezwała do kontynuowania akcji protestacyjnej. Jednostki organizacyjne PSP w kraju oraz pojazdy Straży Pożarnej nadal będą oflagowane. Spotkanie Rady w dniach 19 i 20 sierpnia br. w Wieliczce było poświęcone głównie omówieniem informacji na temat planowanych przez MSW podwyżek dla służb mundurowych na rok 2016.

MSW z kolei robi „dobrą minę” i chwali się wygenerowanymi funduszami i tym, że od stycznia 2016 r. podwyżkami zostaną objęci funkcjonariusze i pracownicy cywilni służb mundurowych.

- Na wzrost wynagrodzeń dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych przeznaczona zostanie kwota ok. 390 mln zł – poinformowała 4 sierpnia br. Teresa Piotrowska, szefowa MSW.

Rada Krajowej Sekcji uznała, że zaproponowane przez min. Teresę Piotrowską 4-proc. podwyżka nie jest realizacją nawet części żądań związku.

- Z tych pieniędzy przekazane będą fundusze na wysługę lat i dodatki więc zostanie może 1 procent realnego wzrostu płac. Mimo wejścia w życie odpowiedniej ustawy nadal na naszych rachunkach nie mamy pieniędzy za wysługę lat – dodaje Tomasz Richert.

- Zgodnie z sugestiami związków zawodowych wszystkich służb podległych MSW, podczas Forum Dialogu Społecznego, nie będą to podwyżki przyznawane równo na każdy etat – tłumaczy szefowa MSW i dodaje, że cała kwota zostanie podzielona na wszystkie służby, a następnie komendanci przekażą je podległym jednostkom.

Na poziomie jednostek powiatowych, komendanci służb, po konsultacjach ze związkami zawodowymi, będą decydowali o kwocie podwyżki na poszczególne stanowiska.

Przypomnijmy, że Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ ”Solidarność” od  trzech lat występowała o waloryzację funduszy wynagrodzeń w komendach PSP, uczciwe stuprocentowe wypłacanie rekompensaty za nadgodziny, a od października 2014 r. dodatkowo o zabezpieczenie 8,25 mln zł na pokrycie wzrostu kosztów z tytułu wysługi lat. Z tych trzech żądań minister Piotrowska proponuje minimalne rozwiązanie w postaci 4 proc. wzrostu wynagrodzeń na rok 2016.Pieniędzy za wysługę na razie nie otrzymali.

Strażacy domagają się też zapewnienia finansów na funkcjonowanie komend powiatowych i wojewódzkich.

- Nasze budżety nie zmieniły się od 2008 roku. Strażacy znają najlepiej swoje wozy bojowe, ale za ich serwisowanie, jak i za prace remontowe, powinni mieć zapłacone, skoro nie wchodzą te prace w zakres ich obowiązków – zauważa Richert.

Jako, że miejsce pracy funkcjonariuszy PSP to nie jest wolontariat strażacy od 1 września będą powstrzymywali się – w ramach protestu, od nieodpłatnych prac remontowo-budowlanych na ternach komend.

Od poniedziałku 24 sierpnia br. protestujący strażacy bojkotują inspekcje komend wojewódzkich. W tej sprawie w środę 26 sierpnia br. Tomasz Richert rozmawiać będzie w Gdańsku ze st. bryg. Andrzejem Rószkowskim, Pomorskim Komendantem Wojewódzkim PSP.

Od 7 września strażacy PSP będą bojkotowali nieodpłatny udział w pokazach, festynach i szkoleniach dla OSP.

- Kończy się czas „wolontariatu”. Komendant powinien zabezpieczyć pieniądze na zapłatę za nasz udział w zadaniach spoza zakresu naszych obowiązków. Upominamy się przecież o istotne dla naszego zawodu i dla społeczeństwa sprawy dotyczące bezpieczeństwa – zauważa Richert. Przypomnijmy, że 23 lipca br. przed siedzibą KPRM w Warszawie odbyła się wspólna manifestacja policjantów i strażaków. Protestowali m.in. funkcjonariusze i strażacy zrzeszeni w NSZZ Policjantów oraz Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”. W pikiecie wzięło udział również kilkudziesięciu strażaków z województwa pomorskiego.

Pomorska Międzyregionalna Komisja Koordynacyjna Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” zrzesza jedną trzecią z 1700 strażaków pełniących służbę na Pomorzu,  obejmując swoim zasięgiem regiony Gdański, Słupski i Elbląski NSZZ „S”.  

Protest strażaków rozpoczął się na wiosnę 2015 r., po pozostawieniu bez odpowiedzi pism składanych przez półtora roku przez Krajową Sekcją Pożarnictwa NSZZ „S” na ręce kolejnych ministrów spraw wewnętrznych. Strażacy domagają się rewaloryzacji funduszy wynagrodzeń jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej według indeksu stopy inflacji liczonej od 2008 roku oraz podniesienia stawki rekompensaty za służbę w godzinach nadliczbowych z 60 proc. stawki godzinowej do kwoty nie mniejszej niż sto proc.  stawki godzinowej strażaka.

- MSW chce motywować i zachęcać funkcjonariuszy do dłuższego pozostawania w służbie. Dlatego od 2015 r. strażakom, policjantom, strażnikom granicznym i funkcjonariuszom BOR przyznano wyższe dodatki za wysługę lat. Funkcjonariusze, którzy dłużej pozostaną w służbie, dostaną wyższe dodatki. W samym 2015 r. MSW uruchomiło na ten cel środki finansowe w wysokości ponad 31 mln zł – poinformowała nas Małgorzata Woźniak, rzeczniczka MSW.

Jednak bez dodatkowego wsparcia finansowego MSW wiele komend powiatowych i miejskich opiera swoje funkcjonowanie na środkach, które powinny być przeznaczone na zatrudnienie i wynagradzanie strażaków. Z kolei brak rewaloryzacji funduszy wynagrodzeń za lata 2008 – 2014 w komendach powiatowych i miejskich będzie skutkowało koniecznością zamrażania przyjęć do PSP lub redukcją zatrudnienia. Brakuje więc ok. 2,5 tys. etatów do prawidłowego funkcjonowania PSP.

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych działa od czerwca br. Forum Dialogu Społecznego, o którego powołanie „Solidarność’ od dawna zabiegała. Na razie strażacy nie doczekali się wymiernych efektów jego powołania oprócz ministerialnej deklaracji o podwyżkach.

ASG

Download PDF
Powrót Drukuj stronę