„Solidarność” pozytywnie ocenia kierunek zmian. Decyzja w sprawie projektu ustawy budżetowej

„Solidarność” z uznaniem przyjmuje, że w 2017 roku polityka prorodzinna w ramach polityki społecznej państwa będzie priorytetem rządu. Jednocześnie zdecydowanie negatywnie ocenia kolejny rok zamrożenia funduszu wynagrodzeń pracowników sfery budżetowej. Prezydium Komisji Krajowej  wydało decyzję w sprawie projektu ustawy budżetowej na 2017 rok.

Związek podkreśla, że ważnym krokiem w kierunku poprawy jakości życia polskich rodzin jest wprowadzona zmiana, gwarantująca minimalną stawkę godzinową dla osób zatrudnionych na umowy cywilno-prawne oraz klauzule społeczne, obligujące instytucje państwowe do zawierania kontraktów z przedsiębiorcami gwarantującymi godziwe warunki zatrudnienia. Zwraca uwagę, że należy stale monitorować przyjęte rozwiązania, aby upewnić się, że podjęte działania są skuteczne i prowadzą do wyznaczonych celów w długim okresie.

Liderzy związkowi pozytywnie oceniają kierunek zmian, dotyczących sposobu waloryzacji najniższych świadczeń emerytalno-rentowych. Jednocześnie oczekują, że zostanie wypracowany trwały system uwzględniający zwiększony wskaźnik inflacji dla najuboższych gospodarstw emeryckich. Niepokoi jednak brak symulacji odnoszących się do potrzeb Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w kolejnych latach. Konieczna jest dalsza, pogłębiona pracą nad stroną dochodową budżetu, aby w kolejnym roku z rzędu nie zabrakło środków na oczekiwane i niezbędne podniesienie płac w sferze budżetowej oraz zapowiadaną zmianę zasad waloryzacji najniższych emerytur i rent.

„Solidarność” nie wyraża zgody, żeby gwarancja podwyżek dotyczyła tylko pracowników objętych mnożnikowym systemem wynagrodzeń. Prezydium KK podtrzymuje stanowisko reprezentatywnych central związkowych z dnia 18 maja 2016 r., zgodnie z którym wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej powinien wynosić nie mniej niż 5,7%, a wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej powinien wynosić nie mniej niż 10,9%. Tymczasem zaplanowana w projekcie zwiększona kwota wydatków zapewnia jedynie pokrycie kosztów związanych z reorganizacją, dodatkowym zatrudnieniem lub wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla wybranych grup pracowników objętych mnożnikowym systemem wynagrodzeń.

W opinii liderów Związku, jeśli działania rządu będą zmierzały do osiągnięcia zamierzonego wskaźnika bezrobocia w jak najkrótszym czasie, to wraz z innymi działaniami w sferze polityki rodzinnej przyczyni się to do znacznej poprawy sytuacji dochodowej rodzin. Pozytywnie oceniono utrzymanie na tym samym poziomie  składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,  jak również fakt, iż pomimo poprawiającej się sytuacji na rynku pracy utrzymano wysokość środków Funduszu Pracy. Jednak zdecydowanie negatywnie oceniono dalsze finansowanie kosztów kształcenia lekarzy i pielęgniarek z funduszu.

Nadal nie wypracowano całościowej i długofalowej polityki rodzinnej. „Solidarność” podkreśla, że działania koncentrują się na doraźnych rozwiązaniach, bez zapewnienia odpowiedniej koordynacji. Do tej pory nie zostały określone ramy polityki rodzinnej oraz szczegółowe działania. Brak jest również systemowej analizy osiąganych efektów w powiązaniu z ponoszonymi nakładami. Zwiazek oczekuje analizy wprowadzonych w 2016 r. rozwiązań na rzecz wsparcia rodzin z dziećmi, aby na jej podstawie można było wypracować długofalową politykę rodzinną.

W projekcie zaplanowano zwiększone środki na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym zasiłków i pomocy w naturze, wydatki na ośrodki pomocy społecznej oraz pomoc dla cudzoziemców. Związek przyznaje, że wzrost wydatków w tym zakresie jest konieczny, ze względu na bardzo niski poziom wsparcia osób najbardziej dotkniętych ubóstwem i popiera te wydatki. Jednocześnie zwraca uwagę, że pracownicy socjalni zatrudniani w ośrodkach pomocy społecznej czy ośrodkach pomocy rodzinie, to grupa pracowników budżetowych o najniższych wynagrodzeniach, nieadekwatnych do wymagań stawianych wobec nich i to zarówno w kwestii kwalifikacji zawodowych, jak i zakresu realizowanych zadań. Dlatego Prezydium KK NSZZ „Solidarność” wnosi o zabezpieczenie odpowiednich środków na wynagrodzenia dla tych grup pracowników, którzy realizują główne priorytety państwa.

Kwota przeznaczona na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych powinna być znacząco wyższa, aby PFRON mógł zadecydować o waloryzacji kwot dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnościami, których wysokość jest niezmienna od 2014 roku. Brak waloryzacji dofinansowań do wynagrodzeń pracowników pogarsza i tak trudną już sytuację Zakładów Pracy Chronionej.

Przyszły rok będzie już kolejnym, dziewiątym rokiem, bez waloryzacji progów podatkowych, kwoty zmniejszającej podatek oraz kwoty zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu. Powoduje to ciągłe podnoszenie efektywnej stawki podatkowej. Związek negatywnie ocenia brak realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego w zakresie konieczności podwyższenia kwoty wolnej od podatku. Prezydium oczekuje powrotu do niższych stawek VAT. Obecnie obowiązujące podwyższone stawki miały być jedynie rozwiązaniem okresowym, tymczasem rząd planuje utrzymanie podwyższonych stawek również w przyszłym roku.

Nakłady budżetowe na Ochronę Zdrowia w 2017 roku w porównaniu z rokiem 2016 wzrosną w niewystarczającym stopniu. Związkowcy podkreślają, że np. w ratownictwie medycznym nawet poniżej wskaźnika planowanej inflacji, a deklarowane przez Ministerstwo Zdrowia priorytety, np. szkolnictwo wyższe nie znajdują odzwierciedlenia we wzroście zaplanowanych wydatków. Wiele pozycji wydatków wymaga wyjaśnienia, gdyż nie znalazły się w uzasadnieniu do projektu budżetu.

 

Nieuwzględnienie w projekcie kosztów, jakie poniesie budżet państwa w związku z planowaną reorganizacją systemu edukacji spowoduje, że ich ciężar zostanie przerzucony na jednostki samorządu terytorialnego. W 2017 roku rząd zaplanował olbrzymie, ustrojowe zmiany w oświacie, tymczasem zaplanowana kwota części oświatowej subwencji ogólnej w 2017 roku pozostanie na poziomie roku 2016. Zdaniem Prezydium KK NSZZ „Solidarność” środki zaoszczędzone z przesunięcia wieku rozpoczęcia nauki szkolnej będą niewystarczające na przeprowadzenie wszystkich zapowiadanych zmian w systemie edukacji.

Jednocześnie „Solidarność” zwraca uwagę, że podnoszenie wydatków w urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w sytuacji wieloletniego tłumienia wzrostu płac w sferze budżetowej i niskiego poziomu emerytur i rent jest nieetyczne.

hd

Decyzja Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „S” ws. budżetu państwa

Źródło: Dział Informacji KK

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę