„Solidarność” o reformie oświaty

Opiniowanie przez związki zawodowe sieci szkolnej oraz arkuszy organizacji szkoły, kwalifikacje nauczycieli, dostęp do banku informacji o miejscach pracy dla nauczycieli, planowane szkolenia dla związkowców i konkursy dla uczniów – to tematy omawiane podczas Rady Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, która odbyła się 14 marca w Akwenie.

rada_so-marzec2017-1

Zdjęcie: Barbara Ellwart

 

Reforma edukacji stawia przed związkami zawodowymi ważne zadania dotyczące ochrony praw pracowniczych w szeroko rozumianym kontekście funkcjonowania szkół. Przepisy wprowadzające zmiany w oświacie mówią między innymi o tym, że arkusz organizacji szkoły i przedszkola opracowuje dyrektor szkoły i przedszkola po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych oraz że związki zawodowe opiniują uchwałę w sprawie sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

 

Opiniowanie dokumentów

Członkowie Rady z gdańskiej „Solidarności” oświatowej rozmawiali o tym, kto będzie opiniował projekty organizacji szkół, w jakiej formie związkowcy muszą otrzymać dokumenty, ile czasu powinni mieć na zapoznanie się z dokumentami. Przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdyni Zdzisława Hacia oraz przewodnicząca KM POiW NSZZ „Solidarność” w Gdańsku Bożena Brauer, podkreślając ogrom pracy, którą będą musieli wykonać związkowcy opiniując dokumenty, jednocześnie przedstawiły sposób realizowania tych zadań na terenie działania ich organizacji związkowych.

Na pytania dotyczące sieci szkół odpowiadał między innymi uczestniczący w Radzie dyrektor Wydziału Strategii i Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Gdańsku dr Jerzy Wiśniewski, który podkreślał, że przy wprowadzaniu nowego ustroju szkolnego, między innymi likwidacji gimnazjów, gdańskie Kuratorium Oświaty sprawdza, czy zmiana nie spowoduje pogorszenia warunków pracy nauczycieli z uczniami. – Bierze się pod uwagę dojazd do szkoły, ilość sal, ich wyposażenie, istnienie boiska; sytuację zawodową nauczycieli, a także odczucia społeczności lokalnej – mówił dyrektor Wiśniewski. Przy okazji poinformował, że w województwie pomorskim wszystkie gminy i powiaty, w 100 procentach, podjęły uchwały w sprawie sieci szkół.

 

Kwalifikacje nauczycieli

Na pytania dotyczące kwalifikacji nauczycieli odpowiadała Eugenia Poterewicz – starszy wizytator w Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

Wielu nauczycieli w obecnej sytuacji musi zdobyć nowe kwalifikacje. Ważne jest, by wybrali takie studia podyplomowe lub kursy, które dają kwalifikacje nauczycielom. Podczas dyskusji ostrzegano, aby dokładnie sprawdzać oferowane kursy. Wizytator Poterewicz przypomniała, że szkoły wyższe nie mają podstaw do organizowania kursów kwalifikacyjnych.

 

Brak aktów prawnych

Wszyscy uczestnicy zwracali uwagę na to, że nie ma jeszcze wielu przepisów wykonawczych, że obecnie w oświacie działa się również na postawie projektów aktów prawnych.

– Mankamentem wielkim jest to, że mamy połowę marca, zbliża się czas tworzenia projektów organizacji szkół już dla szkół po obecnie wprowadzanych zmianach, a nie ma podpisanego rozporządzenia o ramowych planach i organizacji roku szkolnego – powiedział  między innymi Wojciech Książek – przewodniczący Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”.

 

Bank informacji

– Dobrze się dzieje, że tworzony jest bank informacji o wolnych miejscach pracy dla nauczycieli, ale niezrozumiałe jest to, że mają mieć do niego dostęp tylko dyrektorzy szkół – mówili związkowcy. Przewodniczący Wojciech Książek zapowiedział, że „Solidarność” będzie domagała się dostępu do bazy tych ważnych danych.

Barbara Ellwart

Download PDF
Powrót Drukuj stronę