„Solidarność”: badanie stanu zdrowia pracowników to konstytucyjny obowiązek pracodawcy

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” negatywnie zaopiniowało poselski (złożony przez Klub Parlamentarny Ruchu Palikota) projekt ustawy o zmianie Kodeksu Pracy. Propozycje dotyczyły zmiany charakteru kosztów pracodawców związanych ze wstępnymi, okresowymi i kontrolnymi badaniami stanu zdrowia pracowników. Projekt zakładał zniesienie obligatoryjności ponoszenia przez pracodawców kosztów badań. Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „S” w decyzji nr 28/2013 z 12 marca br. podkreśliło, że prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy gwarantuje każdemu art. 66 ust. 1 Konstytucji RP. Przepis ten wskazuje również, że obowiązki związane z realizację tego prawa ciążą na pracodawcy. Realizacja normy konstytucyjnej wymaga, ażeby obowiązki pracodawcy nie miały jedynie charakteru iluzorycznego lecz rzeczywiście zapewniały prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Władze „S” zwracają również uwagę, że pracownicze badania okresowe stanowią często jedyne regularne kontrole stanu zdrowia i pełnią tym samym istotną rolę prewencyjną, ważną także z punktu widzenia całego społeczeństwa.

„Chybiony jest wreszcie pomysł, aby Minister Zdrowia i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Pracy ustalał listę stanowisk pracy, których charakter wymaga stwierdzenia braku przeciwwskazań do wykonywania pracy ze względu na bezpieczeństwo lub higienę tej pracy” – czytamy w decyzji Prezydium KK.

Prezydium Komisji Krajowej 12 marca negatywnie zaopiniowało również projekt ustawy ograniczający wysokości wpłat na fundusz szkoleniowy podlegający zaliczeniu do kosztów podatkowych.

W przypadku opinii dot. poselskiego (KP Solidarna Polska) projektu zmiany Kodeksu pracy oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych Prezydium KK pozytywnie oceniło propozycję wydłużenia urlopu macierzyńskiego oraz zagwarantowania dla pracownika okresu ochronnego przed wypowiedzeniem po powrocie do pracy (6 miesięcy od zakończenia urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego), natomiast negatywnie zaopiniowała wskazanie Funduszu Rezerwy Demograficznej jako źródła finansowania proponowanych zmian w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. „Środki finansowe na finansowanie przez 12 miesięcy składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe pracowników powracających do pracy po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym powinny być ujęte w budżecie państwa” – przyjęto w decyzji nr 29/2013.

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę