„Solidarność” składa skargę na zarząd TVP SA

W związku z odmową emisji spotu promującego kampanię społeczną pt. „sprawdzam polityka” Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” złożył skargę do zarządu Telewizji Polskiej SA w Warszawie.

15 sekundowy spot, przygotowany przez Region Gdański NSZZ „Solidarność” miał na celu poinformowanie społeczeństwa, iż przed podjęciem decyzji przy urnie wyborczej, warto najpierw zapoznać się , w jaki sposób głosowali parlamentarzyści poszczególnych partii w konkretnych sprawach społecznych. Temu służy strona sprawdzampolityka.pl.

Poniżej treść naszej skargi:

Region Gdański NSZZ Solidarność zwraca się do Zarządu TVP S.A. ze skargą na odmowę emisji przez Ośrodek TVP w Gdańsku spotu promującego kampanię społeczną pt. „sprawdzam polityka”, prowadzoną przez NSZZ Solidarność oraz prosi o szczegółowe wyjaśnienie przyczyn, z powodu których odmówiono emisji w/w spotu.

W dniu  16 października br. zwróciliśmy się do Ośrodka TVP w Gdańsku z prośbą o odpłatne wyemitowanie spotu promującego kampanię społeczną pt. „sprawdzam polityka”. Celem prowadzonej przez NSZZ Solidarność akcji społecznej była możliwość zapoznania się przez społeczeństwo z informacjami zawartymi na stronie www.sprawdzampolityka.pl, tj. poinformowanie o sposobie głosowanie w sprawach będących objętych przedmiotem działalności Związku, przez poszczególnych polityków różnych opcji politycznych.

Tego samego dnia przedstawiciel TVP Gdańsk poinformował Region Gdański NSZZ Solidarność o odmowie emisji spotu, powołując się ogólnikowo na decyzję prawników z Warszawy oraz cytując dwa przepisy mówiące o agitacji wyborczej. Powyższa odmowa nie zawierała uzasadnienia stanowiska o odmowie emisji spotu, ani też nie wskazywała aktu prawnego, z którego pochodziły cytowane artykuły (przepisy). Po analizie dokonanej przez Dział Prawny RG NSZZ „S” ustalono, iż przepisy te pochodzą z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy i zostały one usytuowane w rozdziale 12 pt. Kampania wyborcza oraz rozdziale 13 pt. Kampania wyborcza w programach nadawców radiowych i telewizyjnych, Działu I ustawy, które regulują zasady prowadzenia agitacji wyborczej przez komitety wyborcze.

W naszej ocenie w/w spot pt. „sprawdzam polityka”, nie spełnia kryteriów ustawowej definicji agitacji wyborczej, o których mowa w art. 105 ust. 1 ustawy. Spot ten jedynie odsyła do portalu, na którym w sposób czytelny i przejrzysty można sprawdzić, jak głosowali parlamentarzyści w sprawach ważnych dla obywateli oraz związku zawodowego. Kodeks wyborczy nie zawiera zapisów, które zakazywałyby publikowania wyników głosowania w Sejmie i Senacie w okresie kampanii wyborczej, ani tez reklamowania portalu, który zawiera szczegółowe informacje o sposobie głosowania przez parlamentarzystów w sprawach ważnych dla obywateli.

Reasumując, odmowę emisji spotu promującego kampanię społeczną pt. „sprawdzam polityka” traktujemy jako bezpodstawną decyzję godzącą w konstytucyjne prawo do swobody wypowiedzi, podjętą z naruszeniem art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.

Prosimy o zajęcie stanowiska w powyższej sprawie.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę