Służba zdrowia – pierwsze plenum w nowej kadencji

Pierwsze po wewnątrzzwiązkowych wyborach spotkanie plenarne przewodniczących poszczególnych komisji zakładowych z nowo wybranymi Radą i Komisją Rewizyjną Sekcji Służby Zdrowia Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” odbyło się 10 września w siedzibie Regionu. W zebraniu uczestniczyło 12 działaczy związkowych z 18 organizacji zrzeszonych w Sekcji, reprezentujących łącznie blisko 1,5 tys. związkowców.

Gościem spotkania była Katarzyna Zimmer-Drabczyk, kierownik Biura Eksperckiego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” i członek Rady Społecznej Pomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, która  przedstawiła bardzo obszernie projekt wdrożenia do polskiego prawa Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy w sprawie praw pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej. Wywiązała się dyskusja, która pokazała duże zainteresowanie uczestników spotkania problemami wynikającymi z obecnych przepisów. Katarzyna Zimmer odpowiedziała na większość problemów, pozostałe pytania zostały przekazane do omówienia na następnym spotkaniu. Chodzi m.in.: rozporządzenie ws. minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

Mecenas Iwona Lipkowska, prawnik Sekcji Służby Zdrowia Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” omówiła rządowy projekt o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej dotyczący poprawy dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej dla pacjentów, zarządzania listami oczekujących na świadczenia zdrowotne i funkcjonowania NFZ.

Przewodnicząca Sekcji Irena Jenda przedstawiła harmonogram szkoleń dla członków Rady, informacje o współpracy z organami założycielskimi, NFZ, Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych, związkami zawodowymi pielęgniarek i położnych i innymi organami społecznymi oraz założenia programowe Sekcji na kadencję 2014–2018. Kolejne posiedzenia plenarne gdańskich związkowców z ochrony zdrowia będą odbywać się cyklicznie raz na kwartał.

 

 

 

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę