Spotkanie gdańskiej „Solidarności” oświatowej z minister Anną Zalewską

Minister edukacji narodowej Anna Zalewska 2 lutego, po spotkaniu z przedstawicielami samorządów terytorialnych w Gdańsku, spotkała się ze związkowcami z „Solidarności” oświatowej Regionu Gdańskiego.

Spotkanie to odbyło się w ramach cyklu zebrań zapowiedzianych przez Krajową Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. Wcześniej odbyły się dwie debaty: w Katowicach i we Wrocławiu. Stąd też obecność na spotkaniu w Gdańsku przewodniczącego Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Ryszarda Proksy.

– W Sekcji Gdańskiej staramy się widzieć polską edukację jako dobro narodowe – ponadpartyjnie, ponadkadencyjnie. Dlatego przed spotkaniem skierowaliśmy do pani minister zbiór dwudziestu ważnych problemów, które czekają na rozwiązanie, na decyzje – powiedział we wprowadzającym wystąpieniu przewodniczący Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” Wojciech Książek. Przewodniczący podsumował zmiany wynikające z reformy edukacji i przedstawił oczekiwania środowiska oświatowego. Mówiąc o najpilniejszych problemach do rozwiązania, wymienił: sprawy dotyczące potrzeby zwiększenia płac nauczycieli i innych pracowników szkół, wzrostu nakładów na edukację, potrzebę przywrócenia dodatkowych godzin płatnych w miejsce tzw. godzin pokarcianych, poprawę dyscypliny szkolnej, wdrożenie standardów dotyczących zarówno wyposażenia klas, jak i liczebności uczniów. Zwrócił także uwagę na konieczność wprowadzenia programu osłonowego, gdyż nie wszędzie uda się utrzymać etaty, nie wszędzie nastąpi wzrost liczby godzin, co szczególnie w roku szkolnym 2019/2020 może w szerszy sposób dotknąć nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi szkół.

Uczestnicy spotkania zwracali uwagę między innymi na różnice w interpretacji art. 42 Karty Nauczyciela i wynikający z tego tzw. wolontariat pod przymusem. Krytycznie oceniano wprowadzenie kilkunastu ocen w trakcie nauczycielskiej kariery zawodowej, czy znaczące wydłużenie czasu awansu zawodowego; z 10 do 15 lat.

Minister Anna Zalewska zadeklarowała odpowiedź na piśmie na pytania-problemy zgłoszone przez Sekcję Oświaty Regionu Gdańskiego. Zapowiedziała między innymi zmianę rozporządzenia, która uniemożliwi dyrektorom „anonimizację” arkuszy organizacyjnych szkół, oraz rozmowy z władzami powiatów na temat zatrudniania nauczycieli gimnazjów, a także zajęcie się tematem dodatków trudnościowych i jednorazowego dodatku wyrównawczego wynikającego z art. 30a Karty Nauczyciela.

Podczas zebrania wyrażano zadowolenie, że do tego spotkania doszło, wyrażano też słowa podziękowania za przyjęcie oczekiwanych rozwiązań. Jednocześnie wyrażano żal, że do zebrania dochodzi dopiero po tak poważnych zmianach, których skutki, szczególnie w zakresie oceniania i awansu nauczycieli, mogą być w szkołach odczuwane latami.

Przewodniczący Książek podkreślał, że ważnym celem jest mądry, etyczny wymiar szkoły, godny status polskiego nauczyciela-wychowawcy, pracowników administracji i obsługi szkół, pracowników kuratoriów, wydziałów edukacji. Godny, także w wymiarze finansowym. W imieniu kolegów związkowców apelował, by owe poczucie podmiotowości zapewniać w jak najszerszym wymiarze. Przypomniał, iż Naród, który nie szanuje swoich nauczycieli, skazany jest na bylejakość oraz że

Dialog to rozmawiać, a nie tylko o nim mówić.

Barbara Ellwart

Problemy-pytania przekazane do MEN

1. Płace. Domagamy się wzrostu wynagrodzeń o 15% od stycznia 2018 r. Zwracamy też uwagę, że potrzebne jest wprowadzenie stałego mechanizmu waloryzacji wynagrodzeń.

2. Awans zawodowy i oceny pracy nauczycieli dyplomowanych. Dlaczego MEN nie podzieliło obaw związkowych, żeby nauczyciel nie przez 10 a minimum 15 lat miał zajmować się własnym awansem, następnie zaś ocenami co trzy lata, zamiast koncentrować się na pracy kształcąco-wychowawczej z uczniem?

3. Urlopy na poratowanie zdrowia. Dlaczego MEN zredukował możliwość skorzystania z urlopów zdrowotnych dla nauczycieli (na co nie było i nie ma naszego przyzwolenia)?

4. Nakłady na oświatę. Nie można pominąć sprawy zwiększenia nakładów na edukację (jak na służbę zdrowia czy wojsko). Co MEN zamierza zrobić, aby udało się podnieść nakłady Państwa na edukację do co najmniej 5% PKB oraz czy zamierza się wprowadzić całościowy system finansowania szkół oparty na analizie rzeczywistych kosztów zadań edukacyjnych?

5. Godziny pokarciane. Jakie dalsze działania zamierza podjąć MEN w sprawie tzw. godzin pokarcianych oraz związanego z nim procederu wywierania presji na nauczycieli, aby wykonywali zajęcia edukacyjne w formie wolontariatu? Chodzi m.in. o jednoznaczną wykładnię MEN nt. realizacji art. 42 ust. 2 pkt 2 i 2d Karty Nauczyciela.

6. Płatne zajęcia dodatkowe. Czy planuje się zwiększenie puli środków m.in. na organizację zajęć wyrównawczych, kół zainteresowań, zajęć sportowych, turystycznych, kulturalnych, realizacji opieki psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych (obecnie często realizowanych z tzw. godzin pokarcianych)? Dlaczego MEN nie kontynuuje zasady realizacji wyżejwymienionych zajęć z godzin dyrektorskich w liczbie 3-4 godziny na oddział (rozporządzenie o ramowych planach nauczania z 2002 r.)?

7. Arkusze organizacji szkół. Kiedy MEN zamierza poprawić proces opiniowania projektów organizacji szkół? Chodzi m.in. o zmianę interpretacji MEN, akceptującej tzw. anonimizację arkuszy, co podważa celowość opiniowania ich przez związki zawodowe (także wzmocnienie roli Kuratorium, określenie sankcji za łamanie prawa oświatowego, polegającego na braku zasięgnięcia przez dyrektorów szkół opinii ZZ przy przekazaniu arkuszy organizacyjnych organom prowadzącym).

8. Czas zajęć. Dlaczego stosuje się inny czas pracy dla zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i dla zajęć rewalidacyjnych (45-60 min.)?

9. Program osłonowy. Co z realizacją postulatów programu osłonowego przed ew. zwolnieniami nauczycieli (wydłużenie stanu nieczynnego do roku, dobrowolne odejścia – rekompensaty; uzgodnienie nie opinia arkuszy organizacji szkół przez kuratora; standardy zatrudnieniowe itd.)? Problem może się pojawić szczególnie w roku szkolnym 2019-2020, kiedy ostatecznie przestaną istnieć gimnazja. Dotyczyć będzie także pracowników administracji i obsługi szkolnej.

10. Standardy edukacyjne. Co MEN zamierza zrobić, by zostały wdrożone standardy – tak dotyczące stanowiska pracy nauczyciela (w tym właściwe finansowanie realizacji zadań wynikających z art. 29 KN), jak i określenia maksymalnej liczebności uczniów w oddziałach szkolnych – na każdym etapie edukacyjnym? Problem staje się szczególnie ważny od roku szkolnego 2019/2020, gdy przez 4 lata w szkołach ponadpodstawowych spotkają się dwa roczniki uczniów.

11. Pracownicy administracji i obsługi szkół. Co MEN zamierza zrobić dla poprawy sytuacji ekonomicznej pracowników administracji i obsługi (np. poprzez określenie standardów ich zatrudnienia oraz stworzenie mechanizmów regulacji płac dla tej grupy pracowników oświaty)?

12. Konkursy na dyrektorów. Czy MEN zamierza wprowadzić zmiany w systemie wyłaniania kadry kierowniczej m. in. przez wprowadzenie warunku rozliczenia z realizacji zgłoszonej koncepcji rozwoju szkoły, np. jako wymóg formalny dla dyrektorów ubiegających sie o kolejną kadencję, a także rozważenie dwukadencyjności wzorem wprowadzonych zmian w samorządych terytorialnych.

13. Fundusz zdrowotny. Czy MEN zamierza jednoznacznie określić wysokość środków na fundusz zdrowotny nauczycieli czynnych i emerytów?

14. Kształcenie nauczycieli. Czy MEN wspólnie z MNiSzW zamierzają wprowadzić zmiany w kształceniu nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedniego przygotowania praktyczno-zawodowego?

15. Biurokracja szkolna. Jakie działania zamierza podjąć MEN na rzecz ograniczenia do niezbędnego minimum biurokracji szkolnej (w tym dokumentowania działań wobec uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, rozbudowanych opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych).

16. Dyscyplina szkolna. Czy MEN zamierza działać w kierunku zagwarantowania równowagi między prawami i obowiązkami uczniów i rodziców a uprawnieniami szkoły i nauczyciela, w tym: rozważenie zniesienia możliwości promocji z oceną ndst.; przywrócenie drugoroczności na każdym poziomie edukacyjnym; przywrócenie skali ocen 1-6 w pierwszym etapie edukacyjnym; zniesienie prawa ucznia pełnoletniego do samodzielnego usprawiedliwiania się?

17. System pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Czy MEN zamierza doprowadzić do zmiany przepisów odnośnie organizacji kształcenia dzieci i uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego? Potrzebne jest także nałożenie na rodziców dzieci badanych pod kątem deficytów rozwojowych obowiązku okazywania szkole wyników diagnozy.

18. Problem hałasu w szkole. Czy MEN zamierza w szerszym zakresie podjąć problem hałasu w szkołach i zagrożenia chorobą zawodową (mierniki głośności, sygnały dźwiękowe w szkołach)?

19. Obrona zawodu. Czy MEN, razem ze związkami zawodowymi, będzie podejmował wspólne działania na rzecz zachowania prestiżu zawodu nauczycielskiego, merytorycznej obrony przed nierzetelnymi informacjami o warunkach pracy, a czasami naruszających godność nauczycieli?

20. Dialog. Jakie działania zamierza podjąć MEN na rzecz wzmocnienia roli partnerów społecznych – w tym NSZZ „Solidarność”, m.in. przez przywrócenie obowiązku corocznych negocjacji ze związkami zawodowymi regulaminów wynagradzania nauczycieli?

(fragment pisma SOiW Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność“
przekazanego minister Annie Zalewskiej 2 lutego 2018 r.)

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę