Stop niszczeniu Opery Bałtyckiej! Odwołać dyrektora Kunca!

Pod takimi hasłami, w poniedziałek 9 października 2017 r., w godz. 11-13, przed Urzędem Marszałkowskim w Gdańsku, odbędzie się zgromadzenie pracowników Opery Bałtyckiej oraz osób ich wspierających.

To już kolejny protest wynikający z trwającego od ponad roku sporu pomiędzy pracownikami Opery, a jej dyrektorem Warcisławem Kuncem oraz popierającym go samorządem województwa pomorskiego. Ostatnie zgromadzenie odbyło się 18 września 2017 r., a konflikt zaczął się od sporu zbiorowego, potem był protest głodowy i apele do urzędników samorządowych. Ta ważna dla Pomorza instytucja kulturalna nie może normalnie funkcjonować, gdyż nagminnie łamane są prawa pracownicze.

Pracownicy domagają się natychmiastowego odwołania dyrektora. Nie godzą się na umowy śmieciowe, proponowane m.in. artystom baletu, zwłaszcza, że w ich zawodzie często dochodzi do kontuzji, których nie mogą leczyć państwowej opiece zdrowotnej z powodu braku ubezpieczenia. Żądają też przywrócenia do pracy związkowca Krzysztofa Rzeszutka, przestrzegania pięciodniowego tygodnia pracy, sprawiedliwości w jej ocenie i ucywilizowania warunków pracy oraz przewidywalnego planu pracy na przynajmniej dwa tygodnie.

Przedstawiciele pracowników twierdzą, że dyrekcja opery stosuje wobec nich mobbing, a także dopuszcza się łamania przepisów bhp., między innymi poprzez użycie na scenie szkodliwego dla zdrowia granulatu. Państwowa Inspekcja Pracy, która przeprowadziła kontrole w gdańskiej operze potwierdziła uwagi związkowców i wydała pracodawcy szereg zaleceń.

W Wystąpieniu z 20 lipca 2017 r. m.in.:

1. Przestrzegania wskazania w świadectwie pracy w wypowiedzeniu umowy na czas nieokreślony przyczyn uzasadniających wypowiedzenie (art. 30 i 42 Kodeku pracy)

2. Uznania ze pracę zadań wykonywanych w warunkach art. 22 Kp

3. Przestrzegania trybu konsultacji związkowej (art. 38 Kp)

4. Objęcia pracowników postanowieniami porozumienia wprowadzającego zasady wynagradzania oraz wyrównania wypłacanych kwot.

5. Przeliczenia odprawy wypłaconej z powodu likwidacji stanowiska w zgodzie z do art. 94 Kp oraz z przepisami o zasadach rozwiązywania stosunku pracy

6. Przestrzegania przepisów w zakresie dopuszczalnego limitu godzin nadliczbowych w tygodniu (art. 131 Kp)

7. Przestrzegania przepisów o pięciodniowym tygodniu pracy (art. 129 Kp)

8. Zrekompensowania pracy wykonywanej w dniu wolnym od pracy poprzez udzielenie w zamian innego dnia wolnego do końca okresu rozliczeniowego (art. 151 Kp)

9. Dokonywania zmian w planach prób i przedstawień zgodnie z regulaminem pracy (art. 8 Kp)

10. Wyeliminowania zachowań, które mogą być kwalifikowane jako mobbing.

11. Stosowania obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracowników (art. 94 Kp)

12. Udostępniania na żądanie pracowników dokumentów, na podstawie których wyliczane jest wynagrodzenie (art. 85 Kp)

13. Wyeliminowania przypadków nierównego traktowania pracowników

Wystąpienie pokontrolne PIP z 29 grudnia ub.r. obejmowało m.in. konieczność:

  1. Prowadzenia szkoleń bhp w czasie i na koszt pracodawcy (art. 237 Kp)
  2. Potwierdzania na piśmie umowy przed dopuszczeniem do pracy (art. 29 Kp)
  3. Dopuszczania do pracy pracowników posiadających aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań
  4. Przekształcenia umów o dzieło w umowy o pracę z 11 pracownikami opery (art. 22 Kp), świadczącymi pracę pod nadzorem kierownika baletu,
  5. Dostosowanie w porozumieniu ze związkami zawodowymi regulaminu wynagrodzeń i regulaminu organizacyjnego do faktycznie występujących sytuacji
  6. Przeanalizowania wypłaty dodatkowego wynagrodzenia za występ ponadnormowy i w przypadku zaniżenia tego składnika wynagrodzenia jego wyrównania.
  7. Opracowania planu przedstawień na sezon artystyczny
  8. Zaprzestania niedopuszczania przedstawiciela organizacji związkowych do rozmów na szczeblu pracodawca/przełożony – pracownik, zgodnie z ust. o związkach zawodowych
  9. Szczegółowego przeanalizowania dokumentów czasu pracy celem naliczenia należnych świadczeń pieniężnych, Naliczenia i wypłacania wynagrodzeń z dodatkiem za pracę w godzinach nadliczbowych (art. 151 Kp)
Download PDF
Powrót Drukuj stronę