Rozliczamy się z fiskusem za 2017 rok

Podatnicy podatku PIT, czyli pracownicy, zleceniobiorcy, osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, są zobowiązani do dokonania rocznego rozliczenia podatkowego z urzędem skarbowym, właściwym według miejsca zamieszkania podatnika. Rozliczenie należy złożyć do 30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek).

Nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych, która weszła w życie 1 stycznia 2018 r., zmieniła m.in. zasady korzystania z niektórych ulg podatkowych. Przywrócone zostały zasady wyliczania wysokości odliczania od dochodu darowizn przeznaczonych na cele krwiodawstwa, natomiast w ramach ulgi rehabilitacyjnej więcej osób odliczy wydatki na utrzymanie psa asystującego czy używanie samochodu osobowego. Podniesiony został także dochód osoby niepełnosprawnej uprawniający podatnika mającego na utrzymaniu taką osobę do odliczenia od jego dochodów wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne do kwoty 10 080 zł. Co istotne, nowe zasady stosuje się już do dochodów za 2017 rok.

Poniżej zestawienie ulg, z których podatnicy korzystają najczęściej:

I. Ulga rehabilitacyjna

Jej zadaniem jest częściowe choćby zrekompensowanie osobom niepełnosprawnym dodatkowych wydatków, które ponoszą w związku ze swoimi dolegliwościami.

Ulga rehabilitacyjna polega na odliczaniu od uzyskanego dochodu kwoty wydatkowanej na:

cele rehabilitacyjne oraz

cele związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.

Z ulgi korzystać mogą zarówno osoby niepełnosprawne, jak i osoby, na których utrzymaniu pozostają w 2017 roku osoby niepełnosprawne, np. współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo.

Warunkiem skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek:

orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające (powiatowe i wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności) do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub

decyzji ZUS przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo

orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia.

Do ulg rehabilitacyjnych należą:

Dojazdy na zabiegi, gdzie istnieją dwa rodzaje odliczeń:

a) W przypadku wydatków na samochód prawo do odliczeń uzyskają wszystkie osoby niepełnosprawne, niezależnie od posiadanej grupy inwalidzkiej. Możliwe będzie odliczanie wszystkich wydatków, a nie tylko związanych z przejazdami na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł.

Ważne! Każdy z małżonków będący osobą niepełnosprawną ma swój własny limit odliczenia do kwoty 2280 zł.

Przed zmianą konieczne było spełnienie warunku, iż zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne muszą być niezbędne, czyli zlecone przez lekarza i związane z niepełnosprawnością.

b) nielimitowane – odliczenie przysługuje w wysokości poniesionych wydatków, pod warunkiem przedstawienia dokumentu potwierdzającego ich poniesienie, są to w szczególności dane identyfikujące osobę korzystającą z ulgi oraz dane przewoźnika.

2. Odliczanie wydatków na leki osoby niepełnosprawnej

Osoba niepełnosprawna lub posiadająca na utrzymaniu taką osobę niepełnosprawną, której dochód w danym roku podatkowym nie przekracza kwoty 10 080 zł, jeśli chciałaby skorzystać z ulgi na zakup lekarstw musi spełnić (oprócz ogólnych warunków uprawniających do skorzystania z ulg rehabilitacyjnych) następujące warunki:

ponieść w danym miesiącu wydatki na zakup leków powyżej 100 złotych,

posiadać dokument potwierdzający poniesienie wydatku (fakturę),

posiadać pisemne zlecenie, wydane przez właściwego lekarza specjalistę o konieczności stosowania zleconych leków.

Ważne: Sam paragon nie jest dowodem poniesienia wydatku przez daną osobę.

3. Pozostałe wydatki, które można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej:

adaptacja i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,

przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,

zakup i naprawa indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego,

odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,

odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne,

opieka pielęgniarska w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa,

kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia.

Podatnicy, którzy korzystają z odliczeń z tytułu ulgi rehabilitacyjnej, obowiązani są wykazać niniejszą ulgę w załączniku PIT/0.

II. Ulga prorodzinna (ulga na dziecko)

Podatnik ma prawo skorzystać z ulgi podatkowej na każde małoletnie dziecko, w stosunku, do którego w roku podatkowym przez co najmniej jeden dzień:

1. wykonywał władzę rodzicielską,

2. pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało,

3. sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę tę mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej. Dotyczy to zarówno rodziców pozostających w związku małżeńskim lub partnerskim, jak i rodziców rozwiedzionych czy będących w separacji.

Wysokość odliczenia za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego wynosi:

92,67 zł, czyli 1112,04 zł rocznie na pierwsze dziecko,

92,67 zł, czyli 1112,04 zł rocznie na drugie dziecko,

166,67 zł, czyli 2000,04 zł rocznie na trzecie dziecko,

225 zł, czyli 2700 zł rocznie na czwarte i każde kolejne dziecko.

Podatnikowi wychowującemu jedno dziecko odliczenie przysługuje, jeżeli dochody podatnika:

a) pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka nie przekroczyły w roku podatkowym łącznie kwoty 112 000 zł (sumuje się dochody podatnika i jego małżonka),

b) niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56 000 zł, za wyjątkiem podatnika samotnie wychowującego małoletnie dziecko, do którego ma zastosowanie kwota dochodu w wysokości 112 000 zł.

Dochody dzieci małoletnich nie wpływają na ograniczenie prawa do skorzystania z ulgi prorodzinnej, nawet jeśli będą wysokie. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w przypadku zarobków dziecka pełnoletniego. Jeżeli pełnoletnie uczące się dziecko uzyskało dochody z pracy w kwocie większej niż 3089 zł – podatnik nie ma prawa do ulgi.

 

III. Ulga na internet

Korzystanie z ulgi internetowej jest obecnie możliwe w ograniczonym zakresie. Z ulgi internetowej korzystać można wyłącznie przez dwa następujące bezpośrednio po sobie lata podatkowe, jeśli w okresie poprzedzającym te lata nie korzystało się z tej ulgi. Kwota przysługująca do odliczenia w danym roku podatkowym nie może przekroczyć 760 złotych.

 

IV. W zakresie zwolnień przedmiotowych (kategorie dochodów, które nie są opodatkowane) – art. 21 ustawy PIT:

1. podwyższenie kwoty limitu zwolnień w zakresie:

zapomóg z funduszu zakładowej organizacji związkowej z 638 zł do 1000 zł (art. 21 ust. 1pkt 9a),

diety i zwrotu kosztów dla osób wykonujących czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich z 2280 zł do 3000 zł (art. 21 ust. 1 pkt 17),

zapomóg związanych ze zdarzeniem losowym niefinansowanych przez Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) z 2280 zł do 6000 zł (art. 21 ust. 1 pkt 26 lit.b),

przychodów z zamiany rzeczy lub praw z 2280 zł do 6000 zł (art. 21 ust. 1 pkt 32b),

świadczeń od zakładu pracy na rzecz emerytów i dla członków rodzin zmarłych pracowników oraz zmarłych emerytów lub rencistów z 2280 zł do 3000 zł (art. 21 ust. 1 pkt 38 i 92),

świadczeń z ZFŚS z 380 zł do 1000 zł (art. 21 ust. 1 pkt 67),

świadczeń na opiekę w żłobkach i przedszkolach niefinansowanych przez ZFŚS z 200 zł/400 zł do 1000 zł na każde dziecko (art. 21 ust. 1 pkt 67b),

l             dopłat do wypoczynku osób do 18 roku życia niefinansowanych przez ZFŚS z 760 zł do 2000 zł miesięcznie (art. 21 ust. 1 pkt 78 lit.b);

2. likwidacja limitów zwolnień w zakresie:

zapomóg związanych ze zdarzeniem losowym finansowanych z ZFŚS (art. 21 ust. 1 pkt 26 lit.a),

świadczeń od uczelni z tytułu praktyk zawodowych (art. 21 ust. 1 pkt 89).

 

V. Ulga odsetkowa

Podatnicy, którzy podpisali umowę kredytu (pożyczki) do końca 2006 r. na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, mogą odliczyć wydatki na spłatę odsetek od ww. kredytu. Odliczeniu podlegają odsetki od części kredytu
nieprzekraczającej 325 990 zł. Prawo do odliczania kwoty odsetek przysługuje do końca terminu spłaty określonego w umowie, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2027 r.

 

Podstawa prawna zmian obowiązujących od 1 stycznia 2018 r.:

art. 1 oraz art. 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. poz. 2175).

Stan prawny na 22.02.2018 r.

Maria Szwajkiewicz

Download PDF
Powrót Drukuj stronę